ပန္းတုိင္သုိ႔

aimဘဒၵႏ ၱေဇာတိက (မန္းနဲ႔ေဇာ) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္ၾကား)

သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။

လူသားမ်ားသည္ ကာမဘံုမွာ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုလားမႈအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာဌာနကို ကာမဘံုဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဘံု၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ကာမဘံုသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုလားမႈမ်ားလည္း အတိုင္းအ ဆမဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လိုလားမႈျဖစ္လာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ ျမင္လာၾက၏။ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ထားရိွလာၾကသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ကိုပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုစီ စိုက္ထူလ်က္သား ျဖစ္သြားၾက၏။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ပန္းခင္းေသာလမ္းေပၚတြင္သာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ မဟုတ္ပါ။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရသည္။ ခ်မွတ္ ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ၾကီးမားေလေလ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္မ်ား သည္ပင္ ၎တို႔၏ ပါရမီျဖည့္ခရီးလမ္းမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။

ပန္းတိုင္ေရာက္ရိွေရးခရီးမွာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္း မ်ားစြာပင္ ရိွႏိူင္ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားကို ေၾကာက္ ရြံ႕ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္လွ်င္ လိုရာပန္းတိုင္သို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ေရာက္ရိွႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အ ခက္အခဲ လြန္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းေကာင္းလမ္းမွန္မ်ားကို ရွာေဖြမွတ္သားျပီးလိုက္နာက်င့္သံုးမွသာ လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အေျခခံျပီး အခက္အခဲမ်ား ကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ လက္ကိုင္ထားရမည့္ အားထားရမည့္ တရားေလးမ်ိဳးကို ညြန္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ အ ေလာင္းေတာ္ဘ၀မွာ ကုိယ္တိုင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ နည္းေကာင္းလမ္းမွန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဥ႒ာေနန ပၸမာေဒန၊ သံယေမန ဒေမန စ။

ဒီပံ ကယိရာထ ေမဓာ၀ီ၊ ယံၾသေဃာ နာဘိကီရတိ။

ဤလမ္းညြန္ခ်က္ ဂါထာေလးကို ေလ့လာၾကည့္ပါက -

(1)  လုက္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္

(2)  တိုက္တြန္းခ်က္

(3)  အာမခံခ်က္ ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား -

(1)  ဥ႒ာန – ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ရဲရင့္ျပတ္သား ၾကိဳးစားျခင္း။

(2)  အပၸမာဒ – ဦးတည္ခ်က္ကုိ မေမ့ဘဲ ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ စြဲကုိင္ထားျခင္း။

(3)  သံယမ – ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္ႏွင့္ႏုတ္ကုိ အမွားအယြင္း မရိွေအာင္ ေစာင့္စည္းျခင္း။

(4)  ဒမ – ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မွ လြဲေခ်ာ္သြားေစမည့္ အၿပဳမူမ်ိဳး အၿပဳလုပ္မိေအာင္ ဉာဏ္ျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္ ပိုင္းျခား၍ စိတ္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ဟူေသာ ဤေလးခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

တိုက္တြန္းခ်က္ -

ဒီပံ ကယိရာထ ေမဓာ၀ီ – ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကုိ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ လွမ္းကုိင္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိင္း ထုိတရားေလးမ်ုိဳးကုိ

ဘဝဆီမီးတိုင္သဖြယ္ ဘ၀လမ္းညြန္သဖြယ္ ဘဝမွာအားထားမွီခုိရာ ကၽြန္းသဖြယ္ မွတ္ယူျပီး လက္ကိုင္ထားရမည္။

ထိုတရားေလးမ်ိဳးကုိ အေလးအနက္ ထားျပီး လက္ေတြ႔က်က် လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္ ေဆးသည္မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေဆးကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ စားသံုးျခင္း မရိွလွ်င္ ေရာဂါ မေပ်ာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ နည္းလမ္းသည္ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ္လည္း နည္းမွန္လမ္းက် လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမရိွလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္း တုိင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာမခံခ်က္ -

ယံ ဩေဃာ နာဘိကီရတိ ထိုတရားေလးမ်ိဳးကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုထားျပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ ဆိုပါက ဘဝခက္ခဲ မ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ရင္း ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔လည္း ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္ရိွႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ ေပး ထားပါသည္။ ဤအာမခံခ်က္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ အာမခံခ်က္ မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႔က်ေသာ အာမခံခ်က္ ျဖစ္ ေၾကာင္းကို ေတလပတၱဇာတ္ေတာ္မွာ လာရိွသည့္ အေလာင္းေတာ္၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းက သက္ေသျပဳ လ်က္ ရိွသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း၌ အေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာဏသီျပည့္ရွင္ ျဗဟၼဒတ္ဘုရင္၏ သားေတာ္တစ္ရာတြင္ အငယ္ ဆံုးသားေတာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည့္ အတြက္ ဗာရာဏသီမွာ ေနထိုင္သြားပါက ဖခင္အရိုက္အရာ ထီး ေမြနန္းေမြရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လံုးဝမရိွႏိုင္ေပ။ ယင္းအခ်က္ကို အေလာင္းေတာ္ ရႈျမင္သံုးသပ္မိသည္။ အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္မရိွေသာ ေနရာမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္သြားလွ်င္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ကာ သာမန္ဘဝၿဖင့္ပင္ဘဝ တစ္ခု အဆံုးသတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေလာင္းေတာ္သည္ အထက္တန္းသို႔ေရာက္လိုေသာစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံျပီးအထက္တန္း ေရာက္ေအာင္ လမ္း ညႊန္ေပႏိူင္မည့္ ဆရာေကာင္းကုိ ရွာေဖြခဲ့ရာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ကုိ ေတြ႔ခဲ့သည္။ အရွင္ျမတ္ကုိ ဘဝလမ္းမွန္ ညႊန္ျပသူ ဆ ရာတစ္ဆူ အေနျဖင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခဲ့၏။ အရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ အၾကံေပးခ်က္အရ ဂႏၶာရတိုင္း၊ တကၠသုိလ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လမ္းခရီးသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေတာလမ္းခရီး ျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးမွာ ေတာအုပ္ၾကီးက ကာဆီးထားလွ်က္ ရိွ သည္။ ေတာ္အုပ္ၾကီးကုိ ေကြ႔ေရွာင္သြားလွ်င္ ယူဇနာတစ္ရာေ၀းကြာ၏။ ေတာအုပ္ၾကီးထဲမွာ ျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ ယူဇနာငါး ဆယ္ မွ်သာ ေ၀းကြာေတာ့၏။ အကြာေ၀းမွာ ထက္ဝက္ခန္႔ေတာင္ ကြဲျပားလ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာအုပ္ထဲတြင္ အသက္ ကုိပင္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္စြမ္းသည့္ ဘီလူးစေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၾကီးစိုး၍ ေနထိုင္ၾက၏ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေရာက္ေအာင္ သြားရမည့္ခရီးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေတာအုပ္ၾကီးကို မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းသြားရန္ကုိပင္ အေလာင္းေတာ္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဘုရားအေလာင္းႏွင့္အတူ အေဖာ္ငါးဦးလည္း လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ အဆံုးမွာ ဘုရားအေလာင္းသည္ လုိရာခရီးသို႔ ဆုိက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္ရိွခဲ့ျပီး တကၠသိုလ္ျပည္တြင္ ရွင္ဘုရင္ဟူေသာ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးကုိ ရရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အ တူလိုက္ပါလာခဲ့သည့္ အေဖာ္ငါးဦးမွာကား လမ္းခရီးမွာပင္ အသက္ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ၾက၏။

အႏၲရာယ္ျပြမ္းေသာ ခရီးလမ္းကုိ ျဖတ္သန္းၾကတာခ်င္းအတူတူ အေလာင္းေတာ္တစ္ဦးတည္းသာ ခရီးဆံုးသို႔ ေရာက္ျပီး အေဖာ္ငါးဦးမွာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ရိွေနပါသည္။ လူမသမာတို႔ ျပဳမူေလ့ရိွသည့္ လမ္းရိုး ေဟာင္းသို႔လိုက္၍ ဘုရားေလာင္းသည္ အေဖာ္ငါးဦး၏ အသက္ကုိ ေလွကားထစ္သဖြယ္ အသံုးခ်ျပီး လိုအပ္ခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ တက္လွမ္းခ့ဲသည္လားဟု သံသယမပြားေစလိုပါ။ ဘုရားအေလာင္းႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ အေဖာ္ငါးဦးမွာ လံုေလာက္ သည့္ဇြဲလံု႔လလည္း မရိွ၊ ဦးတည္ခ်က္လည္း မခုိင္ျမဲ၊ ကုိယ္ႏႈတ္ကိုလည္း မေစာင့္စည္း၊ စိတ္ကုိလည္း ဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္စြမ္း မရိွခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းခရီးမွာပင္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္မွာကား က်န္အေဖာ္ငါးဦးႏွင့္မတူ ဦးတည္ခ်က္ကို ခုိင္ခုိင္မာမာစြဲကုိင္ထားလ်က္ ဘဝအခက္

အခဲတို႔ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေၾကာင္း တရားေကာင္းမ်ားကုိ အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ လိုရာခရီးသို႔အေရာက္ လွမ္းႏိုင္ ျပီး ရွင္ဘုရင္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုလည္း လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘုရား အေလာင္း အပါအ၀င္ ထိုေျခာက္ဦးတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသူခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရရိွလာ သည့္ ရလာဒ္ကား မတူညီၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပညာရွင္မ်ားက -

ဒုကၡအႏၲရာယ္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ဆုိတာ ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတုႏွင့္ တူတယ္။ ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတုဟာ ႏြားႏို႔ကုိေတာ့ ခ်ဥ္သိုးပုပ္အဲ့သြားေစၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာသစ္သီး ေတြကုိေတာ့ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသီးေတြ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ရင့္မွည့္ေစႏိုင္တယ္ ဟု အဆိုၿပဳၾကသည္။

အခက္အခဲမ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္မွာ ဥ႒ာန စေသာတရားေလးမ်ိဳး မရိွသူမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ျပီး ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ထိုတရားေလးမ်ိဳးကုိ ဘ၀ဆီမီးတိုင္သဖြယ္ ဘ၀လမ္းညြန္သဖြယ္ စြဲကိုင္ထား သူမ်ားမွာ အခက္အခဲသည္ ဘဝေလွကားထစ္သဖြယ္ ျဖစ္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း အ ေလာင္းေတာ္၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈျဖစ္စဥ္က ေဖာ္ညြန္းေနပါသည္။ ေတလပတၱဇာတ္ေတာ္လာ အေလာင္းေတာ္၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ သည္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလုိသူ လူသားမ်ားအတြက္ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးလမ္းညႊန္ ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ စံနမူနာကုိ စံျပဳအတုယူျပီး-

သစိတၱမႏုရကၡ၊ ပတၳယမာေနာ ဒိသံအာဂတပုဗၺံ။

အာဂတပုဗၺံ – မေရာက္ေသး မရေသးေသာ၊ ဒိသံ- အရပ္မ်က္နွာတည္းဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔၊ ပတၳယမာ ေနာ – ရလို ေရာက္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ်သည္၊ သစိတၱံ – မိမိစိတ္ဓာတ္ကုိ၊ အႏုရကၡ – အခက္အခဲေက်ာ္လႊားေၾကာင္း တရားေကာင္းကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ – ဟူေသာ မိန္႔ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္လိုေသာပုဂၢိဳလ္တိုင္း ဘဝဆီမီးတိုင္သဖြယ္ ျဖစ္သည့္ ဥ႒ာေနန- စေသာဂါထာ၌ ေဖာျ္ပထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန လုိက္နာက်င့္ သံုးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ရေပသည္။     ။

Tags:

About laisaitai