Ying Story Archive

  • ပꨓ္ꨟꨣလူင္ ယိင္းꨓြင္ꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨁြမ္ꨲပိဝ္ꨲတူိဝ္ꨲ ပီလိုꨓ္းသုတ္း တမ္ꨳတီꨳ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ။ မꨓ္းꨓꨤင္း လုꨀ္ꨵတီꨳ တꨤင္ꨵယꨤꨓ္းေသ မꨣးꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨬလꨳ ေပꨣးထုိင္ ꨁꨤဝ္းꨡုိတ္းꨟꨱꨓ္း မꨓ္းꨓꨤင္း ပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨅ္ꨮး ꨟူိꨓ္းယူꨲတꨣꨲေသꨲ။ မူိဝ္းꨅ္ꨮးꨟူိꨓ္းပြꨀ္ꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း ꨅ္ꨮꨡမ္ꨲသူိဝ္း။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨟူိꨓ္းꨁဝ္ ထူပ္းပꨓ္ꨟꨣဝꨯꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳ။ ေပꨣꨳမꨓ္းꨓꨤင္း သမ္ꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းပꨣးဝꨣꨲသꨓꨣꨲ ေတꨣꨲလြင္း။ ပီꨳꨡꨤꨯꨳမꨓ္း ေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ သမ္ꨵဝꨣꨳယꨤပ္ꨲ။ ꨓြင္ꨵꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨲꨬတꨵ ဝꨣꨳငꨤꨯꨳယူꨲ။ ꨬမꨳမꨓ္းꨓꨤင္း ပꨣꨳလုိꨓ္းꨬတꨵ ꨕုꨉ္ꨲသꨰင္ꨲꨁꨤꨯꨁူဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္းေသꨟꨣလꨱင္ꨵ ꨓꨣꨳꨟူိꨓ္းꨁဝ္။ ပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡိုတ္းꨟꨱꨓ္း ꨁꨤဝ္းမꨯꨳꨬလꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း မꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨁုိꨓ္းꨟူိꨓ္းေသ လꨯꨳမꨣးꨅꨯြꨳꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ ပꨓ္ꨟꨣꨅပ္းယꨣꨳ လြင္ꨳပီꨳꨡꨤꨯꨳမꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨁဝ္ ေပꨣꨳꨬမꨳလုꨀ္ꨳ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ပꨣꨳလုိꨓ္း ꨅင္ꨲဝꨣꨳ တီꨳꨕူဝ္မꨓ္း လုင္းထုꨓ္း “သူ လုꨀ္ꨳꨅꨤꨯးလူင္ꨟꨣးꨓꨯꨵ ꨟဝ္းေတလꨯꨳ ꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ […]

    ယိင္းꨓြင္ꨵ ꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္

    ပꨓ္ꨟꨣလူင္ ယိင္းꨓြင္ꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨁြမ္ꨲပိဝ္ꨲတူိဝ္ꨲ ပီလိုꨓ္းသုတ္း တမ္ꨳတီꨳ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ။ မꨓ္းꨓꨤင္း လုꨀ္ꨵတီꨳ တꨤင္ꨵယꨤꨓ္းေသ မꨣးꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨬလꨳ ေပꨣးထုိင္ ꨁꨤဝ္းꨡုိတ္းꨟꨱꨓ္း မꨓ္းꨓꨤင္း ပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨅ္ꨮး ꨟူိꨓ္းယူꨲတꨣꨲေသꨲ။ မူိဝ္းꨅ္ꨮးꨟူိꨓ္းပြꨀ္ꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း ꨅ္ꨮꨡမ္ꨲသူိဝ္း။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨟူိꨓ္းꨁဝ္ ထူပ္းပꨓ္ꨟꨣဝꨯꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳ။ ေပꨣꨳမꨓ္းꨓꨤင္း သမ္ꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းပꨣးဝꨣꨲသꨓꨣꨲ ေတꨣꨲလြင္း။ ပီꨳꨡꨤꨯꨳမꨓ္း ေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ သမ္ꨵဝꨣꨳယꨤပ္ꨲ။ ꨓြင္ꨵꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨲꨬတꨵ ဝꨣꨳငꨤꨯꨳယူꨲ။ ꨬမꨳမꨓ္းꨓꨤင္း ပꨣꨳလုိꨓ္းꨬတꨵ ꨕုꨉ္ꨲသꨰင္ꨲꨁꨤꨯꨁူဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္းေသꨟꨣလꨱင္ꨵ ꨓꨣꨳꨟူိꨓ္းꨁဝ္။ ပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡိုတ္းꨟꨱꨓ္း ꨁꨤဝ္းမꨯꨳꨬလꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း မꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨁုိꨓ္းꨟူိꨓ္းေသ လꨯꨳမꨣးꨅꨯြꨳꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ ပꨓ္ꨟꨣꨅပ္းယꨣꨳ လြင္ꨳပီꨳꨡꨤꨯꨳမꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨁဝ္ ေပꨣꨳꨬမꨳလုꨀ္ꨳ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ပꨣꨳလုိꨓ္း ꨅင္ꨲဝꨣꨳ တီꨳꨕူဝ္မꨓ္း လုင္းထုꨓ္း “သူ လုꨀ္ꨳꨅꨤꨯးလူင္ꨟꨣးꨓꨯꨵ ꨟဝ္းေတလꨯꨳ ꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ […]

    Continue Reading...