ပုိꨓ္းဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ

lashio1

ပုိꨓ္းဝꨓ္းလင္ သဝ္းထင္မီးမꨣး

ပꨤꨓ္မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ ꨟုိင္လြꨓ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး မူိဝ္ꨳꨀူꨳ ပြꨀ္ꨳပြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳꨟိမ္းမူိင္းတꨱမ္(မူိဝ္ꨳလꨱဝ္မီꨳꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္̒̒မူိင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ဝꨱင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ ေꨀꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨱင္း ꨅြꨀ္ꨵꨓꨯꨵ မီးတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟီꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅူးမꨓ္း ꨁꨤမ္ꨳꨓမ္ꨵꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳꨁꨤမ္ꨳꨓꨣး ꨀꨮꨣꨲမꨣးပꨯယꨤပ္ꨲꨬလꨳ တီꨳဝꨱင္းꨓꨓ္ꨵမီးꨁုꨓ္ပꨣးꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨬတꨲတင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳေꨟꨣမꨓ္း တီꨳဝူင္ꨳ ꨀꨤင္̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲꨬလꨳꨓြင္လူင္̒̒ ꨡꨓ္မီး ပꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း ̒̒ꨓြင္မူဝ္̒̒ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။

ꨁုꨓ္ပꨣးꨓꨯꨵ မီးလုꨀ္ꨳယိင္းသꨤမ္ꨓꨤင္း မꨓ္းဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ~ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္လုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သမ္ꨵေပꨣး ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵယꨤဝ္ ꨡꨱꨓ္ꨳꨓမ္ꨵလူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ေꨕး ꨁꨱꨓ္ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨕြင္းမူိင္းမꨓ္း ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ ꨓ္ꨮးေꨟꨣꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သꨤမ္ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨓꨯ။ ꨡမ္ꨲေပꨣးꨟုိင္ တီꨳꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေပꨣးꨅမ္ေပꨣးꨀꨯ ꨓြင္ꨓမ္ꨵꨡုꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ꨀမ္းလꨱဝ္ယူꨲယဝ္ꨵ၊ တီꨳꨓꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တုိꨓ္းꨡြꨀ္ꨲꨓမ္ꨵꨡုꨓ္ꨲယူꨲ ꨓꨯယဝ္ꨵ။

လြꨯးလြꨯးမꨣး ထုိင္ꨓင္ꨲဝꨓ္းꨓုိင္ꨳ ꨕြင္းꨁဝ္ပီꨳꨓြင္ꨵ သꨤမ္ေꨀꨣꨵ ꨀꨮꨣꨲꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵꨓꨓ္ꨵ မီးꨓꨀꨣးလူင္တူဝ္ꨓုိင္ꨳ ꨅင္ꨲတိꨉြပ္းꨡဝ္ ꨓꨤင္းꨀꨤင္ꨓꨓ္ꨵ ꨡဝ္ꨟꨤꨯလꨤꨯꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨓ္ꨮးꨓြင္လူင္ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨓꨤင္းလူင္တင္းꨓꨤင္း ꨡြꨓ္ꨲ ꨁဝ္ꨅင္ꨲꨁုိꨓ္းမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ တီꨳꨓ္ꨮးေꨟꨣꨓင္ꨲꨓꨓ္ꨵေသ၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ꨕူꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨀꨮꨣꨲသြꨀ္ꨳတူꨉ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳသင္၊ လꨯꨳꨟꨓ္ꨟူးလူမ္ꨲ ပုိင္ꨳ ꨓမ္ꨵꨁုꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းယဝ္ꨵꨓꨯ မꨣးလဝ္ꨳလꨤတ္ꨳ ꨓင္ꨲꨓꨯ။ ꨁုꨓ္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲလꨤတ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ ေꨕးမူိဝ္းꨓꨣꨳ ꨀူဝ္ꨀူꨓ္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ၊ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨀူဝ္ ဝူဝ္းꨀꨮꨯꨤးꨁဝ္တူꨀ္း̒̒ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨁဝ္ꨅင္ꨲꨡြꨓ္ꨀꨓ္ သꨤꨓ္ꨁꨰင္းလꨱꨀ္း ꨀꨮꨣꨲꨟူမ္ꨲတူမ္းဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ဝꨤꨯးေသꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨁုꨓ္ꨅင္ꨲဝꨣꨳ ̒̒တꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္း သြင္ꨓꨤင္းꨬလꨳ ꨓꨤင္းꨓ္ꨮးေꨟꨣꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨕူꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟꨱတ္းပꨓ္ တီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨳꨓမ္ꨵ ꨕꨤꨯꨲꨅꨤꨓ္းေꨟꨣ တꨤင္းꨓြင္ꨅꨤꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ̒̒ ဝꨣꨳꨓꨯ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨟꨱတ္းပꨓ္ꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳလီငꨤမ္းယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨡမ္ꨲ ꨟုိင္ထုိင္မꨣးꨀမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲမီးꨀꨣလူင္တူဝ္ꨓုိင္ꨳ လုꨀ္ꨵꨓ္ꨮး ꨟူꨉ္ꨳလူင္ꨓꨓ္ꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး သမ္ꨵမꨰꨓ္ꨳꨉꨣး ယꨤမ္းသြင္ ꨓꨤင္းပီꨳꨓြင္ꨵ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵꨓုင္ꨳꨁူဝ္းယဝ္ꨵ၊ ꨡꨤင္ꨳဝꨯꨤꨲပြꨀ္ꨳ ꨅူးꨟꨤင္ꨳေꨟꨣဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀꨣꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲမꨣး သꨰဝ္ꨳꨡဝ္သြင္ ပီꨳꨓြင္ꨵေသꨬလꨳ လူင္းမꨣးꨅြမ္းေꨀးꨓမ္ꨵယꨤဝ္၊ (တီꨳꨓꨯꨵ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳꨀꨣလူင္ꨓꨓ္ꨵ မꨣးသꨰဝ္ꨳꨡဝ္ သြင္ေꨀꨣꨵပီꨳꨓြင္ꨵ ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨓြင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨯꨵ ̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨳ̒̒ ꨓꨯေသ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨁဝ္ ꨟြင္ꨵ̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨀꨣꨓꨓ္ꨵ လူင္းမꨣးတိꨀ္း꨸ မꨣးꨕꨰဝ္ꨀꨣꨳတီꨳ လြꨯမူꨡူိꨀ္ꨲ ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ေသ ꨅင္ꨲငꨰꨀ္းꨁဝ္ꨳဝြင္ꨲလြꨯꨓꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲ၊ မꨣးပြꨀ္ꨳသ္ꨮꨲ ဝꨤꨓ္ꨳꨡြꨓ္ꨲဝꨤꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨅင္ꨲꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ဝြင္ꨲꨀꨅꨯး̒̒ꨓꨯ ꨟုိင္မꨣး သမ္ꨵꨡြꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒မြင္ꨲꨀꨣꨅꨯး̒̒ꨓꨯ ေတꨣꨲထုိင္မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ယဝ္ꨵ၊ ဝꨤꨓ္ꨳဝြင္ꨲꨀꨣꨅꨯး မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨁဝ္ ꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ယူꨲပꨣꨳတူꨀ္း ꨓꨣးလꨰင္ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨀꨣꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲမိꨓ္လူင္းမꨣးတိꨀ္း꨸ေသ မꨣးꨁꨤမ္ꨳ တီꨳ တꨣꨳꨟꨤတ္ꨲꨀꨣꨲယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵပူိꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳꨟꨤတ္ꨲꨀꨣ၊ တꨣꨳꨓꨓ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨟြင္ꨵ̒̒တꨣꨳꨟꨤတ္ꨲꨟꨰင္ꨳ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨟုိဝ္ꨵꨓမ္ꨵꨓမ္ ꨡမ္ꨲꨁꨤမ္ꨳလꨯꨳ ေပꨣးထုိင္မꨣးꨁꨤဝ္းꨟꨰင္ꨳ ꨓမ္ꨵယြမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲꨁꨤမ္ꨳလꨯꨳꨬလꨳ ပꨱꨓ္တꨣꨳꨟꨤတ္ꨳꨟꨰင္ꨳ၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤတ္ꨲꨀꨣꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳ ꨟꨰင္ꨳ̒̒ꨓꨯꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။

ꨀꨣꨓꨯꨵ မꨣးꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳတီꨳꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒တꨣꨳꨟꨤတ္ꨲꨀꨣ̒̒ꨓꨯ ေပꨣးပူꨓ္ꨵမꨣးꨅြမ္းတꨤင္းꨓꨓ္ꨵထꨰင္ꨳ ꨅင္ꨲꨕꨰဝ္မꨣး ဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳꨟꨰင္ꨳꨓꨓ္ꨵေသ ꨁဝ္ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝꨣꨳ ̒̒ꨀꨣမꨣးယဝ္ꨵ ꨀꨣမꨣးယဝ္ꨵ̒̒ꨓꨯ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳ သမ္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ꨡဝ္ꨀြင္ꨳ ꨟꨤတ္ꨲꨬလꨳ̒̒ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳသမ္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ယꨣꨲေပꨟꨤတ္ꨲ မꨓ္းမီး ꨀူꨓ္းꨡူိဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯ၊ ꨟြင္ꨵꨅြမ္းꨀꨣေꨀꨣꨳꨟင္းမꨓ္း ꨟြင္ꨵꨅြမ္းꨡဝ္ ꨀြင္ꨳꨟꨤတ္ꨲေꨀꨣꨳꨟင္းမꨓ္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳ ꨟꨤတ္ꨲꨀꨣ̒̒ꨓꨯေတꨣꨲထုိင္မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

ꨀꨣꨓꨓ္ꨵ သုိပ္ꨲꨁꨤမ္ꨳဝꨤꨓ္ꨳꨁဝ္မꨣးေသ မꨣးꨕꨰဝ္ ꨅူိဝ္း ̒̒ꨀꨤတ္ꨲယꨤဝ္း̒̒မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ ꨀꨣꨓꨯꨵꨅင္ꨲမိꨓ္ သꨰဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲသꨰဝ္ꨳ မꨣး သꨰဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲတꨤင္းတူꨀ္း တꨤင္းꨟြင္ꨲတꨤင္းꨅꨤꨓ္းတꨤင္းꨡြꨀ္ꨲ ꨅင္ꨲသꨰဝ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳꨅြမ္း ꨓမ္ꨵꨀꨮꨣꨲတꨤင္းꨡြꨀ္ꨲေသ ꨓꨓ္ꨵ ေꨀꨣꨳ ꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳꨟြင္ꨵဝꨣꨳ̒̒ꨓမ္ꨵသꨰဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯ ꨟုိင္မꨣးပꨱꨓ္ ̒̒ꨓမ္ꨵသꨱဝ္ꨳ̒̒ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳဝꨱင္းꨓꨯꨵ မီးꨕꨤꨯꨲတ္ꨮꨳꨓမ္ꨵသꨱဝ္ꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲသမ္ꨵꨟြင္ꨵဝꨣꨳ̒̒လꨤꨯꨲသꨱဝ္ꨳ̒̒ ပီယꨤဝ္းꨁꨤဝ္းꨟုိင္မꨣးꨅင္ꨲ လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳဝꨣꨳ ̒̒လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨀꨣလူင္ꨓꨓ္ꨵ မꨣးꨕꨰဝ္ တီꨳꨟိမ္းလြꨯတꨤင္းꨡြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေသ ꨁုိꨓ္းငြꨀ္းမꨣးတꨤင္းꨅꨤꨓ္း မꨣးꨕꨰဝ္ꨅူိဝ္းလြꨯ ꨡꨓ္ ပꨱꨓ္ꨀꨤတ္ꨲမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵေသ လိင္ꨵꨀꨮꨣꨲလိင္ꨵမꨣး ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳ ꨅင္ꨲမုင္ꨳꨟꨓ္ေသ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝꨣꨳ ̒̒ယꨱဝ္ꨳလူင္ꨡူိဝ္ꨳ ယꨱဝ္ꨳ ꨅြꨀ္ꨲလူင္ꨡူိဝ္ꨳ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯေသ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳ ဝꨣꨳ̒̒လꨯြ ယꨱဝ္ꨳ̒̒ ꨓꨯ ေတꨣꨲထုိင္ယꨤမ္းꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

လုꨀ္ꨵတီꨳꨓꨓ္ꨵေသ ꨅင္ꨲလူင္းေလꨣꨳမꨣး တီꨳထꨤင္ သꨤꨯး (ထꨤင္သꨯꨤးꨓꨓ္ꨵမီးပꨣꨳတ္ꨮꨳ ꨀြ်င္းꨡထꨀ̒꨽̒) ꨅင္ꨲ ေလꨣꨳလူင္းတီꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ေလꨣꨳလူင္း̒̒ ꨓꨯယူꨲ။ ꨅင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ေလꨣꨳလူင္း̒̒ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨀꨮꨤမ္းꨡမင္ꨲꨀလꨣꨲ ꨡမ္ꨲေပꨣးလီထြမ္ꨲ ̒̒လူင္းေလꨣꨳ̒̒ ꨓꨯေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလီ၊ ꨅင္ꨲ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒လူင္ေလꨣꨵ̒̒ꨟꨱတ္းꨓꨯမꨣးေသ ꨀမ္ꨳ ꨕြင္ꨳꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨟုပုိꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅြမ္းပုိꨓ္းေသꨬလꨳ ꨟꨱတ္းမꨤꨀ္ꨲေလꨣꨵဝꨯꨵꨅြမ္းꨟူဝ္ꨵꨟူိꨓ္းꨁဝ္ မꨤင္တီꨳ လꨯꨳꨟꨓ္ယူꨲ ေတꨣꨲထုိင္ ယꨤမ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳမီးယဝ္ꨵ။ ꨀꨣꨓꨓ္ꨵလူင္းေလꨣꨳ မꨣးတီꨳꨓꨓ္ꨵေသယဝ္ꨵ လူင္းꨅြမ္းတꨤင္းေလꨣꨵမꨣး မူိဝ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵပꨯꨲမီးတꨤင္းꨀꨣး မီးတꨤင္းေလꨣꨵꨀူꨉ္း၊ ေပꨣးပူꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵမꨣးထꨰင္ꨳ ပꨱꨓ္လူင္ပꨣꨲမꨯꨵꨡိတ္း꨸ꨡြတ္း꨸ေသ မူိဝ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵ မီးꨀြ်င္းꨅဝ္ꨳရေသꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။ လုꨀ္ꨵတီꨳꨓꨓ္ꨵ ေသ တတ္း꨸လတ္းꨀꨮꨣꨲꨅူး ေပꨣးꨡဝ္မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ဝꨣꨳꨬတꨵ ꨀꨮꨣꨲ ꨕꨤꨯꨲꨡြꨀ္ꨲ ဝꨤင္းꨟူိဝ္းမိꨓ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ၊ မိꨓ္တတ္းလတ္း꨸ လူင္ꨀꨮꨣꨲ ꨅင္ꨲꨀꨮꨣꨲꨟꨤꨯလꨤꨯ ပꨰတ္ꨳ တီꨳသူꨓ္ꨡြꨓ္ꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨟြင္ꨵဝꨣꨳ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳသူꨓ္ꨀြꨯ̒̒ မꨓ္းꨀြꨯꨟꨤꨯပꨰတ္ꨳ ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။

ေပꨣးလုꨀ္ꨵတီꨳသူꨓ္ꨀြꨯယဝ္ꨵ မꨓ္းသမ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ ဝꨤꨓ္ꨳꨡြꨓ္ꨲဝꨤꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ ꨁဝ္ꨅင္ꨲဝꨣꨳ ̒̒ꨀꨣလူင္ꨡူိဝ္ꨳ လြင္တ္ꨮꨳတြင္ꨵ တြင္ꨵတ္ꨮꨳမꨓ္းလြင္ေသ̒̒ꨓꨯꨬလꨳ ꨓꨓ္ꨵ ေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ̒̒တြင္ꨵတလြင္ꨲ̒̒ꨓꨯ ေတꨣꨲထုိင္ ယꨤမ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀမ္းꨓꨓ္ꨵ သမ္ꨵꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲထꨰင္ꨳ တꨤင္း ဝꨤꨓ္ꨳꨡြꨓ္ꨲတီꨳꨓုိင္ꨳ ꨀꨮꨣꨲပြꨯꨲꨕꨣꨳပꨰတ္ꨳ ꨓꨤင္းꨡြꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေသ ဝꨤꨓ္ꨳꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳꨡီꨲꨓꨤင္း ꨡြꨓ္ꨲ̒̒၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨓꨤင္းလူင္ꨓꨓ္ꨵသမ္ꨵ ꨀꨮꨣꨲပြꨯꨲꨕꨣꨳ ပꨰတ္ꨳတီꨳဝꨤꨓ္ꨳလူင္ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳꨡီꨲ ꨓꨤင္းလူင္̒̒ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ပူိꨓ္ꨳꨅင္ꨲ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ဝꨤꨓ္ꨳꨡီꨲꨓꨤꨯးꨡြꨓ္၊ ဝꨤꨓ္ꨳꨡီꨲꨓꨤꨯးလူင္̒̒ꨓꨯ ေတꨣꨲထိုင္ ယꨤမ္းꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨅင္ꨲဝꨣꨳ ေပꨣးꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨟြင္ꨵꨅြမ္း ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ပုိꨓ္းꨓꨯ ꨅုိဝ္ꨳတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ မꨓ္းꨅꨤင္ꨳေမꨣꨟꨤꨯယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵ ပꨣꨳꨟြင္ꨲꨁူဝ္လူင္ꨓမ္ꨵယꨤဝ္ တꨤင္းꨡြꨀ္ꨲမူိဝ္းꨅူး ဝꨱင္း သꨰꨓ္ဝီꨓꨓ္ꨵ ပူိꨓ္ꨳꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ဝꨱင္းꨁဝ္ꨳသꨤꨓ္̒̒ ꨓꨯယူꨲ ယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨬတꨵ ပူိꨓ္ꨳသမ္ꨵꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ေꨡꨲ တီꨲ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။ (ꨅုိဝ္ꨳဝꨤꨓ္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨱင္းꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးတင္း သꨱင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ထုꨀ္ꨲလီꨁူꨓ္ꨵꨁꨮꨣꨵေသ တꨰမ္ꨳꨬꨓတီꨳပြင္ꨲ မꨓ္းပုိꨓ္းမꨓ္း ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳလꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁဝ္ မူိဝ္း ꨓꨣꨳယူꨲ)

မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မူိင္းတꨱမ္ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲပꨯꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒မူိင္း တꨱမ္̒̒ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ၊ ꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ꨬလꨳဝꨣꨳ ေပꨣးꨓꨯꨅုိင္~ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္း ꨡေသꨣးꨀꨓꨯꨵ မꨓ္းယုမ္ꨲယမ္ ပုတ္ꨵထꨕꨣꨲ သꨣꨲမꨣးေသ ꨟꨱတ္းတꨤင္းလူꨲꨓုိင္ꨳမꨱဝ္းပꨰတ္ꨲမုိꨓ္သီꨲꨟꨱင္ ꨀြင္း မူး၊ ꨓမ္ꨵေမꨣ၊ ꨅရြပ္ꨳ၊ ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨓုိင္ꨳမꨱဝ္းပꨰတ္ꨲမုိꨓ္ꨲ သီꨲꨟꨱင္ꨬလꨳ ꨀြင္းမူးꨓꨓ္ꨵ မꨣးတꨱမ္ တီꨳမူိင္းတꨱမ္ꨓꨯꨵꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅူးꨟြင္ꨵဝꨣꨳ̒̒မူိင္းတꨱမ္̒̒ꨓꨯ ေတꨣꨲထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မူိင္းတꨱမ္ꨓꨯꨵ မီးꨕꨤꨯꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨓꨣးလꨰင္ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨯꨵꨀူꨉ္း ꨁꨰꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨓꨣးꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨬတꨵ ꨁဝ္ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨁꨯꨤꨵမူိဝ္းယူꨲꨅမ္တꨤင္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ̒̒ဝꨱင္းထꨤꨓ္ꨳ̒̒ ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ မူိဝ္ꨳလꨤတ္ꨳ မꨣးꨕꨤꨯꨲꨓူိဝ္ ꨡꨓ္ꨁုꨓ္ꨁဝ္ မꨣးꨬတꨲမူိင္းꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ တီꨳဝꨯꨵ ꨁြꨀ္ꨵမꨣꨵ ထꨤꨓ္ꨳမꨣꨵꨁဝ္ꨓꨯꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ဝꨱင္းထꨤꨓ္ꨳ̒̒ꨓꨯမꨣး ေတꨣꨲထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨟူꨉ္ꨳꨡꨓ္ꨀꨣမိꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵ ꨅပ္းꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨟူꨉ္ꨳ လူင္ꨀꨣ̒̒ေတꨣꨲထုိင္ယꨤမ္းေတꨣꨳ လꨱဝ္ꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ

̒̒ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ̒̒ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ငဝ္ꨳꨅုိင္ꨳ မူိင္းတꨯးပြတ္း ꨟြင္ꨲယꨤမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းတꨯး ꨡꨓ္မီးတီꨳ ပြင္ꨲဝꨣꨳ ထꨣꨲꨓတီꨳယူꨲတီꨳꨓꨯꨳ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ မီးꨕꨯꨤꨲတ္ꨮꨳ ꨓမ္ꨵသꨱဝ္ꨳ၊ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္လꨯꨤꨲသꨱဝ္ꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒လꨯꨤꨲသꨱဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯေသ ꨟုိင္မꨣး ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းလꨰꨀ္ꨳလꨯꨤꨳ ꨅင္ꨲ ယꨱꨓ္းပꨱꨓ္ ̒̒လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။

ေပꨣးတူꨉ္းꨓꨣꨳလိꨓ္ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ဝꨯꨵသꨤမ္ တြꨓ္ꨳ ယꨓ္ပꨱꨓ္သꨤမ္ꨁꨣꨳꨀꨱင္း။ တြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ ပꨱꨓ္ထုင္ꨵ ပꨤင္ꨲပꨱင္း ပꨱꨓ္တီꨳလꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္၊ တြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳပꨱꨓ္ ꨁူင္ꨳ ယꨤꨓ္း ပꨱꨓ္တꨤင္းပꨱမ္ꨵဝꨤꨓ္ꨳꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း(ꨁꨣးꨟꨱဝ္း)၊ ထꨰင္ꨳ တြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ ပꨱꨓ္လြꨯꨡုꨓ္ꨳလြꨯသုင္  ပꨱꨓ္တီꨳလြꨯယꨱဝ္ꨳꨓꨯ ယဝ္ꨵ။ ꨓ္ꨮးꨀꨤင္မꨓ္း မီးလြꨯꨀꨤင္မူိင္း(လြꨯꨀꨤင္ဝꨱင္း)ဝꨯꨵေꨡꨣꨳ။ လြꨯယꨱဝ္ꨳ- လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္- ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း- လꨯြယꨱဝ္ꨳꨓꨯ ပꨓ္ꨲ တူင္ꨲဝꨯꨵ ꨓ္ꨮးသꨤမ္ꨅꨱင္ꨲꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

လြꨯယꨱဝ္ꨳ

ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨀꨣလူင္ꨡꨓ္ꨉြပ္းꨡဝ္ ꨓꨤင္းသြင္ꨓꨤင္း မိꨓ္မꨣးလꨱပ္ꨳ တီꨳꨀုင္းလꨯြꨟိမ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨬလꨳ ꨡဝ္ꨅြမ္း ꨓင္ꨲ ꨀူꨓ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ယꨱဝ္ꨳလူင္ꨡူိဝ္ꨳ၊ ယꨱဝ္ꨳ ꨅြꨀ္ꨲလူင္ꨡူိဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯေသ လꨯြတီꨳꨓꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨟိꨀ္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒လꨯြယꨱဝ္ꨳ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။  ̒̒ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း̒̒သမ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨀြပ္ꨳ ꨁူင္ꨳယꨤꨓ္း မီးꨓြင္မီးꨁꨯꨤးꨓမ္ မီးပꨣးမြꨀ္ꨲꨟꨱဝ္းလူိင္လူိင္ꨲ ꨓမ္ꨬလꨳ ꨟြင္ꨵꨀုိꨀ္းꨅြမ္း ̒̒ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း̒̒ ꨟုိင္မꨣးပꨱꨓ္̒̒ꨁꨣးꨟꨱဝ္း̒̒ ꨓꨯယဝ္ꨵ။ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ တိုꨓ္း ပꨱꨓ္ဝꨤꨓ္ꨳလူင္ꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္̒̒ ယဝ္ꨵ။ ꨟိမ္းꨟြမ္းသꨤပ္ꨲဝꨱင္း ပꨱꨓ္လြꨯလူင္လြꨯသုင္ လꨯြꨡုꨓ္ꨳ လြꨯꨁူိဝ္း လြမ္ꨵဝꨯꨵ၊ လြꨯမꨤင္လုꨀ္ꨳ တꨤင္းသုင္မီး (ꩂ꨻꨻꨻) ထတ္း၊ မီးꨬꨀးꨓမ္ꨵယꨤဝ္၊ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳ၊ ꨓမ္ꨵမꨣꨵ၊ လုꨀ္ꨵ တꨤင္းꨡြꨀ္ꨲ လꨯꨅူးတꨤင္းတူꨀ္း မူိဝ္းပြင္ꨲꨁဝ္ꨳꨅူး ꨓမ္ꨵတူꨳ၊ ꨀူꨓ္းꨀမ္ꨳꨓမ္ ꨟꨱတ္းꨀိꨓ္ꨀꨤꨓ္သူꨓ္ꨟꨯꨶꨓꨣး၊ ꨀꨣꨵꨁꨯꨤ။ ꨡꨓ္လꨤꨀ္ꨲလꨯꨤး ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳဝꨤꨓ္ꨳꨀြင္းꨁꨣး ꨬလꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤတ္ꨲ ꨀꨣ ꨟိမ္းꨓမ္ꨵယꨤဝ္ မီးဝꨯꨵꨓမ္ꨵပုင္ꨲ(ꨓမ္ꨵꨡုꨓ္ꨲ) ပꨱꨓ္တီꨳ ꨀူꨓ္းမꨣးꨡꨤပ္ꨲ မꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲ လီမူꨓ္ꨳသူိဝ္းꨅ္ꨮဝꨯꨵ။ (ꨕꨰဝ္ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳေသတ ေပꨣးꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨕꨰဝ္ꨓမ္ꨵꨡုꨓ္ꨲꨓꨯ ေတလꨯꨳဝꨣꨳ ပꨯꨲꨕꨰဝ္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯယူꨲ)

ꨬꨅꨳဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေတꨡဝ္သꨯꨤꨀꨤင္ ꨎꨅꨀေꨡဝမ လုမ္ꨳꨕꨣꨵ(လုꨀ္ꨳလိꨓ္) ဝꨣꨳꨓꨯ မီးတီꨳသꨯꨤꨓꨤင္ ꨓꨣꨳတꨤင္း ꨟြင္ꨲ  ဴေꨡငꨡꨀိꨓ (꨽꨽) တီꨲꨀရီꨲ (꨾ꩁ) မꨱတ္ꨵ၊ (ꩀ꨾) သꨰꨀ္ꨵ (꨽꨾) တီꨲꨀရီꨲ ၊ (꨾꨼) မꨱတ္ꨵ (꨽ꩂ)သꨰꨀ္ꨵ၊ ꨓꨣꨳဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲ သꨯꨤꨁꨮꨤင္ ူဝꨉြငꨡꨀိꨓ  (ꩄꩂ) တီꨲꨀရီꨲ (꨾꨼) မꨱတ္ꨵ (꨼꨻) သꨰꨀ္ꨵ ꨬလꨳ (ꩄꩃ) တီꨲꨀရီꨲ (꨾꨾) မꨱတ္ꨵ (꨿ꩃ) သꨰꨀ္ꨵ ꨓꨯ ယဝ္ꨵ။ ꨕꨤꨯꨲꨡြꨀ္ꨲꨬꨅꨳဝꨱင္း မီးꨓမ္ꨵꨁူင္းꨬလꨳ ꨬꨅꨳဝꨱင္း ꨀုꨓ္လူင္ ꨕꨯꨤꨲꨟြင္ꨲမီး ꨬꨅꨳဝꨱင္းသꨰꨓ္ဝီ၊ ꨕꨯꨤꨲတူꨀ္းမီးꨬꨅꨳ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵꨬလꨳ ꨬꨅꨳဝꨱင္းꨓမ္ꨵတူꨲ၊ ꨕꨯꨤꨲꨅꨤꨓ္းမီး ꨬꨅꨳ ဝꨱင္းမူိင္းယꨯ ꨬလꨳ တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း၊ လြမ္ꨵꨟြပ္ꨳဝꨯꨵ။

ꨓꨣꨳလိꨓ္တꨤင္းသုင္ သုင္ေသꨓမ္ꨵပꨤꨀ္ꨲလꨯꨤꨲ (ပꨤင္ꨲ လꨯꨤꨲ) ꨽ꩃ꨻ꩃ ထတ္း။ လြင္ꨳꨕိင္ꨳꨕꨣꨵရꨣꨲသီꨲꨅမ္ꨵ ꨁꨤဝ္းမꨯꨳ မီးထုိင္ ꨾ꩂ ံꨁ ꨁꨤဝ္းꨀတ္း တီꨳတꨰမ္ꨲသုတ္း ဝꩄ ံꨁ  ယဝ္ꨵ၊ သꨱꨓ္ꨳမꨯꨤ ꨟူဝ္ꨀူꨓ္း မူိဝ္ꨳ ꨼ꩄꩄꩄ ꨓီꨳ ꨡꨓ္ꨀူတ္ꨲထတ္း ꨀꨱပ္းဝꨯꨵ ꨅꨯꨤးမီး ꨼꨼ꩂꩂ꨾ꩂ (ယိင္း) မီး ꨼꨼꨿ꩁ꨻꨼ ꨟူမ္ꨳꨀꨓ္ မီး ꨽꨾꨽꨾꨾ꩃ ေꨀꨣꨵ။ ꨀူꨓ္းꨁူိဝ္းတꨯး ယူꨲသဝ္းꨓမ္ေသ ပိူꨓ္ꨳ၊ တꨤင္ꨲꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း မီးꨓ္ꨮးထꨤꨓ္ꨳသြင္၊ ꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း မꨤꨓ္ꨳ မီးထꨤꨓ္ꨳသꨤမ္၊ ꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္းꨁꨤင္ မီးထꨤꨓ္ꨳသီꨲ၊ ꨅꨤဝ္း ꨁူိဝ္းလြꨯ မီးထꨤꨓ္ꨳꨟꨣꨳꨓꨯေꨡꨣꨳ။ လြင္ꨳꨀူိဝ္းယမ္ ꨅꨤဝ္းပုတ္ꨵ ꨓမ္ေသပူိꨓ္ꨳ၊ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ မီးဝꨯꨵꨅꨤဝ္းꨁရိယꨤꨓ္ꨲ၊ ꨟိꨓ္ꨲတူꨲ၊ မြတ္ꨲသလိꨓ္ꨲယူꨲသဝ္း ꨀိꨓ္သꨤင္ꨳꨅြမ္းꨀꨓ္ ဝꨯꨵယဝ္ꨵ။

ေပꨣးေတထတ္းတူꨉ္း ꨓမ္ꨵလိꨓ္ꨟိꨓ္ꨕꨣ ꨕိင္ꨳ တုိꨓ္းပꨱꨓ္ ထုင္ꨵတူင္ꨲ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯ လြꨯꨟုꨓ္ꨲꨓူꨀ္ꨵ ꨕꨣꨁမ္း၊ လြꨯꨅꨤꨀ္ꨳမူိင္းေယꨣ ꨓꨯꨵမꨓ္းꨬꨓဝꨯꨵ လꨀ္းထꨤꨓ္ လြင္ꨳဝꨣꨳ မူိဝ္ꨳပꨤꨓ္မုꨓ္ꨁမ္းꨅဝ္ꨳပုတ္ꨵထ ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္မꨣး ေသ တမ္းဝꨤင္းပꨓ္ဝꨯꨵ ꨅꨤꨀ္ꨳတိꨓ္ ၊ꨅꨤꨀ္ꨳꨓင္ꨳ ꨟꨓ္ဝꨯꨵ တ္ꨮꨳတꨣယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨕ္ꨮေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲထꨱင္လꨯꨳ။ တီꨳလꨯြ ꨅꨤꨀ္ꨳမူိင္းေယꨣꨲꨓꨯꨵ ပုိꨓ္းမꨓ္းꨬတꨵ ပꨱꨓ္လြင္ꨳꨡꨓ္ ၾꨕꨣးမꨣးေꨟꨣးၾတꨣးꨕူတ္ꨲꨡဝ္ ꨓꨤင္းꨕꨯꨤးꨅꨓ္ꨲတမုꨁီꨲ ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ꨟြꨯးꨕꨣꨲတိꨓ္ ၾꨕꨣးꨬလꨳꨅဝ္ꨳရꨟꨤꨓ္းတꨣꨲ ꨁဝ္ ꨡꨓ္မီးဝꨯꨵꨓူိဝ္မꨤꨀ္ꨲꨟိꨓ္ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨟꨓ္မီးဝꨯꨵ ꨓူိဝ္လꨯြꨅꨤꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵေသ ပꨯြးလꨯြꨅꨤꨀ္ꨳꨬတꨵ ပꨱꨓ္မူိဝ္ꨳ လူိꨓ္ꨟꨣꨳမူꨓ္း ꨀူꨳပီပီယဝ္ꨵ။

ꨀြင္းမူးမူိင္းတꨱမ္ ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮး ꨀြင္းမူး ꩃ꨿꨻꨻꨻ ꨡꨓ္ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္း ꨡေသꨣးꨀလူꨲတꨤꨓ္းဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ လꨀ္းထꨤꨓ္ ပုိꨓ္းသꨣꨲသꨓꨣꨲ ꨡꨓ္ꨀဝ္ꨲꨬꨀꨲꨟုိင္ꨟီး ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ လိူဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ ꨁူဝ္းꨀဝ္ꨲꨁူဝ္းမြꨓ္ ꨡꨓ္ ꨁုတ္းလꨯꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨀြင္းမူးꨀဝ္ꨲꨟူဝ္ꨓြင္ ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း ̒̒ယꨤꨓ္ꨲ ꨡြင္ꨲမ်ိꨓ္ꨲ̒̒ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲလꨣꨳေသ ပꨤꨓ္ပူးꨀမ္ꨲ ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨓ္ꨮးꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ပꨣး ꨁꨰပ္းꨟိꨓ္ ꨡꨓ္ꨡဝ္ တူဝ္လိꨀ္ꨳထူဝ္ꨲငြꨀ္ꨳတꨰမ္ꨳဝꨯꨵ ꨁꨰပ္းꨓုိင္ꨳေသ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨀူတ္ꨵ ꨁဝ္ꨡဝ္မြတ္ꨲꨟꨯꨤပꨰတ္ꨳꨓꨯꨬလꨳ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူꨳꨁူꨓ္ꨵꨁꨮꨣꨵပုိꨓ္း ꨁဝ္ ပꨱꨓ္လြင္ꨳေသလꨯꨤလူင္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳယူꨲ။ မူိဝ္ꨳပီေꨀꨣး ꨅꨣꨲ ꩀ꨾ꩁ ꨡꨓ္ꨀပ္းꨀꨯꨤꨲလူꨉ္ꨳ ပုိꨓ္းၾꨕꨣးꨀꨤင္ꨵေမꨣꨲ ꨡꨓ္ ꨁုꨓ္မꨤꨓ္ꨳမꨓိꨅီꨲတူꨲ ꨟꨱတ္းလူꨲၾꨕꨣးမꨯꨵꨅꨤမ္ꨓꨓ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲသူꨲꨓုိင္ꨳ မꨣးမီးဝꨯꨵ တမ္ꨳတီꨳ ꨬꨅꨳဝꨱင္ꨳလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ မူိင္းပꨯꨤꨬလꨳ လြင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨬꨓပꨓ္ လꨀ္းထꨤꨓ္သꨤꨀ္ꨳ ေသꨲ လြင္ꨳဝꨣꨳ သꨣꨲသꨓꨣꨲပုတ္ꨵထꨅဝ္ꨳ မီးမꨣးလꨯꨤသုိပ္ꨲ လꨯꨤပꨤꨓ္ꨓꨯꨓꨓ္ꨵယူꨲ။

တမ္ꨳတီꨳ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ယꨤမ္းလꨱဝ္ လြင္ꨳꨡꨓ္ ထꨤတ္ꨳꨀြင္းမူး သီꨁမ္းေပꨣးလူိင္ꨟူိဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္၊ လြင္ꨳသꨱင္ꨡꨤꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳထမ္း ေပꨣးꨡူꨓ္ပꨓ္းယူꨲꨓ္ꨮး တူိꨀ္ꨳသြꨓ္လိꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္၊ လြင္ꨳꨀူꨓ္းꨅꨤဝ္းပုတ္ꨵ ꨀꨮꨣꨲꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨟူမ္ꨳယꨱꨓ္ေသ ꨁတ္းꨅ္ꨮꨀꨤꨓ္ၾတꨣးဝိပတ္ꨵသ ꨓꨣꨲယူꨲꨓꨓ္ꨵꨬလꨳသင္ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ သꨣꨲသ ꨓꨣꨲꨟူိဝ္ꨳꨟူိင္းယူꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

လꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳပꨣး ဝꨱင္းꨡꨓ္ꨀုိꨀ္းပုိꨓ္းမူိဝ္ꨳ မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ မူိꨓ္ꨓင္ꨲသꨰꨓ္ဝီ၊ သီꨲေပꨣꨵ၊ မူိင္းမိတ္ꨳ ေသတꨣꨵေꨀꨣꨳ တုိꨓ္းေတယꨤမ္ꨳပꨱꨓ္မꨣး ဝꨤꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨡူိင္ꨲ လူင္ ꨀူꨓ္းꨁြꨓ္ꨳꨀုိꨓ္း၊ လြင္ꨳꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲꨀꨓ္ ငꨯꨤꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨡူိင္ꨲယ္ꨮꨲဝꨤꨓ္ꨳလူင္ ꨀုိꨀ္းꨟြမ္း ꨅြမ္းပꨣးလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္မူိင္းေယꨣ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳ ꨓြင္မြꨓ္ ꨡီꨲꨓꨯꨤး ꨟူဝ္ပုိꨀ္ꨵ ေꨅꨳꨡꨰꨓ္ꨲ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

ေပꨣးꨁုိꨓ္းတူꨉ္း လꨯꨤးꨕြင္းငမ္း မူိဝ္ꨳပꨤꨓ္ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵ ꨀူꨳပြꨀ္ꨳ မူိင္းေယꨣꨬလꨳ ꨓြင္မြꨓ္ ပꨱꨓ္မꨱဝ္ꨵꨅꨣး ꨕြင္းငမ္း၊ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳꨬလꨳ ေꨅꨳꨡꨰꨓ္ꨲ ပꨱꨓ္ပူꨲꨟꨱင္ ꨕြင္းငမ္း၊ ꨟူဝ္ ပုိꨀ္ꨵ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ ꨡီꨲꨓꨯꨤး ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳမူင္ ꨕြင္းငမ္း။ ꨟူဝ္ပုိꨀ္ꨵ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ လြꨯယꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ယူꨲတ္ꨮꨳꨟူမ္ꨳငဝ္း ꨅဝ္ꨳ ꨕꨣꨵသꨰꨓ္ဝီ။ မူိင္းေယꨣ ေꨅꨳꨡꨰꨓ္ꨲꨬတꨵ ယူꨲတ္ꨮꨳငဝ္း ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသီꨲေပꨣꨵ၊ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳယူꨲတ္ꨮꨳငဝ္း ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသꨰꨓ္ ဝီꨅꨤꨓ္း(မူိင္းယꨯ)။

မူိဝ္ꨳပီေꨡꨲတီꨲ ꨼ꩂꩁꩂ ꨓီꨳ ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္ သ်ိꨓ္ꨲꨕ်ဴꨲ သိꨓ္ꨲ တင္းꨬꨁꨲ တုိꨀ္းꨀꨓ္ ပြꨀ္ꨳꨀမ္းသꨤမ္ မꨣးꨀုိတ္းလုိဝ္ꨳ သဝ္း တီꨳလꨣꨳသꨱဝ္ꨳေသ ꨟꨱတ္းပꨤင္သဝ္းꨀꨮꨣꨲꨓꨯယူꨲ၊ မူိဝ္ꨳ ꨼ꩃꩃꩁꨓီꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳေꨓꨣꨲမူိင္း (ေꨀꨣꨵꨡꨓ္ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳ ꨅꨯꨤးꨅဝ္ꨳꨘꨣꨵသꨰꨓ္ဝီ ̒ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨅꨤမ္ꨲꨘ̒)ꨡြꨀ္ꨲꨁြꨀ္ꨳတီꨳ မꨤꨓ္းတေလးမꨣးေသ တင္ꨳꨁုꨓ္ꨅꨯꨤးမ်ိꨓ္ꨲꨅꨯး ꨟြမ္ꨟꨰင္း သုိꨀ္း ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးတုိꨀ္းꨡဝ္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ꨁုိꨓ္ꨳမူိဝ္းတုိꨀ္းထုိင္ သꨰꨓ္ဝီယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ သꨰꨓ္ဝီꨓꨯꨵ ꨁုꨓ္သꨤင္ꨲ တူꨓ္ꨳꨟုင္းလꨯꨳꨁုိꨓ္ꨳပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨘꨣꨵဝꨯꨵꨬလꨳ ꨁုꨓ္သꨤင္ꨲ တူꨓ္ꨳꨟုင္းꨁဝ္ ꨅင္ꨲꨟြမ္ꨟꨰင္းတုိꨀ္းꨁုိꨓ္းꨬလꨳ ꨅဝ္ꨳေꨓꨣꨲ မူိင္းꨁဝ္ သုမ္းꨀꨤꨓ္ꨵေသ ꨟူꨓ္ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္သꨤင္ꨲ တူꨓ္ꨳꨟုင္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨁီꨲသုိꨀ္း မꨣးတုိꨀ္းသိမ္းꨡဝ္ပꨣး ဝꨱင္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨅဝ္ꨳꨘꨣꨵသီꨲေပꨣꨵ ꨅဝ္ꨳꨁုꨓ္သꨰင္သမ္ꨵမꨣးယြꨓ္း တꨤင္းꨅꨯြꨳထꨰမ္ဝꨣꨳ ꨅဝ္ꨳေꨓꨣꨲမူိင္း မꨣးသုꨀ္ꨵယုင္ꨳꨓ္ꨮးလိꨓ္ သီꨲေပꨣꨵꨓꨯꨬလꨳ ꨼ꩃꩃꩂ ꨁုꨓ္သꨤင္ꨲတူꨓ္ꨳꨟုင္း ꨅင္ꨲ သုိပ္ꨲလမ္းတုိꨀ္းꨅဝ္ꨳေꨓꨣꨲမူိင္းꨁဝ္ ေတꨣꨲေပꨣးꨟြတ္ꨳထုိင္ မူိင္းယꨯ တꨤင္ꨵယꨤꨓ္းပုꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ꨼ꩃꩃꩃ ꨡꨰင္းꨀလꨱတ္ꨳ ꨁဝ္ ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္မꨣး မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲေသ ꨅင္ꨲမꨣးꨅ္ꨮꨵꨅဝ္ꨳ ꨘꨣꨵꨁဝ္ ꨀုိတ္းလြင္ꨳတုိꨀ္းꨀꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨅင္ꨲမꨀ္းမꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨁုꨓ္သꨤင္ꨲတူꨓ္ꨳꨟုင္း ယꨣꨲေပသုိပ္ꨲတုိꨀ္းသုိꨀ္း ထꨰင္ꨳ ꨟ္ꨮꨳသုိပ္ꨲပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨘꨣꨵသꨰꨓ္ဝီꨟြင္ꨲ၊ ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨅꨤမ္ꨲ ꨕသမ္ꨵ သုိပ္ꨲပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨘ သꨰꨓ္ဝီꨅꨤꨓ္း (မူိင္းယꨯ) ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။

ေꨡꨲ တီꨲ ꨼ꩃꩄ꨻ ꨓီꨳ ꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨁꨮꨤꨀ္ꨳꨓꨣꨳ လိꨓ္ ꨅိမ္ꨁုိꨓ္ꨳမꨣး ꨟꨱတ္းပꨤင္သဝ္း တီꨳလꨣꨳသꨱဝ္ꨳေသ ꨡဝ္လြင္ꨳ ꨟူမ္ꨲလူမ္ꨳ ꨕြင္းငမ္းမꨣးတိꨀ္း꨸ယဝ္ꨵ။ မိူဝ္ꨳပီ (꨼ꩃꩄꩃ) လꨣꨳ သꨱဝ္ꨳလူင္ꨓꨯꨵ မီးလင္ꨟူိꨓ္းမြꨀ္ꨳ (꨽꨻)လင္ တꨯးေတမီး မြꨀ္ꨳ(꨼꨻꨻)ေꨀꨣꨵ၊ တီꨳလြꨯယꨱဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မီးလုမ္းꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲ လင္ꨓိုင္ꨳ၊ လုမ္းꨡေယးပꨰင္ꨲ လင္ꨓုိင္ꨳ၊ ꨟူိꨓ္းꨀူꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္လုမ္း (ꨁူိဝ္းꨀူꨓ္းꨓꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း) လင္ꨓုိင္ꨳ၊ မီးပꨤင္သဝ္းပလိꨀ္ꨳ မီးတပ္ꨵသိုꨀ္းꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။ လိူဝ္ ꨓꨓ္ꨵ မီးꨀြ်င္းမꨯꨵꨀြ်င္းꨁꨣး လင္ꨓုိင္ꨳ၊  ꨀြင္းမူးသူꨲꨓုိင္ꨳ ꨬလꨳ ꨟူိꨓ္းꨀူꨓ္းꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ꨁူိဝ္း ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ယူꨲသဝ္း တီꨳလြꨯယꨱဝ္ꨳ ꨀမ္ꨳꨓမ္ ပꨱꨓ္ꨀလꨣး ေꨀꨣꨲလꨁꨣး၊ ꨀလꨣးꨀူိဝ္းယမ္ ꨡိတ္ꨵꨅလꨤမ္ꨲ၊  ꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း တꨯး၊ မꨤꨓ္ꨳ၊ ꨬꨁꨲꨁဝ္ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းတꨤင္ꨲꨁူိဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ယူꨲ သဝ္းဝꨯꨵယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးမꨣး မီးလုမ္းေꨀ်းꨓꨤꨓ္း ꨬလꨳ ꨟူင္းသူင္ꨲ လိꨀ္ꨳလင္ꨓုိင္ꨳ။ ေꨟꨣꨟူိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵ ပြတ္းꨟြင္ꨲေꨀꨣꨳ မီးဝꨯꨵ ꨟꨣꨳလင္၊ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ေတꨣꨲ တꨣꨳလူိဝ္ꨲ တꨤင္း ယꨤဝ္းမီး (꨼ꩂꩃ) လꨀ္း၊ ꨅꨱမ္မူိဝ္ꨳပီ (꨼ꩃꩃꩄ) ꨓီꨳ ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳဝꨣꨳပူိင္ꨕꨤင္ꨟꨤင္ꨳꨡြꨓ္ꨲ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ဝꨱင္း ꨀူꨓ္းꨬတꨲꨀုိꨓ္းꨁြꨓ္ꨳဝꨯꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲ။

ပီ (꨼ꩃꩄꩀ) ꨓီꨳလူိꨓ္ꨀ်ဴလꨰင္ꨲ ꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨅင္ꨲ ꨁုိꨓ္းမꨣး ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕ လꨯꨤးꨀꨮꨓ္းပြင္ ꨕြင္းငမ္းꨁဝ္ ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပြတ္းꨟြင္ꨲ ပြတ္းꨅꨤꨓ္း ဝꨯꨵꨡေယးပꨰင္ꨲ ꨓုိင္ꨳေꨀꨣꨵေသ ꨕြင္းငမ္းꨀꨮꨓ္းပြင္ ꨓူိဝ္ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။

တြꨓ္ꨳꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵပြတ္းꨟြင္ꨲꨓꨯꨵ-

꨼ꨵ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသꨰꨓ္ဝီ ပြတ္းꨟြင္ꨲ၊

꨽ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသꨰꨓ္ဝီ ပြတ္းꨅꨤꨓ္းမူိင္းယꨯ၊

꨾ꨵ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵတြင္ꨲပꨰင္ꨲ ꨓမ္ꨵသꨓ္ꨲ၊

꨿ ꨵ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသီꨲေပꨣꨵ သုမ္ꨲသꨯꨤꨲ  မူိင္းတူꨓ္၊

ꩀꨵ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵမူိင္းလူိꨓ္း ေမꨣꨲꨕꨣꨵ(မူတ္ꨵꨟꨯး) ꨟꨤတ္ꨲ လပ္ꨳ၊ ပꨤင္ယꨤင္း၊ ဝꨤꨓ္ꨳသꨤင္း၊ ငꨰꨀ္းတင္ꨳ၊ ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ပꨣꨳတ္ꨮꨳꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵသꨰꨓ္ဝီꨕြင္းငမ္းꨓꨯꨵ  ပꨱꨓ္ ꨼ꨵ ꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨽ꨵꨀဝ္ꨳꨀꨤင္ꨵ ꨾ꨵ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ ꨿ꨵ ꨓြင္မြꨓ္။

လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨡူိင္ꨲꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵ သꨰꨓ္ဝီꨕြင္း ငမ္းꨬလꨳ ꨡဝ္ꨅဝ္ꨳမူင္ꨀꨮꨤꨓ္းပြင္ ꨕြင္းငမ္းꨀꨮꨣꨲ၊ ပꨣꨳတ္ꨮꨳ ꨕြင္းငမ္း ꨅဝ္ꨳမူင္ မီးဝꨤꨓ္ꨳတꨯး (꨽꨾) ဝꨤꨓ္ꨳ၊ ဝꨤꨓ္ꨳလꨯြ (ꩃ) ဝꨤꨓ္ꨳ၊ ꨟူဝ္ꨀူꨓ္းေတမီးမြꨀ္ꨳ သြင္ꨟꨱင္လူိဝ္လူိဝ္။

ေꨡꨲတီꨲ ꨼ꩄ꨻꨾ ꨓီꨳ လူိꨓ္ မꨤတ္ꨵ(꨼) ဝꨓ္း လုꨀ္ꨵတီꨳသီꨲေပꨣꨵ သုိပ္ꨲꨟꨱတ္းတꨤင္း �တ္ꨵရꨱꨓ္း မꨣးထုိင္ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨬလꨳ ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳတꨣꨳ�တ္ꨵရꨱꨓ္း မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း၊ မꨱဝ္ꨵဝꨤꨓ္ꨲ၊ ꨓမ္ꨵပꨣꨁီးေꨀꨣꨳ ꨀူꨓ္းꨀုိꨓ္းꨁြꨓ္ꨳမꨣး တင္းꨓမ္ယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲမꨣးꨀꨣꨵꨁꨯꨤငꨯꨤꨳ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းတိတ္းေတꨣꨲ ꨀပ္းသုိပ္ꨲꨅူး မူိင္းꨬꨁꨲငꨯꨤꨳꨬလꨳ ထုိင္မꨣးပီ (꨼ꩄ꨻꨿) ꨓီꨳ ꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨅင္ꨲပုိꨓ္ꨕꨤဝ္ꨲ ေꨁꨣꨳပူင္မꨯꨤ (ꩂ) ꨟုပ္ꨳသိမ္းꨡဝ္ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ လြꨯယꨱဝ္ꨳ ꨬꨕꨡြꨀ္ꨲ တ္ꨮꨳမုိဝ္းသꨰꨓ္ဝီေသ ꨡဝ္ေꨁꨣꨳပူင္ မꨯꨤ (ꩃ) ပူꨀ္းတင္ꨳပꨱꨓ္ဝꨱင္း ပꨀ္းလုမ္းꨀꨮꨓ္းပြင္ ꨅြမ္းပူိင္မꨯꨤမီꨳ ꨓꨣꨳ ꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ယဝ္ꨵ။

ꨓꨣꨳꨅမ္ေတပꨱꨓ္သုိꨀ္းလုမ္ꨳꨕꨣꨵ ပြꨀ္ꨳသြင္ ပꨱꨓ္ သꨱꨓ္ꨳသꨯꨤတꨤင္း တꨣꨲꨀꨣꨵꨁꨯꨤ မꨤꨀ္ꨲꨀြင္ꨳꨅုိꨓ္းယꨤမ္း ꨁူိင္ꨳ သုိꨀ္းꨬလꨳ ꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨁုိꨓ္းꨟꨱတ္း သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨀပ္း ꨅူးမူိင္းꨬꨁꨲꨁဝ္ယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳပꨯꨲထုိင္ ပီ(꨼ꩄ꨻꨾) ꨓီꨳ မင္း သꨣးမိꨓ္ꨲꨀုꨓ္း ꨡဝ္တꨤင္း ꨅြꨯꨳထꨰမ္ꨕရင္ꨲသꨱတ္ꨳေသ လုꨀ္ꨵတꨤင္းꨡိꨓ္ꨲတူဝ္ꨲꨁ်ဴိင္းꨓꨣး မꨣးထုိင္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ သူꨓ္းတုမ္ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵတꨯးꨁဝ္ ꨟ္ꨮꨳꨁုိꨓ္းလုꨀ္ꨵꨕုိꨓ္ꨵ ꨓꨣꨳ ꨕူိꨀ္ꨲ ယꨤမ္ꨳပꨱꨓ္မꨣးမီးမꨣး ꨅူိင္ꨵꨓꨯယူꨲ။

ဝꨯꨤးေသꨓꨯꨵ မူိဝ္ꨳပီ (꨼ꩄ꨼ꩂ) ꨓီꨳꨕူꨳေမꨣပꨯꨤးထꨤတ္ꨳ ꨟိꨓ္(ꨕူꨲမိေပꨲတ) ꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ မꨣးလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလြꨯ ꨕꨯးꨀဝ္ꨲ̒̒လြꨯꨟꨤꨓ္ꨟိꨓ္̒̒ ꨡꨓ္ꨀꨯယꨤꨓ္ ꨕꨯꨤꨲꨅꨤꨓ္း ဝꨱင္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ မြꨀ္ꨳ (꨿꨻) လꨀ္း၊ ꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲမူိင္းယꨯမြꨀ္ꨳ (꨼꨻) လꨀ္း တꨤင္းꨟုိင္လြꨯꨕꨯးꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ မီးပီꨟꨱင္လꨤꨓ္ꨵꨓꨯ ꨀူတ္ꨲတူꨉ္း ꨕြင္တဝ္ꨳမꨓ္းေသ လꨤတ္ꨳဝꨯꨵꨅူိင္ꨵꨓꨯ ယဝ္ꨵ။ ပီ(꨼ꩄ꨾ꩂ)ꨓီꨳ ꨓ္ꨮးလူိꨓ္တီꨲꨅိမ္ꨲပူိဝ္ꨲ လူင္ပြင္ ꨅုိင္ꨳꨬꨁꨲ(ꨁ်ꨤင္ꨲꨬꨀꨲသ်ꨰꨀ္ꨵ) တင္းꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨟူမ္ꨳꨟြမ္း ꨀꨓ္ ꨟꨱတ္းသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းလူင္ တꨤင္းယꨤဝ္း (ꩂ꨼ꩁ) လꨀ္း ယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲ မူိဝ္ꨳပီ(꨼ꩄ꨾ꩄ) ꨓီꨳ လူိꨓ္ꨅꨓ္ꨲꨓꨣꨲဝꨣꨲရီꨲ (꨼꨻) ဝꨓ္း။ မူိဝ္ꨳပီ( ꨼ꩄ꨾ꩄ) ꨓီꨳ လူိꨓ္ေꨕꨲေꨕꨣꨲဝꨣꨲရီꨲ (꨽꨽)ဝꨓ္း ꨬတꨲပုိတ္ꨲꨕူꨉ္ꨲပꨤင္ꨲꨟူိဝ္းမိꨓ္ လုꨀ္ꨵတီꨳဝꨱင္း တꨣꨳꨀုင္ꨳ၊ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ꨁူꨉ္မ်ိꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲမꨣးေလꨣꨳလꨯꨀꨓ္။ မူိဝ္ꨳပီ (꨼ꩄ꨿꨽) လူိꨓ္ေꨡꨲပီ (꨽ꩄ)ဝꨓ္း တပ္ꨵꨀ်ꨣꨲပꨤꨓ္ꨲမꨯꨤ (ꩀꩁ) ꨟုပ္ꨳသိမ္းꨡဝ္ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ၊ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ပြတ္း ꨟြင္ꨲ၊ သုိꨀ္းꨀ်ꨣꨲပꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ တမ္းဝꨤင္းေꨁꨣꨳပူင္မꨯꨤ (꨼꨾) ေသ လုꨀ္ꨵꨡဝ္ပီ (꨼ꩄ꨿꨽) ꨓီꨳ လူိꨓ္တီꨲꨅိမ္ꨲပူိဝ္ꨲ (ꩃ) ဝꨓ္း ꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨀꨮꨤꨓ္းပြင္ꨕြင္းငမ္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳယဝ္ꨵ။

ပီ (꨼ꩄ꨿ꩀ) လူိꨓ္မꨤတ္ꨵ (ꩂ)ဝꨓ္း တပ္ꨵသုိꨀ္းꨓꨣꨳ ꨕူိꨀ္ꨲမꨯꨤ (꨾ꩁ) သမ္ꨵꨁုိꨓ္း ꨟုပ္ꨳသိမ္းꨡဝ္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ꨡꨓ္ မီးꨓ္ꨮးမုိဝ္းꨀ်ꨣꨲပꨤꨓ္ꨲ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨣꨳꨕူိꨀ္ꨲꨁဝ္ ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလူꨉ္ꨳ သုိꨀ္းꨀမ္ꨲꨕꨣꨲပြꨀ္ꨳသြင္ꨬလꨳ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ တုိဝ္းꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္း တꨤင္း သꨯꨤသုိꨀ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္သုိပ္ꨲꨟꨱတ္းသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းလူင္ (ရီꨲတူဝ္ꨲ) လုꨀ္ꨵꨡဝ္တီꨳ မူိင္းꨡိꨓ္ꨲတီးယꨣး (ꨡꨣꨲသꨤမ္ꨲ) ꨁဝ္ꨳမꨣး ꨓ္ꨮးမူိင္းမꨤꨓ္ꨳပြတ္းꨟြင္ꨲ ꨁꨤမ္ꨳလြꨯပꨤတ္ꨲꨀꨯꨲ လတ္း ꨁဝ္ꨳမꨣးမူိင္းꨀြင္း(မူိင္းꨀြင္) မိတ္ꨵꨀ်ီးꨓꨣး ေတꨣꨲထုိင္ လꨣꨳ သꨱဝ္ꨳ၊ တꨤင္းယꨤဝ္းမီး (꨼꨻꨾꨻) လꨀ္း၊ ယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲ ꨓ္ꨮးပီ (꨼ꩄ꨿ꩀ) လူိꨓ္ေꨕꨲေꨕꨣꨲဝꨣꨲရီꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

ပီ (꨼ꩄ꨿ꩃ) ꨓီꨳ ဝꨯꨤးလꨯꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းသဝ္းေꨁꨣယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္မꨣးလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳတꨯး ပြတ္းꨟြင္ꨲ မူိင္းတꨯးꨅင္ꨲမီး ꨬꨅꨳတြꨓ္ꨳဝꨱင္းꨬလꨳ ꨬꨅꨳဝꨱင္း၊ ꨡဝ္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ꨟꨱတ္းငဝ္ꨳ ꨅုိင္ꨳမူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ၊ ငဝ္ꨳꨅုိင္ꨳဝꨱင္း၊ ဝꨯꨵꨁုꨓ္ပြင္မူိင္း (တꨰင္းမိꨓ္းꨀ်ီး) ပꨱꨓ္ဝꨱင္းပꨀ္းလုမ္းဝꨯꨵယဝ္ꨵ။

မꨀ္းမꨯꨤပီသꨣꨲသꨓꨣꨲ (꨽ꩀ꨻꨻) ပီ မꨰꨓ္ꨳမူိဝ္ꨳ (꨼ꩄꩀꩂ) ꨓီꨳ ꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵလူင္ꨅဝ္ꨳꨟူမ္ꨲꨕꨣꨵ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨤမ္းꨓꨣꨳ ေသ ေꨀꨣꨲသꨤင္ꨳꨟꨱတ္းꨀြင္းမူးလူင္ တီꨳလြꨯꨀꨤင္မူိင္း(ꨀꨤင္ဝꨱင္း) သူꨲꨓုိင္ꨳ။

မိူဝ္ꨳပꨯꨲထုိင္ (꨼ꩄꩁ꨽) ꨓီꨳ ꨓ္ꨮးꨬꨅꨳဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ မီးပြꨀ္ꨵယြမ္ꨲ-

꨼ꨵ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳလူင္ ꨽ꨵ ꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း ꨾ꨵ ꨓမ္ꨵပꨣꨁီး ꨿ꨵ မꨱဝ္ꨵ ဝꨤꨓ္ꨲ ꩀꨵ လူင္ေလꨣꨵ ꩁꨵ ပꨤင္ꨡုတ္ꨲ ꩂꨵ ꨅေရးꨀုင္း ꩃꨵ ꨅꨤမ္ꨀြမ္း ꩄꨵ ပြꨀ္ꨵꨀလꨣး ꨼꨻ꨵ ပြꨀ္ꨵꨬꨁꨲ ꨼꨼ꨵ ꨓမ္ꨵꨅꨱတ္း လိꨓ္း ပြꨀ္ꨵမꨤꨓ္ꨳ ꨼꨽ꨵ ပꨤင္လူမ္း။

ဝတ္ꨵꨀြ်င္းꨡꨓ္မီးꨓ္ꨮးဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨅမ္ꨵ ဝတ္ꨵ ꨀꨤင္မူိင္း၊ ဝတ္ꨵမꨤꨓ္ꨳသူꨳ၊ ဝတ္ꨵလူင္ေလꨣꨵ၊ ဝတ္ꨵမꨤꨓ္ꨳ ꨡꨯꨤꨲ၊ ဝတ္ꨵေတꨣးယ၊ ဝတ္ꨵꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္းတꨯး၊ ဝတ္ꨵꨁꨯꨤးꨟꨱဝ္း မꨤꨓ္ꨳ၊ ဝတ္ꨵꨅꨤမ္ꨀြမ္း (မꨱဝ္ꨵမꨣꨵ)၊ ဝတ္ꨵꨓမ္ꨵꨅꨱတ္း လိꨓ္း၊ ꨀြင္းမူးမꨤꨓ္ꨳသူꨳ၊ ဝတ္ꨵပꨤင္ꨡုတ္ꨲ၊ ဝတ္ꨵꨅ ေရးꨀုင္း(မꨱဝ္ꨵꨬလꨲ) ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ ေတꨣꨲထုိင္မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ မီးတင္းꨓမ္။

ပီ (꨼ꩄꩁ꨽) ꨓီꨳ လြင္ꨳꨕြင္းငမ္းꨓမ္ꨵပြင္ꨳ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳ ပꨣးꨀꨮꨣꨲꨡူိင္ꨲမူိင္းယꨯ ၊ မူိင္းေယꨣ ꨬလꨳ ꨓြင္မြꨓ္ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳ ꨀꨮꨣꨲꨓ္ꨮးꨡူိင္ꨲသꨰꨓ္ဝီ၊ ဝꨯꨤးေသꨅဝ္ꨳꨕꨣꨵꨁဝ္ ပူတ္းဝꨤင္း ꨡꨤမ္းꨓꨤတ္ꨳꨁဝ္ယဝ္ꨵ မူိင္းယꨯ သꨰꨓ္ဝီ ပူꨀ္းတင္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းမꨱဝ္ꨵပꨰင္ꨲေꨁꨣေꨁꨣ ꨬလꨳ  ထုိင္မꨣးပီ (꨼ꩄꩁ꨾) ꨓီꨳလူိꨓ္ မꨤတ္ꨵ မူိင္းေယꨣ၊ꨓမ္ꨵပြင္၊ꨓြင္မြꨓ္ ꨅင္ꨲပꨱꨓ္မꨣးꨓ္ꨮး ꨡူိင္ꨲလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ။ ꨡူိင္ꨲလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ မီးမူꨲဝꨤꨓ္ꨳ (꨼꨽) ဝꨤꨓ္ꨳ၊ ꨡူိင္ꨲမူိင္းေယꨣ မီးမူꨲဝꨤꨓ္ꨳ (ꩃ) ဝꨤꨓ္ꨳ၊ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳ မီးမူꨲဝꨤꨓ္ꨳ (꨽) ဝꨤꨓ္ꨳ၊ ꨓြင္မြꨓ္ မီးꨓုိင္ꨳမူꨲဝꨤꨓ္ꨳယဝ္ꨵ။ ထုိင္မꨣး ပီ (꨼ꩄꩂ꨽) ꨓီꨳ လူိꨓ္ꨀ်ဳꨓ္ꨲ (꨼꨿) ဝꨓ္း ေꨁꨣꨳ ပုိꨓ္ꨕꨤဝ္ꨲꨕꨯꨤꨲꨓ္ꨮးမူိင္း (ပီꨲေထးေယး) မꨯꨤ (꨾꨾ꩄ) မꨯꨤ (꨼꨾ꩄ) ꨅင္ꨲꨕြတ္ꨳꨁုိꨓ္း ေꨅꨳတြꨓ္ꨳဝꨱင္း မီးသိပ္းသြင္ ပြꨀ္ꨵ။ မူꨲဝꨤꨓ္ꨳ (ꩂꩃ) ꨡꨓ္ ၊ ဝꨤꨓ္ꨳပြင္းမီး (ꩀ꨾ꩃ) ဝꨤꨓ္ꨳ ေတꨣꨲထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ။ ꨁူဝ္းꨬꨟꨳ ꨡꨓ္ꨡြꨀ္ꨲꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ မꨯꨵသꨀ္း၊ မꨯꨵပဝ္း၊ မꨯꨵမြꨀ္ꨲသြမ္ꨲ၊ ထꨤꨓ္ꨲꨟိꨓ္၊ ꨕꨯြꨳ၊ မꨤꨀ္ꨲꨟိꨓ္ꨁီꨳꨀꨤဝ္ ပꨱꨓ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္ယꨤမ္းမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨡြင္ꨳတီꨳꨅုိဝ္ꨳသꨱင္လုိဝ္း လင္ ꨓ္ꨮးဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨅမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨀြင္းမူးယꨤꨓ္ꨲတꨯးꨡြင္ꨲ ၾꨕꨣးလူင္မꨟꨣꨲမုꨓိ၊ ꨟူိꨓ္းေꨟꨣဝꨱင္း၊ ꨀြင္းမူးၾꨕꨣး ꨽ꩀ꨻꨻၊ ꨀြင္းမူးၾꨕꨣးမꨤꨓ္ꨳသူꨳ၊ ၾꨕꨣးꨡိꨓ္းသꨤꨓ္မꨤꨓ္ꨳသူꨳ၊ ꨀြ်င္း ꨀꨤင္မူိင္း၊ ꨟူမ္ꨳယꨱꨓ္ꨡြင္ꨳတီꨳ ꨕုိꨀ္းꨀꨤꨓ္ၾတꨣးဝိပတ္ꨵသ ꨓꨣꨲ လꨯꨤလꨯꨤတီꨳ၊ တူိꨀ္ꨳသြꨓ္လိꨀ္ꨳလꨯꨤလꨯꨤတီꨳ၊ ꨀြ်င္းꨬꨁꨲ၊ ꨓမ္ꨵပုင္ꨲလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ၊ ꨀြ်င္းထမ္ꨳꨁမ္းေတꨣးယ၊  ထမ္ꨳꨓမ္ꨵ ေမꨣꨲသူမ္ꨳ၊ လꨯြꨅꨤင္ꨵ၊ လꨯြမꨣလꨯြꨀꨱဝ္ꨲꨟူးလꨰင္း၊ ꨀꨤတ္ꨲလူင္လꨣꨳ သꨱဝ္ꨳ၊ ꨟူင္းယꨣလူင္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ၊ ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ၊ ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨁြမ္ꨲပိဝ္ꨲတူိဝ္ꨲ၊ ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨁူးလꨯꨤး ပꨉ္ꨲꨉꨣꨲ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ꨡြင္ꨳတီꨳ လီꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲ လꨤတ္ꨳပꨣးေꨀꨣꨳ တုိꨀ္ꨵꨀုိတ္းတင္းꨓမ္ယူꨲ။

ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲ လꨯꨳ ဝꨣꨳ ပꨱꨓ္သုꨓ္ꨀꨤင္ တီꨳꨀပ္းသုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲꨀူꨳဝꨱင္းဝꨱင္း ꨓꨯယူꨲ။ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းလူင္ ꨡꨓ္လုꨀ္ꨵဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ ꨀပ္း သုိပ္ꨲထုိင္မူꨲေꨅꨳ မူိင္းꨬꨁꨲꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳလတ္း ဝꨱင္း လꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨬလꨳ ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ဝꨱင္းတီꨳယမ္ ꨓ္ꨮး မူိင္းတꨯး ပြတ္းꨟြင္ꨲယဝ္ꨵ။ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ လုꨀ္ꨵလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ ꨬꨕꨀꨮꨣꨲꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲꨅုိင္ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨀꨣး ꨟြတ္ꨳပြင္ꨲထုိင္ ꨓမ္ꨵပြင္ꨳ၊ ꨟူဝ္ယ၊ မူိင္းယꨯ မူိင္းသူꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨁုိꨓ္း လုꨀ္ꨵꨟူဝ္ယ ꨀꨮꨣꨲပြင္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း၊ မူိင္းသူꨳ၊ ပꨤင္ သꨤင္းပုꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨀꨣး ꨡꨓ္ꨀꨮꨣꨲ တꨤင္းတူꨀ္း ꨓꨯꨵ ပြင္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ ꨓမ္ꨵတူꨳ ပꨤင္ꨟꨯး မꨤꨓ္ꨳတူင္ꨳ မူိင္း ယꨱꨓ္ယဝ္ꨵ။ သီꨲေပꨣꨵ ꨀြ်ꨀ္ꨵꨬမး ꨓြင္ꨁꨱဝ္ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ မီးဝꨯꨵ ꨓူိဝ္သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းလူင္ ꨡꨓ္လူင္း ꨀꨮꨣꨲꨅူး ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ယꨤမ္းလꨱဝ္ ပꨱꨓ္သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨡꨓ္ꨀပ္း သုိပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲငꨯꨤꨳဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳꨓꨯꨵ ယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨅူိဝ္းပꨱꨓ္ လြင္ꨳꨕꨣꨲ သꨣꨲ၊ လြင္ꨳꨀꨤꨓ္ꨀူꨓ္း၊ လြင္ꨳပꨯꨤးမꨤꨀ္ꨳမီး၊ လြင္ꨳပꨯꨤးပꨉ္ꨲꨉꨣꨲ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ ꨅြမ္းဝꨓ္း ꨅြမ္း လူိꨓ္ ꨅြမ္းပီယူꨲ ꨀူꨳꨁိင္ꨲꨀူꨳꨁꨤဝ္းယဝ္ꨵ။

               ꨁူမ္ꨕꨤတ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ

 

ꨕုိꨓ္ꨡိင္

꨼ꨵ ပုိꨓ္းꨅုိင္ꨳတꨯး မူိဝ္ꨳꨀလꨣးꨁဝ္ꨳ (꨼ꩃꩃꩀ)

꨽ꨵ ပုိꨓ္းမူိင္းတꨯး တြꨓ္ꨳꨀꨤင္ (ꨅဝ္ꨳꨓꨓ္ꨲတသီꨟ)

꨾ꨵ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳမꨰꨀ္ꨵꨀꨅိꨓ္း မꨯꨤ ꨼ မꨯꨤ ꨽။

꨿ꨵ ပုိꨓ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯးꨬလꨳပိုꨓ္းမူိင္းတꨯး (ꨁူိဝ္းသꨰꨓ္)

ꩀꨵ ꨅꨱင္ꨁမ္းလꨰင္ꨳ မꨯꨤ (꨼ꩁ)

Tags:

About laisaitai