Sai Aung Tun Archive

  • 1932 July 3 ဝꨓ္း ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳပူꨀ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵေသ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤးလူင္ လုင္းꨅꨤမ္ꨲမူဝ္း ꨬလꨳ ပꨣꨳꨓꨤင္းထုꨓ္းယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳꨕꨤꨀ္ꨳꨅမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲသꨰင္၊ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲꨁမ္း၊ ꨓꨤင္းမူဝ္ငိုꨓ္း။ 1936-41 ꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ 1941-47 (ပꨤꨓ္ꨀ်ပꨤꨓ္ꨲ) ꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮးꨅုမ္း ‘‘ꨅုမ္းမꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨕူိꨀ္ꨲ’’ ꨡꨓ္ꨁူးေမꨣယꨣလူင္ ‘‘လုင္းပꨣꨵꨉꨤꨓ္ꨲ’’ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨬꨓတꨤင္း ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ၊ ꨓမ္ꨵလꨓ္ꨳ။ 1947-52 ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းေမꨣꨲꨑိꨓ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵꨬလꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ။ 1952-57 ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨵသိပ္းေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ (ယꨓ္ꨲꨀုင္ꨲ)။ မူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းမူိင္းတꨯးေသ သꨤꨓ္ꨁတ္း လြင္ꨳလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ ꨡꨤင္ꨳꨡꨤꨓ္းေတꨡဝ္ လိꨓ္ꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳမူိင္းတꨯး (ေꨡꨲꨀꨣꨵလꨤꨓ္ꨵꨓုိင္ꨳ) […]

    လုင္းꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲထုꨓ္း

    1932 July 3 ဝꨓ္း ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳပူꨀ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵေသ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤးလူင္ လုင္းꨅꨤမ္ꨲမူဝ္း ꨬလꨳ ပꨣꨳꨓꨤင္းထုꨓ္းယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳꨕꨤꨀ္ꨳꨅမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲသꨰင္၊ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲꨁမ္း၊ ꨓꨤင္းမူဝ္ငိုꨓ္း။ 1936-41 ꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ 1941-47 (ပꨤꨓ္ꨀ်ပꨤꨓ္ꨲ) ꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮးꨅုမ္း ‘‘ꨅုမ္းမꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨕူိꨀ္ꨲ’’ ꨡꨓ္ꨁူးေမꨣယꨣလူင္ ‘‘လုင္းပꨣꨵꨉꨤꨓ္ꨲ’’ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨬꨓတꨤင္း ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ၊ ꨓမ္ꨵလꨓ္ꨳ။ 1947-52 ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းေမꨣꨲꨑိꨓ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵꨬလꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ။ 1952-57 ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨵသိပ္းေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ (ယꨓ္ꨲꨀုင္ꨲ)။ မူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းမူိင္းတꨯးေသ သꨤꨓ္ꨁတ္း လြင္ꨳလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ ꨡꨤင္ꨳꨡꨤꨓ္းေတꨡဝ္ လိꨓ္ꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳမူိင္းတꨯး (ေꨡꨲꨀꨣꨵလꨤꨓ္ꨵꨓုိင္ꨳ) […]

    Continue Reading...