နိမ္ေဆာင္ဆမ္ (ခေုိင္;သြင္သ၊မ္)

*** နိမ္ေဆာင္ဆမ္*** A (10)
သခ်ၤာဂဏန္း ေရတြက္စမ္းကြဲ႕
ဒို႔ရွမ္းတေတြ ဘယ္လိုေရလဲ
ယိေအဆန္းဆိ ဒို႔မသိဘူး
ဝမ္းတူးသရီးလဲ ဒို႔မစြဲျဖစ္
တစ္ႏွစ္သံုးလို မဆိုမွန္ရိုး
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္က
ေရတြက္ေလသံ နိမ္ေဆာင္ဆမ္တဲ့ နိမ္ေဆာင္ဆမ္။

ရိုးရာဝတ္စံု အဖံုဖံုတို႔
ပံုစံမတူ ေနပါမူလည္း
ဘူမိေနရာ လြန္ေဝးကြာလဲ
ဘာသာအယူ သြင္မတူလဲ
တမူေလသံ ကြဲလႊဲျပန္လဲ
နိမ္ေဆာင္ဆမ္သာ ေရတြက္ပါက
မွတ္ပါဒို႔ရွမ္း ကမၻာတဝွမ္းတည္း။

စဝ္ဆုခမ္း 30/3/2014

### ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္ ###
ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းပꨤꨯးꨓပ္ꨵ ꨡꨤꨓ္ꨲꨁပ္ꨵꨬꨓဝꨯး
ꨟဝ္းတꨯးတင္းလꨤꨯ ꨟꨱတ္းꨟိုဝ္မꨤꨯꨡꨤꨓ္း
ယိꨬꨡသꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲမီး
ဝꨤꨓ္းထူးထရီးေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲလိတ္ꨵ
တိတ္ꨵꨓိတ္ꨵတူင္းꨓꨯ ဝꨯꨵꨀꨯꨀꨯꨀြꨓ္ꨲ
ပူꨲမြꨓ္ꨲꨓꨤꨯးယꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝꨣꨳပြင္
ꨓိုင္ꨳသြင္ꨬလꨳသꨤမ္ ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္။

ꨁူဝ္းꨓုင္ꨳတꨤင္းမꨯ ယူꨲꨀꨯꨬလꨳပိူင္ꨳ
ꨟိူင္ꨳꨀိူင္းꨕꨣꨲသꨣꨲ ပꨰꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳလꨤꨯး
သꨱင္ငꨤꨯးပိူင္ꨳꨀꨓ္ ပꨱꨓ္ꨓꨓ္ꨀြꨓ္ꨲလꨣꨳ
သင္ဝꨣꨳꨡꨤꨓ္ꨲꨁပ္ꨵ ပꨤꨯးꨓပ္ꨵꨁိုင္ပြင္
ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္ꨅုိင္ မꨤꨯထိုင္ပꨱꨓ္တꨯး ꨓ္ꨮးꨀမ္ꨲꨕꨣꨲ။
ꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း တꨤင္ꨵယꨤꨓိး
30/3/2014

Tags:

About laisaitai