တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္

DSC03842

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ

မင္းကုိ ဖိတ္မႏ ၱကမျပဳဘဲ မင္းေရာင္သြားခဲ့ရင္

တခ်ဳိ႕ကမင္းကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္။

တခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သိပ္ဝမ္းသာၾကမွာမဟုတ္ဘူး။

သုိ႔ေသာ္ . . . မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတဲ့မင္းကုိ

အၿမဲထာဝရ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေနမည့္သူ တစ္ေယာက္တာ့ရွိတယ္။

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ

မင္းဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အၿငိမ့္သား ထုိင္စားေနရင္

တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ဆူဆဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ႏွင္ထုတ္မယ္။

သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ဆူဆဲျခင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ

အၿမဲေကၽြးေမြးေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္။

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ

မင္းသူတုိ႔အေပၚ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ အန္ဖတ္ေတြ စြန္႔မိခဲ့ရင္

သူတုိ႔ရြံရွာၿပီး မင္းကုိ ပထုတ္ပစ္မွာပဲ

သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ေစတနာနဲ႔ သန္႔စင္ေပးၿပီး

ပမထုတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္။

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ

မင္းသူမ်ားအေပၚ မုိက္႐ူးရဲစြာ ဆက္ဆံခဲ့ရင္

သူမ်ားက မင္းကုိ ခြင့္မလြတ္ဘဲ တုန္႔ျပန္လိမ္.မယ္။

သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ထာဝရခြင့္လႊတ္ၿပီး

တုန္႔ျပန္ျခင္း ကင္းသူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္။

ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ

မင္းသူတုိ႔ကုိ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး အလုိလုိက္ခဲ့ရင္

တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ျပန္ျမန္ႏုိးၿပီး အလုိလုိက္ႏုိင္တယ္။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မင္းကုိ စိမ္းကားလုိ႔ Shift ႏွိပ္ၿပီး Delete လုပ္ပစ္မယ္။

သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းသူ႔ကုိ ျမတ္ႏုိးသည္ျဖစ္ေစ မျမတ္ႏုိးသည္ျဖစ္ေစ

မင္းသူ႔ကို အလုိလုိက္သည္ျဖစ္ေစ အလုိမလုိက္သည္ျဖစ္ေစ

မင္းကုိ အစဥ္ထာဝရ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး ဇီဝွိန္ခ်ဳပ္တဲ့အထိ

အလုိလုိက္ေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္။

အဲဒီသူက ဘယ္သူလုိ႔ မင္းထင္သလဲ . . .?

အေမ ကလဲြၿပီး ဘယ္သူျဖစ္ႏုိင္ဦးမွာလဲ . . . ?

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ (စဝ္ဆုခမ္း တန္႔ယန္း)

About laisaitai