အေကာင္းဆံုးနမူနာ

tumblr_mcuesxBz0B1r3uewuo2_400

အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပုိးတဲ့ေနရာမွာ ဖေယာင္းတုိင္လုိ က်င့္ရမယ္။

ဖေယာင္းတုိင္ဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ မီးေလာင္ခံရတယ္။

ဖေယာင္းသားေတြ အရည္ေပ်ာ္ရတယ္။

မီးဇာလည္း မီးၿမိဳက္ခံရတယ္။

ေလလည္း အတုိက္ခံရတယ္။

ပုိးဖလံေတြမ်ားစြာ လာတုိက္တာလည္း ခံရတယ္။

ဖေယာင္းတုိင္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ

သူတစ္ပါးကုိသာ အလင္းေရာင္ေပးလုိတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုတည္းရွိတယ္။

သူတစ္ပါးကုိ ပူေလာင္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။

ေနာက္ဆံုး မီးၿငိမ္းတဲ့သူကုိေတာင္

အလင္းေရာင္ ေပးျဖစ္ေအာင္ ေပးလုိက္ေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ . . . .

အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ

ဖေယာင္းတုိင္ကုိ နမူနာယူၾကပါ။

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ စဝ္ဆုခမ္း (တန္႔ယန္း)

ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ တကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism)., M.A (Sri Lanka)

 

ꨡꨓ္လီယူိင္ꨳေသပူိꨓ္ꨳ

လြင္ꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ ꨀꨤꨓ္ꨀူꨓ္းꨓမ္ꨓꨯꨵ ေတလꨯꨳယူိင္ꨳꨓင္ꨲ တꨱꨓ္းယဝ္ꨵ။

တꨱꨓ္းꨓꨯꨵ တူဝ္မꨓ္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨁꨤမ္ꨲတꨤင္း ꨕꨯးမꨯꨳ

ꨁီꨳတꨱꨓ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨅိူမ္ꨳꨓꨯꨳ

သꨯꨳတꨱꨓ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨁꨤမ္ꨲꨕꨯးမꨯꨳ

သမ္ꨵလꨯꨳꨁꨤမ္ꨲ လူမ္းထြင္းပဝ္ꨲꨀြꨓ္ꨲယဝ္ꨵ။

ထꨤတ္ꨳꨅ္ꨮ တꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ

ꨀူꨉ္းꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳ လꨯꨳငဝ္းလꨰင္းꨀူꨉ္း။

ꨡမ္ꨲမီးထꨤတ္ꨳꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳပူိꨓ္ꨳ လꨯꨳမꨯꨳ။

ꨀမ္းလိုꨓ္း ေꨀꨣꨵꨡꨓ္မꨣးမြတ္ꨲꨕꨯးမꨓ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ

မꨓ္းေတꨣꨳ ပꨓ္ငဝ္းလꨰင္းꨀꨮꨣꨲꨀြꨓ္ꨲယဝ္ꨵ။

ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨷ ꨷ ꨷

လြင္ꨳꨟꨱတ္းပꨓ္ ꨀꨤꨓ္ꨀူꨓ္းꨓမ္ꨓꨓ္ꨵ

ေတလꨯꨳယူိင္းꨡဝ္ တꨱꨓ္းယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း (တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း)

 

 

 

 

Tags:

About laisaitai