ယူး (တံျမက္စည္း)

ယူးbroom

ꨕဝꨣꨵꨀဝ္ꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵꨓ္ꨮးꨟူꨉ္ꨳ ꨓ္ꨮးလꨯြေသမꨣး

လꨯꨳꨁꨤမ္ꨲပူိꨓ္ꨳ ꨟꨀ္း၊ တꨰပ္း၊ ပꨤတ္ꨲ၊ မတ္ꨵေသ

ꨅင္ꨲေတပꨱꨓ္မꨣး ယူး။

လုꨀ္ꨵꨓ္ꨮးꨟူꨉ္ꨳꨓ္ꨮးလꨯြေသ

ပိူꨓ္ꨳꨡဝ္မꨣးဝꨯꨵꨓ္ꨮးꨟူိꨓ္းေꨀꨣꨳ

ꨀူꨉ္းေတꨣꨳ လꨯꨳယူꨲတီꨳꨅြꨀ္ꨵꨕꨣ

ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းꨀဝ္ꨬတꨵ တꨣꨲꨕꨱဝ္ꨳပတ္း ꨟꨮ္ꨳမူတ္းသ္ꨮ။

ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꨀꨤင္ဝꨓ္း ꨀꨤင္ꨁမ္ꨳ

တမ္ꨳတီꨳလ္ꨮꨟူꨀ္ꨵေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ

ꨟူꨵတꨀꨣꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮꨵꨀဝ္တꨣꨲေသꨲ။

 

ꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨀဝ္ꨬတꨵ

ပꨱꨓ္တꨣꨲပူိꨓ္ꨳ ꨀꨮꨣꨲꨀꨮꨣꨲပꨯပꨯ ꨀꨱင္ꨳꨟိꨓ္ꨟိꨓ္

ယꨣꨲေပꨟꨮ္ꨳꨟူꨀ္ꨵ ယꨣꨲေပꨟꨮ္ꨳꨅူꨀ္ꨵ

 

ꨡုိဝ္ꨳ꨷ ꨕဝꨣꨵယူး ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨯꨵ

ေပꨣးꨟူꨀ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨟြင္ꨵꨟꨣ

ေပꨣးꨀꨱင္ꨳပူိꨓ္ꨳꨡဝ္ꨡိင္ꨕꨣ

ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ပꨱꨓ္꨷ ယူိင္းꨡꨤꨓ္းꨀဝ္ ယူး ꨓꨯꨵꨬတꨵ

လူဝ္ꨲꨟꨮ္ꨳꨟိမ္းꨟြမ္း ꨅုိꨓ္ꨳသ္ꨮꨀူꨉ္းလူး꨷။

 

ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳေပꨣးဝꨣꨳ ꨀဝ္ယꨱꨓ္းပꨱꨓ္ယုပ္းယꨤပ္းꨅုိင္

ꨀဝ္ေတꨅူမ္းသူိဝ္းꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ ယူး တꨤင္ꨲꨡꨓ္ပတ္းꨕꨱဝ္ꨳꨀဝ္ပꨰတ္ꨳ

ꨟꨮ္ꨳꨟိမ္းꨟြမ္း ꨅုိꨓ္ꨳသ္ꨮꨲယူꨲ။

 

ꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း (တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း) ꩁꨵ꨿ꨵ꨽꨻꨼꨻ 8 AM တူꨉ္းꨟꨓ္ ယူးပတ္းꨡြꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ꨡိင္ꨕꨣ တီꨳ မူိင္းꨁြꨓ္ေသ တꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲ။

 

တံျမက္စည္း

ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ေတြကေန လာခဲ့ရတဲ့ ငါ့ဘ၀

အႏႈတ္ခံရ၊ အခုတ္ခံရ၊ ျခည္ေႏွာင္ျခင္းခံရၿပီးမွ

တံျမက္စည္း ဆုိတဲ့ ဘ၀ ေရာက္လာခဲ့တယ္။

 

ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ကေန

အိမ္ေဂဟာထဲ ေရာက္လာေသာ္လည္း

ေထာင့္ ဆုိတာ ငါ့ရဲ႕ေနရာပါ

ငါ့တာ၀န္ကေတာ့ သန္႔ရွင္းေရး

နံနက္ေရာ ေန႔ေန႔ ညညပါ

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆုိ

ရႈပ္ၿပီဆုိရင္ ငါ့ကုိခုိင္း။

 

ငါ့ဆႏၵကေတာ့ေလ

သူတစ္ပါး သြားလမ္းသာ လာလမ္းရွင္းေစဖုိ႔

ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိေစဖုိ႔ပါ။

 

အင္း . . . တံျမက္စည္းဆုိတဲ့ငါ့ဘ၀

ရႈပ္ၿပီဆုိရင္ ငါ့ကုိရွာ

ရွင္းၿပီဆုိရင္ ငါ့ကုိခြါ

ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါေလ

ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းဖုိ႔က ငါ့ဆႏၵပါ။

 

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ငါအမိႈက္ဘ၀ကုိ ေရာက္ခဲ့ရင္

တျခားတံျမက္စည္းရဲ႕ ရွင္းပစ္မႈကုိ ၾကည္သာစြာလက္ခံပါ့မယ္။

ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းဖုိ႔ပဲေလ။

စ၀္ဆုခမ္း (တန္႔ယန္း) ၆၊ ၄၊ ၂၀၁၀ မိန္းခြန္ ေရာက္စဥ္ နံရံေထာင့္တြင္ ေထာင္ထားေသာ တံျမက္စည္းကုိ ျမင္ၿပီး ေရးသားသည္။

Tags:

About laisaitai