သꨱင္မြꨓ္းထမ္း

တꨣꨲသꨱင္ထမ္းေတꨅꨰင္ꨳ600x600

တꨣꨲသꨱင္ထမ္းꨡမ္ꨲꨟꨰင္ꨳ

တꨣꨲသꨱင္ထမ္းပꨱꨓ္တꨰင္ꨳ

ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲထꨰင္ꨳ။

တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨁိုꨀ္ꨵ

တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတလိုꨀ္ꨵ

တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨓိုꨀ္ꨵ

ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိုꨀ္ꨵ။

တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳသိုပ္ꨲꨟူိင္း

တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨅြတ္ꨲမိူင္း

တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨀိူင္း

ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိူင္း။

သိူဝ္ꨀြꨓ္းမိူင္း(ေꨀးသီး)

Tags:

About Say Kone Main