လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး

nadahtee 01

လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨓꨯꨵ ꨅုိဝ္ꨳေပꨣꨳပꨱꨓ္ ေပꨣꨳသꨤင္ꨲတိ၊ ꨅုိဝ္ꨳꨬမꨳပꨱꨓ္ ပꨣꨳသꨤင္ꨲꨓုမ္ꨲေသ ꨀိူတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ပီ ꨼꨽ꩄ꨻ တꨱမ္၊ လူိꨓ္သꨤမ္လြင္ꨳ (꨽) ꨁမ္ꨳ (꨽ꩁꨵ꨼ꨵ꨼ꩄ꨽ꩄ) ဝꨓ္းသဝ္ တမ္တီꨳ ပြꨀ္ꨵ မꨯꨤ(꨼) ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ လြင္ꨳလꨤꨀ္ꨲလꨯꨤး မူိဝ္ꨳ ꨀူိတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨀူိတ္ꨲယꨤပ္ꨲꨬလꨳ ေပꨣးဝꨣꨳ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ေပꨣꨳ ꨁိုꨓ္ꨳယူꨲတီꨳသုင္ ꨡဝ္ꨅြင္ꨳꨀင္ꨳပꨓ္ေသ ꨅင္ꨲေတꨀူိတ္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳတြင္း မီးꨓြင္ꨵ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨅꨯꨤးသꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵ̒̒။

မူိဝ္ꨳꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꩂ ꨁူပ္ꨲ ေပꨣꨳꨬမꨳꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳ ꨟꨱꨓ္း ေတꨣꨲထုိင္ꨅꨓ္ꨵသီꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ တီꨳပꨤင္ လူင္ ꨀူꨉ္းမီး ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းပꨯꨤးပꨯꨲꨉꨣꨲꨡꨓ္လꨱဝ္ေသ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းတုိꨀ္ꨵမီး ꨼꨽ꩀ ေꨀꨣꨵꨀူꨉ္း။ ꨕြင္းꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꨼꨽ ꨁူပ္ꨲ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ꨟꨱတ္းသꨤင္ꨲလြင္း တီꨳꨀြ်င္းဝꨤꨓ္ꨳ ꨡꨰꨓ္ꨲေသ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳသꨤင္ꨲသꨣꨲမေꨓꨲꨬလꨳ ꨟိꨀ္ꨳꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒သꨤင္ꨲꨓꨓ္ꨲတ̒̒ယဝ္ꨵ။ ꨅုပ္ꨳꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵ သꨤင္ꨲလြင္း မီးမြꨀ္ꨳ (꨿꨻) ပꨣး။ ꨁꨤမ္ꨲသꨤင္ꨲတီꨳꨀြ်င္းဝꨤꨓ္ꨳ ꨡꨰꨓ္ꨲေသ ꨁꨯꨤꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲꨀြ်င္းေတꨣးယယဝ္ꨵ။ တီꨳꨀြ်င္း ေတꨣးယꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳသꨤင္ꨲꨡꨓ္ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ꨓꨓ္ꨲတ̒̒မီးꨓမ္ဝꨯꨵꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္ ꨅုိဝ္ꨳမူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲေလꨣးေသ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒ꨓꨓ္ꨲ တထီး̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။

လꨯꨳꨓုင္ꨳသꨤင္ꨲ ဝꨣꨲꨓုိင္ꨳေသ ꨁုိꨓ္းထꨤꨀ္ꨳလူင္း ꨀြ်င္းယဝ္ꨵ။ ꨡမ္ꨲပꨯꨲေမꨣꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ꨬလꨳ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ ေပꨣꨳ ꨅင္ꨲသြꨓ္ပꨓ္လိꨀ္ꨳတꨯးꨀဝ္ꨲ ꨕုိꨀ္းလူꨕုိꨀ္း ꨡꨤꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳ ̒̒ꨓꨤင္းမꨤꨀ္ꨲပူꨳေꨕး၊ ꨓꨤင္းꨅမ္းပူး̒̒ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေသ ေမꨣလိꨀ္ꨳတꨯးမꨣးယဝ္ꨵ။

ထုိင္မူိဝ္ꨳꨀ်ပꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ꨳမူိင္းမꨣး မူိင္းလုေသ ꨟူင္း ꨟꨱꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳပိုတ္ꨲꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟꨱꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳ ꨓꨓ္ꨲ ꨓꨓ္ꨲတထီးꨅင္ꨲ ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတꨬပး လုင္းꨅ ေရးꨡြꨓ္ꨲေသ ꨕုိꨀ္းတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨕုိꨀ္ꨳေꨟꨣးလိꨀ္ꨳယဝ္ꨵ။

ꨟꨱတ္းꨓꨓ္ေသ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ပꨣးꨅ္ꨮလြင္ꨳလင္ꨲꨀꨣꨲ မꨣးꨬတꨵꨬတꨵꨬလꨳ ꨓꨓ္ꨲတထီးꨅင္ꨲꨀꨮꨣꨲ ꨕိုꨀ္းတꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ ေꨟꨣးလိꨀ္ꨳပꨓ္ ꨓꨯꨤးသိꨓ္ꨁဝ္ယူꨲ။ ပူိꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅူမ္းထြမ္ꨲေသ ꨓ္ꨮးပꨤꨓ္ꨵꨓ္ꨮးꨀြꨀ္းမြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ ပူိꨓ္ꨳသ္ꨮꨲပꨓ္ ꨓုိင္ꨳမꨤတ္ꨳေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨅူမ္းေꨟꨣးေသ ေꨀ်ꨣꨲꨅ္ꨮꨅြမ္းလင္ꨲꨀꨣꨲလိꨀ္ꨳလူင္မꨣးယူꨲ။ လိꨀ္ꨳꨅေရး မြင္ꨲꨬငꨲတꨰမ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းယင္းꨡူမ္သူပ္းလꨯꨳꨀြꨓ္ꨲ ယဝ္ꨵ။

မူိဝ္ꨳ ꨼ꩄ꨿꨿ ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵပꨱꨓ္သိုꨀ္းꨀမ္ꨲꨕꨣꨲပြꨀ္ꨳ သြင္ယူꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟူိဝ္းမိꨓ္ꨀꨤင္တူင္ꨲ ꨼꨽ လမ္း(ꨟူိဝ္းမိꨓ္ ꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ မꨟꨣꨲမိတ္ꨳ)၊ မꨣးပꨯြꨲမꨤꨀ္ꨲသ္ꨮꨲ ပꨤင္လူင္ ꨬလꨳ ꨕꨯးမꨯꨳꨀြꨓ္းေပꨣးလမ္ꨀꨮꨣꨲသꨱင္ꨳယူꨲ။ ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ပꨯꨤꨳꨁဝ္ꨳထူိꨓ္ꨲေသ ပꨯꨤꨳေꨕးသုိꨀ္းယူꨲ။ ꨀ် ပꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲယူꨲလꨯꨳေသ လꨯꨳပꨯꨤꨳꨕ္ꨮပꨯꨤꨳမꨓ္း ယူꨲယဝ္ꨵ။ မꨤꨀ္ꨲပုမ္းꨟူိဝ္းမိꨓ္တူꨀ္းသ္ꨮꨲ ပꨤင္လူင္ ေပꨣး ပꨱꨓ္လုꨀ္းပꨱꨓ္ထꨤင္ꨀꨮꨣꨲသꨱင္ꨳယူꨲ။ ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳ ေꨀꨣꨵ ပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓꨓ္ꨲတထီးꨁဝ္ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳပꨣꨳသꨤင္ꨲꨓုမ္ꨲ ꨁဝ္ ꨅူဝ္းꨀꨓ္ေသ ေတꨀꨮꨣꨲꨡဝ္ꨕꨀ္းꨁꨱဝ္ ꨀꨮꨣꨲꨁꨯꨤပꨓ္ꨀ် ပꨤꨓ္ꨲေသ ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳသုမ္ꨵꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ ꨟူိဝ္းမိꨓ္ မꨣးပꨯြꨲမꨤꨀ္ꨲသ္ꨮꨲꨬလꨳ ပꨣꨳသꨤင္ꨲꨓုမ္ꨲꨟူမ္ꨳလူꨉ္ꨳ ꨡꨯꨤꨳသု လꨯꨳတꨯꨤထင္တီꨳꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးꨀ်ပꨤꨓ္ꨲ ꨟꨓ္ေꨀꨣꨳ သမ္ꨵယုိဝ္းတꨯꨤပꨰတ္ꨳꨬလꨳ ꨕ္ꨮေꨀꨣꨳ ေပꨣး ေလꨲꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ပꨯꨤꨳမꨰပ္ꨵယုမ္းမꨰပ္ꨵယြမ္ꨲဝꨯꨵယူꨲ။ ေပꨣး ꨟꨓ္ꨟူိဝ္းမိꨓ္မꨣး ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨀူဝ္ꨀူဝ္ꨬꨟꨬꨟ ပꨯꨤꨳမꨰပ္ꨵ ꨅြမ္းꨟူꨉ္ꨳလိုꨀ္ꨵꨟူꨉ္ꨳလမ္ꨲ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳꨟတ္းငြꨀ္ꨳꨟူဝ္ ယဝ္ꨵ။

ဝꨯꨤးေသ သုိꨀ္းꨀမ္ꨲꨕꨣꨲယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲ ꨀ်ပꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳပြꨀ္ꨳမူိဝ္းေသ ꨓꨣꨳမူိင္းꨅင္ꨲေတꨁုိꨓ္းသꨣꨲမꨣးယဝ္ꨵ။  ꨀူꨓ္းဝꨤꨓ္ꨳꨀူꨓ္းမူိင္း ꨅင္ꨲꨁုိꨓ္းꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲထူိꨓ္ꨲ ꨁဝ္ꨳ မꨣးꨅူးဝꨤꨓ္ꨳꨕ္ꨮ ဝꨤꨓ္ꨳမꨓ္းယူꨲ။ ꨓꨓ္ꨲတထီးꨁဝ္ ေပꨣꨳလုꨀ္ꨳꨬတꨵ ꨁꨯꨤꨵမꨣးယူꨲတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳမ္ꨮꨲꨓြင္လꨰင္ꨵ ယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨕြင္းꨟꨣငိုꨓ္းယꨤပ္ꨲꨬတꨵ ꨬတꨵꨬလꨳ ꨓꨓ္ꨲတထီး လꨯꨳထုတ္ꨲတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳသုတ္ꨳ တမြင္ꨲꨬငꨲေယꨳꨕုိꨓ္ လꨰꨀ္ꨳꨁဝ္ꨳသꨤꨓ္ေယꨳꨬပꨲယဝ္ꨵ။ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵမꨓ္းေမꨣေꨟꨣးလိꨀ္ꨳꨬလꨳ သမ္ꨵလꨯꨳေꨟꨣးလိꨀ္ꨳေꨓပꨓ္ ꨓꨯꨤးသိꨓ္ꨁဝ္တီꨳသ လြပ္ꨳꨬလꨳ လꨯꨳမီးငိုꨓ္းꨅူꨀ္းငိုꨓ္းꨅꨯꨤꨲယူꨲ။

ထုိင္မꨣး ꨼ꩄ꨿ꩁ ꨁဝ္ေပꨣꨳလုꨀ္ꨳ ꨁုိꨓ္းꨁꨯꨤꨵမꨣးယူꨲ ဝꨤꨓ္ꨳတုမ္ꨲမူဝ္ေသ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ꨡꨣꨲယုꨓꨓ္ꨲတထီး လꨯꨳမꨣး ꨼ꩂ ꨁူပ္ꨲယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨅင္ꨲꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲယူꨲလူꨉ္ꨳ လုင္းꨅေရးꨡြꨓ္ꨲေသ လုင္းꨅေရးꨡြꨓ္ꨲေꨀꨣꨵဝꨣꨳ ပꨓ္ ꨅူိဝ္းꨁဝ္ꨟꨣꨳေꨀꨣꨵ သမ္ꨵလꨯꨳတꨰမ္ꨳꨅြမ္းꨬလꨳ တꨣꨲ ေတယဝ္ꨵလိꨀ္ꨳ ꨓုိင္ꨳမူꨲꨓꨯꨵ ꨟုိင္မြꨀ္ꨳ ꨼꨽ ဝꨓ္းယဝ္ꨵ။ လိꨀ္ꨳꨅူိဝ္းꨡꨓ္ လုင္းꨅေရးꨡြꨓ္ꨲ သြꨓ္ꨁဝ္ဝꨣꨳေသ ꨁဝ္လꨯꨳတꨰမ္ꨳꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္လိꨀ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀꨤင္း သူိဝ္ꨡိꨀ္ꨲလင္ꨲꨀꨣꨲဝꨤꨓ္ꨳꨅိင္း ꨅူိဝ္းပꨱꨓ္꨷ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ မူိင္းꨬသ၊ ရꨣꨲမလꨀ္ꨵꨁꨓလင္ꨲꨀꨣꨲသိပ္းꨟူဝ္၊ မင္ꨲꨀလꨣꨲ သꨤမ္သိပ္းပꨰတ္ꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀꨣꨳတꨰမ္ꨳမꨓ္း ေပꨣး ပꨱꨓ္ꨟူꨀ္းꨡင္ꨲꨀꨣꨲꨅုိင္ လꨯꨳ (꨼꨻)ꨀ်ꨤပ္ꨳ၊ ေပꨣးပꨱꨓ္ သိပ္းသြင္ꨡင္ꨲꨀꨣꨲꨅုိင္ လꨯꨳꨓုိင္ꨳသဝ္းယဝ္ꨵ။ ꨕြင္း ꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨳသꨤꨓ္ꨓိုင္ꨳꨬပꨲ ꨟꨣꨳပ်ꨣး။ ꨀꨤင္ဝꨓ္းေပꨣး တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳယဝ္ꨵꨅုိင္ ထုိင္မꨣးꨀꨤင္ꨁမ္ꨳ မꨤင္ပြင္ꨕြင္း လုင္းꨅေရးꨡြꨓ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲေꨟꨣးလိꨀ္ꨳထမ္းယဝ္ꨵ မꨓ္း သမ္ꨵꨟ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨲတထီးသုိပ္ꨲေꨟꨣးꨬလꨳ ꨅင္ꨲေတꨀတ္ꨵ ꨁꨰꨓ္ꨲꨕꨯꨤꨲလင္ꨲꨀꨣꨲမꨣးယဝ္ꨵ။ ꨀꨮꨣꨲယူꨲꨅြမ္း လုင္းꨅေရး ꨡြꨓ္ꨲ ꨁူပ္ꨲလိူဝ္လူိဝ္ေသ ꨁုိꨓ္းမꨣးယူꨲꨅြမ္းꨬမꨳထဝ္ꨳ မုင္ꨲꨬလꨳ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ေပꨣꨳ ေပꨣꨳသꨤင္ꨲတိယဝ္ꨵ။

ꨅꨯꨤးꨓꨓ္ꨲတထီးꨅင္ꨲဝူꨓ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲမူိဝ္းꨓꨣꨳ ေသ ꨀꨮꨣꨲသြꨓ္ေꨟꨣꨳꨀꨣး တမ္ꨳတီꨳ ၾသꨣꨲဝုꨓ္ꨲလူင္ ၾသꨣꨲ ထုꨓ္းꨀ်ီꨲယဝ္ꨵ။ ပꨯꨲတꨓ္းေမꨣလီ၊ ၾသꨣꨲထုꨓ္းꨀ်ီꨲ သမ္ꨵ ꨁꨯꨤꨵꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲသြꨓ္ထꨰင္ꨳ တီꨳပီꨳမူꨓ္း ꨓူꨀ္ꨲ ေတꨣꨲေပꨣးေမꨣေꨟꨣေမꨣꨬမးꨀꨣးꨀူꨳပူိင္ယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄ꨿ꩃ ꨕြင္းꨡꨣꨲယုလꨯꨳမꨣး ꨽꨻ ပီ၊ ထုိင္ꨁꨤဝ္း မြꨀ္ꨲေꨀꨣꨳမြꨀ္ꨲ ထုိင္ꨁꨤဝ္းမꨤꨀ္ꨲေꨀꨣꨳမꨤꨀ္ꨲꨬလꨳ ꨅꨯꨤးꨓꨓ္ꨲ တထီး ꨅင္ꨲꨬတꨲꨓꨣꨳꨟူိꨓ္းꨀုိꨀ္း ꨓꨤင္းꨅိင္ꨲယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨟူိꨓ္းꨅမ္ꨀꨓ္ꨬလꨳ ꨅꨯꨤးꨓꨓ္ꨲတထီး လꨯꨳꨟꨓ္ ꨓꨤင္းꨅိင္ꨲꨟꨱတ္းသူꨓ္ꨀꨯꨵꨓꨣꨲꨓꨣꨲ။ မꨤင္ပြꨀ္ꨳ မꨤင္လ္ꨮ သꨯꨤတꨣꨁꨣ ꨀꨯꨵꨕꨣꨲꨉꨣးꨀꨓ္။ ꨟꨱတ္းꨓꨓ္ ꨅꨯꨤး ꨓꨓ္ꨲတထီးꨅင္ꨲထꨤမ္ဝꨣꨳ ̒̒သူꨓ္ꨟဝ္းꨓꨯꨵꨁꨰꨓ္းꨀꨮꨤင္ꨳ ꨓꨣꨲꨡူိဝ္ꨳ လူဝ္ꨲꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းမꨓ္းꨕြင္ꨳꨡူိဝ္ꨳ။ ꨅြင္ꨲꨁ္ꨮꨳ မꨣးꨟꨱတ္းသူꨓ္ꨟဝ္း̒̒ꨓꨯေသ လြမ္ꨁꨤꨓ္ꨀꨮꨤမ္းေတꨣꨲꨀꨓ္ မꨣး ꨓꨤင္းꨅိင္ꨲလြမ္ယုမ္ꨵတုမ္ꨵꨅ္ꨮေသ လꨤတ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨡမ္ꨲꨟူꨵ̒̒ꨓꨯယဝ္ꨵ။ လုꨀ္ꨵတီꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨅူꨵꨀꨓ္ꨀꨮꨣꨲေသ ꨀမ္းလုိꨓ္း ꨅင္ꨲလꨯꨳꨬတꨲꨓꨣꨳꨟူိꨓ္း ꨟူမ္ꨳꨀꨓ္ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးေသ ꨓꨤင္းꨅိင္ꨲမꨣးꨁုိꨓ္ꨳပ္ꨮꨵꨁဝ္ ယဝ္ꨵ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ေပꨣꨳ လုင္းသꨤင္ꨲတိ သမ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨬတꨲ ꨓꨣꨳꨟူိꨓ္းလူꨉ္ꨳ ̒̒ꨓꨤင္းꨓု̒̒ေသ ꨁꨯꨤꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲ ဝꨤꨓ္ꨳ ꨅꨤင္ꨳꨁမ္းယဝ္ꨵ။ လုင္းသꨤင္ꨲတိꨬလꨳ ꨓꨤင္းꨓုꨅင္ꨲ မီးမꨣး လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤးေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨅꨯꨤးလꨱꨀ္ꨵꨓꨯေသ ꨅꨯꨤးꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲမီးမꨣး ꨓြင္ꨵꨅꨯꨤးꨟူမ္ꨳꨡူꨳ ꨡမ္ꨲꨟူမ္ꨳꨬမꨳေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨅꨯꨤးꨓꨓ္ꨲတထီး ေꨀꨣꨳ လꨯꨳေꨟꨣꨳꨀꨣး ꨟꨣလꨱင္ꨵꨓꨣꨳꨟူိꨓ္းယဝ္ꨵ။

မူိဝ္ꨳꨅဝ္ꨵ ꨀꨮꨣꨲယူꨲꨅြမ္းလုင္းꨀြ်င္းꨅꨓ္ꨲတ ꨀꨮꨣꨲေꨟꨣꨳ ꨀꨣးပꨓ္မꨓ္းေသ ꨕꨰဝ္ထုိင္မꨤꨓ္းတေလး၊ ꨀꨱင္းလူမ္း၊ ꨀꨣလိ၊ လꨤင္းꨁူိဝ္၊ မူိင္းပꨓ္ꨲ၊ တူင္ꨲလꨤဝ္း၊ မူိင္းꨀုိင္ꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ထုိင္မꨣး ꨼ꩄꩀ꨾ ꨅင္ꨲꨀꨮꨣꨲေꨟꨣꨳꨀꨣးပꨓ္ လုင္း သꨯြꨳꨁမ္း ꨟူဝ္ဝꨱင္းလꨯꨤးꨁꨣꨳေသ ꨁꨯꨤꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲလꨯꨤးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။ လꨯꨳေꨟꨣꨳꨀꨣးတꨤင္ꨲꨀုꨓ္ꨲတꨤင္ꨲꨁူဝ္း ꨀꨮꨣꨲမူိင္းꨓꨤင္း၊ မူိင္း သူꨳ၊ ပꨤင္လူင္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေသꨡမ္ꨲꨀꨣး မꨤင္ပြꨀ္ꨳလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ သူင္ꨲ ꨀူꨓ္းဝꨯꨳၾꨕꨣးမူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨀြꨓ္ꨲယဝ္ꨵ။ ထုိင္မꨣး ꨼ꩄꩀꩂ ꨕြင္းꨡꨣꨲယုလꨯꨳမꨣꨳ ꨽ꩄ ꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲꨁုိꨓ္း မꨣးယူꨲꨅြမ္း ꨬမꨳထဝ္ꨳမုင္ꨲ တီꨳပꨤင္လူင္ယဝ္ꨵ။

ꨬတꨲꨁဝ္ꨳꨅꨤတ္ꨳသꨰင္း

ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ပꨯꨲꨉꨣꨲꨕ္ꨮ လꨱင္ꨵꨅ္ꨮမꨓ္းꨓꨯꨓꨓ္ꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳမꨣးေꨟꨣꨳꨀꨣးꨀူꨉ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ။ ꨀꨣးꨡꨓ္လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးေꨟꨣꨳꨓꨓ္ꨵ တꨰမ္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨯꨵဝꨣꨳ ̒̒ꨅꨯꨤးလꨤဝ္းမူိင္း̒̒ꨓꨯယူꨲ။ ပီ ꨼ꩄꩀꩂ ꨓꨓ္ꨵ ꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းပꨤင္လူင္ လုင္းပူဝ္ꨲယုင္းꨬလꨳ လုင္းꨅေရးေသꨣးꨁဝ္ သမ္ꨵမꨣးꨁꨤတ္ꨳꨀꨣး လုင္းꨓꨓ္ꨲ တထီး ꨟ္ꨮꨳꨀꨮꨣꨲသူင္ꨲꨁဝ္ တမ္ꨳတီꨳ ꨀုꨓ္ꨟိင္းယဝ္ꨵ။ ေꨀꨣꨵမꨣးꨁꨤတ္ꨳꨅꨤတ္ꨳပꨤင္လူင္ꨬတꨵ ပꨱꨓ္လုင္းေပꨣꨳ သꨤင္ꨲတိꨓ္ꨲ (ꨅဝ္ꨳတꨰင္ꨲပꨤင္လြင္း)ꨓꨯယဝ္ꨵ။

nanda04

ꨀꨣးတꨤင္ꨲ ꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯး လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨁဝ္

မꨓ္းလꨯꨳေꨟꨣꨳꨀꨣး ꨀꨮꨣꨲသူင္ꨲꨁဝ္ တီꨳꨀုꨓ္ꨟိင္း။ ꨕြင္း ꨁဝ္ꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳယူꨲꨓꨓ္ꨵ ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮလုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨓꨯꨵ ေꨀꨣꨳ သမ္ꨵပꨣးဝꨣꨲသꨓꨣꨲလြင္ꨳေꨀ်ꨣꨲမူꨓ္ꨳꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳꨁဝ္ꨳ ပꨣးေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ေတꨣꨳꨡမ္ꨲꨟြင္ꨵမꨓ္းလꨣးလꨣး၊ ꨀူꨉ္းလꨯꨳ ထူꨉ္ꨳꨅ္ꨮလူင္ေသ ꨓြꨓ္းပ္ꨮꨵꨓူိဝ္ꨀꨣးယူꨲꨟꨱတ္းꨓꨓ္ယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္သုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳ ပꨯြးထမ္ꨳꨀꨰင္း ေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨡမ္ꨲꨟြင္ꨵမꨓ္းꨬလꨳ မꨓ္းꨓꨯꨵ ꨓြꨓ္းေပꨣး ꨡမ္ꨲလပ္းလꨯꨳယဝ္ꨵ။ ထꨰင္ꨳꨁမ္ꨳꨓုိင္ꨳ ꨁဝ္သမ္ꨵလူဝ္ꨲ ꨬꨓ ꨅꨤတ္ꨳꨓꨤင္းပတꨣꨲꨅꨣꨲရီꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲမꨣးထꨤမ္ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨟ္ꨮꨳတꨰမ္ꨳပꨓ္ꨁဝ္ꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲ တထီး ꨅူမ္းꨟပ္ꨵꨡဝ္ꨀမ္းလꨱဝ္ေသ တꨰမ္ꨳပꨓ္လင္ꨲ ꨀꨣꨲꨁြတ္ꨲယြတ္ꨳꨅꨤတ္ꨳေသ လꨯꨳပ္ꨮꨵေꨟꨣးလꨤတ္ꨳပꨓ္ ꨕြင္းꨅꨤတ္ꨳေတယဝ္ꨵꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ မꨓ္းꨓꨯꨵ ꨅူမ္း သူိဝ္းေပꨣးꨡမ္ꨲမီးတီꨳဝꨣꨳ ꨀြပ္ꨳလꨯꨳꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮးꨅꨤတ္ꨳ တꨯးꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းမူိဝ္ꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးမꨣး လူꨬꨓပိုꨓ္းꨓꨤင္းပတꨣꨲꨅꨣꨲရီꨲေသ ꨁြတ္ꨲယြတ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨓꨓ္ꨵ ꨅꨱမ္ယိင္းꨅꨱမ္ꨅꨯꨤး ꨡြꨓ္ꨀꨓ္တူပ္းမုိဝ္းပꨓ္ ꨟꨰင္း ေပꨣးꨡူꨓ္ꨓꨓ္ꨳပꨓ္းေမꨣးꨀꨮꨣꨲယူꨲ။

ꨕူိဝ္ꨲꨕꨱဝ္ꨀꨱင္းလူမ္း လုင္းꨅေရးေသꨣး သမ္ꨵꨕိတ္ꨳမြꨀ္ꨲဝꨣꨳ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨳꨅြမ္းꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳꨁဝ္ꨓꨯထꨰင္ꨳ ꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨁဝ္ꨳꨅꨱမ္မူိဝ္ꨳပူိꨓ္ꨳပꨯꨲ ꨟြင္ꨵꨬလꨳ ꨅူမ္းသူိဝ္းေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨀြ်ꨀ္းꨀꨣꨳေသ ꨟပ္ꨵꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ ꨁမ္ꨳꨓꨓ္ꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨕူꨳꨅတ္းꨅူိင္း (တꨣꨲရꨯꨤꨲတူိဝ္ꨲ)မꨓ္းေသ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨣꨳ ꨬꨓꨀꨮꨣꨲ ̒̒ꨅူိင္းꨀြꨓ္ꨲꨟꨯꨲꨀြင္̒̒ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ꨅူိင္းꨟူဝ္ꨓꨯꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ေမꨣꨁပ္ꨵꨁုိင္ꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨀူꨓ္းတူꨉ္းမꨓ္း ေပꨣးထုိင္ꨁꨤꨓ္းꨟꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟꨯꨳꨅြမ္းေသ ေပꨣးထုိင္တီꨳꨁူဝ္မꨣးေꨀꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨁူဝ္ေပꨣးꨡူꨓ္ ပꨓ္းဝꨯꨵယူꨲꨬလꨳ ထုိင္တီꨳယဝ္ꨵတူဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္း လူမ္းꨁဝ္ ꨅူမ္းꨬတꨵꨅူမ္းဝꨣꨳ ပꨓ္ꨟꨰင္းꨬတꨵꨬတꨵဝꨣꨳ ဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ꨟူဝ္ꨓꨣꨳꨅꨤတ္ꨳꨁဝ္ လုင္းပူဝ္ꨲယုင္းꨬလꨳ လုင္းꨅေရးေသꨣးေꨀꨣꨳ ꨟူꨵꨟꨓ္ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲ တထီးယဝ္ꨵꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅူမ္းꨅူမ္းသူိဝ္းသူိဝ္းမꨣးလꨤတ္ꨳ ဝꨣꨳ ̒̒ꨟ္ꨮꨳသုိပ္ꨲꨅꨯြꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲထꨰင္ꨳမူိဝ္းꨓꨣꨳ̒̒ꨓꨯယူꨲ။ လုင္း ꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ ꨟꨓ္ထုိင္ဝꨣꨳ ꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္လꨯꨳꨟꨱတ္း ꨅြမ္းဝꨣꨲသꨓꨣꨲꨓꨯꨵ တုိꨓ္းထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨕြမ္ꨵ ꨀꨮꨤမ္းꨁဝ္ေသ ꨅꨯြꨳထꨰမ္ꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯးမꨣးယူꨲယဝ္ꨵ။

ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳတꨯးလꨯꨳ ꨓုိင္ꨳꨁိုꨓ္း ꨟူꨀ္းပꨤꨀ္ꨲ ꨀ်ꨤပ္ꨳ။ ေယꨳေꨀꨣꨵလꨯꨳ သြင္ꨀ်ꨤပ္ꨳယြမ္းမꨤတ္ꨳ၊ ေꨀꨣꨵေꨟꨣꨳ ꨀꨣးသမ္ꨵလꨯꨳ ꨟꨣꨳꨀ်ꨤပ္ꨳယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨓ္ꨁမ္း ေယꨳꨀ်ꨤပ္ꨳ ꨽꨿ꩀ ꨀ်ꨤပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨟꨱတ္းꨓꨓ္ေသ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳꨅူိဝ္း ꨟူဝ္ပူင္း၊ ꨓမ္ꨵꨁူꨀ္ꨵ၊ ꨓြင္မြꨓ္၊ ဝꨤꨓ္ꨳယꨱꨓ္ꨲ၊ ပိင္ꨁꨱတ္ꨲ၊ မူိင္းလꨤင္း သမ္ꨵေပꨣးꨅြတ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲꨀူꨳတီꨳꨀူꨳတꨤင္း ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ပိူꨓ္ꨳꨕိတ္းပꨤင္းꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵ။ လုင္းꨓꨓ္ꨵတထီးꨓꨯꨵ ꨬတꨲꨡဝ္လူိꨓ္ ꨼꨽ ေတꨣꨲထုိင္လူိꨓ္ ꩀ ꨓꨓ္ꨵ ꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳ။ ေပꨣးထုိင္ လူိꨓ္ꨟူꨀ္းလူိꨓ္ꨅꨱတ္း ꨁုိꨓ္းေꨟꨣꨳꨀꨣး။ မꨤင္ပြꨀ္ꨳ ပꨣး လိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨁꨯꨤꨅြမ္းလꨯြ ꨟꨱတ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵေမꨣလူေမꨣ တꨰမ္ꨳꨬလꨳ မꨤင္တီꨳꨓꨯꨵ လူေꨀꨣꨳလူꨬꨓပိူꨓ္ꨳ၊ မꨤင္ပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨤမ္းပိတ္းꨀꨮꨤမ္းပြတ္း၊ မꨤင္ပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ  တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳသꨤင္းꨀ်ꨤꨓ္ꨲေသ ꨀုိင္ꨲတꨤꨓ္ꨲေꨟꨣးꨬꨓပူိꨓ္ꨳ ေꨀꨣꨳေꨟꨣး၊ ꨀုိင္ꨲတꨤꨓ္ꨲꨟꨱတ္းꨅꨤတ္ꨳꨟꨱတ္းꨅူိင္းေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲ ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ဝꨣꨲသꨓꨣꨲမီးꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

꨼ꩄꩁ꨽ ꨬတꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯး တမ္ꨳတီꨳ မူိင္းတူꨓ္ ꨽꨿ ꨁုိꨓ္းေသ မူိဝ္ꨳပြꨀ္ꨳမꨣး ꨁꨤမ္ꨳꨁူင္းꨓꨓ္ꨵ မꨰꨓ္ꨳဝꨓ္း ꨼ꩄꩁ꨽ လူိꨓ္မꨤတ္ꨵꨁ်္ ꨽ ဝꨓ္းꨬလꨳ ပꨱꨓ္ဝꨓ္း ꨅြမ္သုိꨀ္းေꨓꨲဝိꨓ္း ꨅုမ္းꨀြင္ꨲꨅီꨲလုꨀ္ꨵ ꨕုိꨓ္ꨵ သိမ္းꨡꨣꨲꨓꨣꨲဝꨤꨓ္ꨳမူိင္းယဝ္ꨵ။

ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ပꨤင္လူင္ သုိပ္ꨲꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳ ေꨟꨣꨳꨀꨣးꨀꨮꨣꨲ မꨣးꨓင္ꨲꨓꨯေသ ထုိင္မꨣး ꨼ꩄꩁꩀ ꨅင္ꨲꨟꨱတ္းပꨣး ꨀꨤꨓ္ ꨀꨣꨵꨁꨯꨤယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းေꨀꨣꨳ ပꨣးꨁူဝ္းꨀꨮꨣꨲꨁꨯꨤ ꨅြမ္းပꨯြးယဝ္ꨵ။

မူိဝ္ꨳ ꨼ꩄꩂ꨾ ꨕြင္းမူိဝ္ꨳ လုꨀ္ꨵပꨤင္လူင္ ေꨟꨣꨳꨀꨣး ꨀ်ိပ္ꨵꨀꨮꨣꨲတူꨓ္ꨳတီးေသ ꨕြင္းꨀꨮꨣꨲꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ တီꨳလꨯြ ဝူဝ္းတူꨀ္း (ဝူင္ꨳꨀꨤင္ မူိင္းပြꨓ္ꨬလꨳ ꨟူဝ္ပူင္း)ꨓꨓ္ꨵ ꨀꨣးꨀ်ိပ္ꨵလမ္းꨓုိင္ꨳ မꨣးꨕꨣꨲꨀꨣးလုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨡဝ္လုပ္ꨲꨁီꨳꨁꨤင္ꨳမꨓ္း ꨟꨀ္းꨀꨮꨣꨲေသ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳ ꨟူင္းယꨣ ꨅဝ္ꨳꨅꨤမ္ꨲထုꨓ္း တူꨓ္ꨳတီးယဝ္ꨵ။ ေမꨣယꨣ လူင္ တြꨀ္ꨵတူိဝ္ꨲꨡြင္ꨲꨁိꨓ္ꨲ ꨅင္ꨲꨕꨣꨲေသ ယူတ္းယꨣ ပꨓ္ယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းမူိဝ္ꨳꨕꨣꨲꨓꨓ္ ꨅဝ္ꨳမꨱဝ္ꨵꨅꨣးꨡူး ꨅꨤမ္ꨲမ် ေꨀꨣꨵလူꨲပꨓ္လူိတ္ꨳတဝ္ꨳꨓုိင္ꨳ။ ဝꨯꨤးꨕꨣꨲယဝ္ꨵ ေꨀꨣꨳ တုိꨀ္ꨵလꨯꨳထꨰမ္လူိတ္ꨳꨬလꨳ လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲꨓုမ္ꨲဝꨱင္း တူꨓ္ꨳတီးꨁဝ္ေꨀꨣꨳ မꨣးလူꨲပꨓ္လူိတ္ꨳယဝ္ꨵ။ လူိတ္ꨳလုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨬတꨵ ပꨱꨓ္လူိတ္ꨳ̒̒ꨡူဝ္ꨲ̒̒ေသ လꨯꨳ သ္ꨮꨲလူိတ္ꨳ ꨼꨽ တဝ္ꨳ၊ ယꨣꨳတဝ္ꨳလူင္ ꨾ꩁ တဝ္ꨳေသ ꨀူꨓ္းတီꨳꨟူိꨓ္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳမꨣးꨓြꨓ္းပ္ꨮꨵလူꨟꨓ္ လုမ္းလꨣး ꨅꨣꨵꨟူမ္ꨳꨁီ လီꨟူမ္ꨳꨅꨤမ္ꨲယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းယꨣ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨽ လူိꨓ္ပꨯꨤ ꨾ ဝꨓ္း ေတꨣꨲေပꨣးꨟꨯꨤ ꨁꨰꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ေꨀꨣꨵꨀꨯꨵမꨣးသူꨲမꨣးꨅ္ꨮးꨬတꨵ ပꨱꨓ္လုင္း တꨤင္းꨬꨀးယဝ္ꨵ။

ဝꨯꨤးလူင္းꨟူင္းယꨣမꨣးေꨀꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္း သြင္သꨤမ္ ပီꨓꨯꨵ ပꨯꨲꨅꨤင္ꨳꨟꨱတ္းသင္။ တုိꨀ္ꨵပꨱꨎ္ꨕြင္းꨁုိꨓ္းꨟြမ္ ꨟꨰင္းတူဝ္ယူꨲ။

ထုိင္မꨣး (꨽ꩀꨵꩃꨵ꨼ꩄꩂꩁ)ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲ တထီးလꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ေꨀꨣꨲမသ်ိꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳ တူꨓ္ꨳတီးယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္လိꨀ္ꨳလꨯꨤး ꨀꨤꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းမူိဝ္းꨓꨣꨳꨬလꨳ မီး ꨀꨤꨓ္သင္ေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳလꨯꨳဝꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ꨅြမ္းပိူꨓ္ꨳ ꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟꨣꨳဝꨓ္း၊ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨓြꨓ္းတီꨳ ꨟူိꨓ္းꨀꨰဝ္ꨳလူင္ ပြင္ꨅုိင္ꨳ တီꨳတူꨓ္ꨳတီးယဝ္ꨵ။

ꨕူꨳꨁုိꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ꨬတꨵ-

(꨼) လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ပꨤင္လူင္

(꨽) ꨅꨯꨤးꨁုꨓ္ꨁမ္း မူိင္းꨀုိင္

(꨾) ꨅေရးေꨡးေꨀ်ꨣꨲ ꨀြ်ꨀ္ꨵꨬမး

(꨿) ꨅဝ္ꨳသုမင္ꨲꨀလ သꨱꨓ္ꨳဝီ

(ꩀ) ꨅဝ္ꨳꨉꨣꨲꨓသမ္ꨲꨕꨣꨲရ ပꨤင္လူင္

(ꩁ) လုင္းသꨤင္ꨲလူꨲ ေꨀ်းသီး

(ꩂ) ꨅꨯꨤးꨉူဝ္ꨲမ်ိꨓ္ꨵ တူꨓ္ꨳတီး

(ꩃ) ꨅꨯꨤးꨅိင္ꨲ ꨀုꨓ္ꨟိင္း

(ꩄ) ꨡူးေꨅꨣးရု တူꨓ္ꨳတီး

(꨼꨻) လုင္းꨁမ္းꨡု မူိင္းꨀုိင္

(꨼꨼) လုင္းေꨀꨣးလိင္ꨲတ သီꨲေပꨣꨵ

(꨼꨽) လုင္းသူꨉ္ꨲထုꨓ္း ꨓမ္ꨵတူꨳ

(꨼꨾) လုင္းေꨀ်ꨣꨲေꨡး တူꨓ္ꨳတီး

(꨼꨿) လုင္းမꨟꨣꨲဝꨓ္း သꨱꨓ္ꨳဝီ

(꨼ꩀ) ꨅꨯꨤးမ်ꨤတ္ꨳ ꨓြင္ꨁꨱဝ္

(꨼ꩁ) ꨅꨯꨤးꨡြင္ꨲထုꨓ္း (ေꨀꨣးလꨱꨀ္ꨵ မ်ိတ္ꨵꨀ်ီးꨓꨣး)

(꨼ꩂ) ꨡူးꨡူင္းမြင္ꨲ တူꨓ္ꨳတီး

(꨼ꩃ) လုင္းေꨀ်ꨣꨲꨉုꨓ္ꨵ မူိင္းယꨯ

(꨼ꩄ) လုင္းꨁုꨓ္ပꨤင္ꨲ တူꨓ္ꨳတီး

(꨽꨻) ꨡူးꨀꨣꨲေꨕꨲ မူိင္းꨓꨯꨤး

(꨽꨼) ꨡူးတိꨓ္ꨲေꨡး (မ်ꨓ္ꨲမꨣꨲꨅꨣꨲ)

(꨽꨽) ꨡူးသူꨉ္ꨲတူꨓ္ꨲ (မ်ꨤꨓ္ꨲမꨣꨲꨅꨣꨲ)

(꨽꨾) ꨡူးꨅꨤမ္ꨲလုꨓ္ꨲ တူꨓ္ꨳတီး

(꨽꨿) လုင္းꨁုꨓ္ပꨤꨓ္းလ တူꨓ္ꨳတီး

(꨽ꩀ) ꨅꨯꨤးꨁမ္းလꨰင္ လꨤင္းꨁူိဝ္း

(꨽ꩁ) လုင္းတိပ္ꨵလꨯꨤꨲ ꨀꨱင္းတုင္

(꨽ꩂ) ꨅဝ္ꨳꨡုင္းꨀ်ိꨓ္ꨲ တူꨓ္ꨳတီး

ပꨤင္ꨀုမ္ လိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳဝꨱင္းတူꨓ္ꨳတီး

ပꨤင္ꨀုမ္ လိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳဝꨱင္းတူꨓ္ꨳတီး

ဝꨯꨤးေသ ꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ ေꨀꨣꨲမသ်ိꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳတꨯး မꨣးယဝ္ꨵ ꨁုိꨓ္းꨕꨰဝ္မꨣးပꨤင္လူင္ꨅုိင္ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ မီးမꨣး ထꨰင္ꨳꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳတꨯး ပꨤင္လူင္ ထꨰင္ꨳꨅုမ္းꨓုိင္ꨳꨬလꨳ ꨅုမ္းꨡြꨓ္တꨤင္းꨓꨯꨵ ꨅင္ꨲပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲ ̒̒ꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳသꨰင္း ပꨤင္လူင္ မꨯꨤꨓုိင္ꨳ̒̒ယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩂꩃ ꨓီꨳ ꨅုမ္းꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯးမꨯꨤꨓုိင္ꨳ ꨡꨓ္လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨡြꨓ္ꨟူဝ္ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳ တီꨳꨀꨱင္း တုင္ ꨅꨱတ္းꨁုိꨓ္းပုꨓ္ꨳတꨣꨲ ငိုꨓ္းꨀြင္ꨀꨤꨓ္ ဝꨤင္းမꨤꨀ္ꨲ ꨓင္ယဝ္ꨵ။ ꨀူꨓ္းꨅြမ္းꨅꨤတ္ꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨀတ္ꨵ ꨁꨰꨓ္ꨲ တြꨓ္ꨳꨕ္ꨮတြꨓ္ꨳမꨓ္း ꨓꨤင္းသꨰင္းေꨀꨣꨵꨅုိဝ္ꨳ သꨱင္ယ္ꨮꨲ̒̒ꨓꨤင္းထူꨉ္းꨁမ္း̒̒ေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းေမꨣေသꨣꨀꨮꨤမ္း  ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵꨓꨣꨲꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္းတုင္ꨁဝ္ ꨅပ္းꨅ္ꨮꨀꨮꨣꨲ ꨬတꨵꨬတꨵ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨁꨯꨤမ္ꨮတုိတ္းေသ လꨯꨳသိုဝ္ꨵ တူꨉ္းꨬလꨳ မ္ꨮတုိတ္းသꨱင္ꨳꨀူꨳဝꨓ္းꨓꨯယဝ္ꨵ။

ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ မူိဝ္ꨳပြꨀ္ꨳမꨣးမူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨓ္ꨮးꨀꨣꨳꨀꨣးလူင္ သြင္လမ္း၊ ꨡတꨣꨲလမ္းꨡꨓ္လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨬလꨳ ꨓꨤင္းထူꨉ္းꨁမ္း ꨁီꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳ ꨀူꨓ္းေꨟꨣꨳ ꨀꨣးမဝ္းလဝ္ꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨡဝ္ꨀꨣးꨁဝ္ ပိꨓ္ꨳတူꨀ္း လꨯြသေပ်ꨲေသ ꨓꨤင္းထူꨉ္းꨁမ္း လꨯꨳလုသုမ္းꨀꨮꨣꨲ။ လူိဝ္ ေသꨓꨓ္ꨵ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳေꨀꨣꨳꨟꨀ္း၊ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳမꨤတ္ꨲတူိဝ္ꨵ ꨅꨱပ္းတင္းꨓမ္ယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္းတုင္ ꨁဝ္ꨅင္ꨲဝꨣꨳ

သꨯꨤမꨤဝ္း ꨉꨣးမꨤꨀ္ꨲꨀူင္

ꨀူꨓ္းပꨤင္လူင္တူꨀ္းꨀꨣး

ꨡꨯꨤꨳꨀလꨣးတꨯꨤꨟုင္

တꨯးꨀꨱင္းတုင္သုမ္းငုိꨓ္း꨷ ꨓꨯယဝ္ꨵ။

တူဝ္တꨯꨤꨓꨤင္းထူꨉ္းꨁမ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁုိꨓ္းꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳꨟူင္းယꨱꨓ္ ꨀꨱင္းတုင္ေသ ꨕြင္းမူိဝ္ꨳ သꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲ ꨕဝ္ꨕꨯးꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္းတုင္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨅြမ္း သူင္ꨲ ေပꨣးꨀုိꨓ္းꨡုိꨀ္ꨵꨡုိꨀ္ꨵ ꨀူꨓ္းေပꨣးꨀပ္ꨵꨀိဝ္ꨲတꨱမ္ တꨤင္းꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ ꨁူဝ္းꨁြင္ ꨡꨓ္လုသုမ္းꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ေꨀꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္းတုင္ꨁဝ္ ꨁုိꨓ္းꨕူိမ္ꨵထꨰမ္ပꨓ္တင္း သꨱင္ꨳယူꨲ။

ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ ꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းလုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ သုိပ္ꨲမူꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတီꨳꨅမ္တီꨳꨀꨯ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳတꨓ္းေသꨁꨤဝ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ပီ ꨼ꩄꩃ꨻ ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵ ꨁုိꨓ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ေꨀꨣꨲမသ်ိꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳတူꨓ္ꨳ တီးထꨰင္ꨳꨓꨓ္ꨵ လူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳမူိင္းꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳမူိင္းမꨤꨓ္ꨳ သမ္ꨵꨟြင္ꨵမꨣး တꨣꨲေတꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ ̒̒တပိꨓ္ꨲꨀြင္ꨲ ꨅီꨲ̒̒ꨓꨯꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨡိꨀ္ꨲတင္း ꨅꨯꨤးꨉူဝ္ꨲမိ်ꨓ္ꨵ လꨯꨳတꨤင္တူဝ္ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯꨳေသ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨁုိꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳယဝ္ꨵ။ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲထူပ္းꨉꨣး ꨅဝ္ꨳꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းမꨤꨓ္ꨳ ꨅူိဝ္းပꨱꨓ္ ̒̒ꨅꨱင္ꨲꨡြင္ꨲမိꨓ္း̒̒၊ ̒̒ꨡူးပူဝ္ꨲတိꨓ္ꨵ̒̒ꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩃ꨼ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳ လꨤင္းꨁူိဝ္း ꩃ ꨁုိꨓ္း၊ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤတ္ꨲ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ တီꨳလꨯꨤးꨁꨣꨳ ꩁ ꨁုိꨓ္း၊ ꨓမ္ꨵꨅꨱတ္ꨵ ထုင္ꨵပူင္း ꨽ ꨁုိꨓ္း၊ မူိင္းပြꨓ္ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ ပꨯြးသꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲမုꨓ္ꨅဝ္ꨳ ꨀုꨀ္းꨅိင္း ထုင္ꨵပူင္း ꩀ ꨁုိꨓ္း၊

ပီ ꨼ꩄꩃ꨽ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨅိတ္ꨲ ꨽꨻ ꨁုိꨓ္း၊ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ထုိင္ ꨀꨱင္းတြင္း၊ ꨀꨱင္းꨁမ္း ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း၊ မူိင္းꨓြင္ေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ထုိင္မꨣး ꨼ꩄꩃ꨾  ဝꨓ္းလြတ္ꨳလꨰဝ္းꨀြꨓ္းေꨁꨣ(꨿ꨵ꨼ꨵ꨼ꩄꩃ꨾)ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨀꨣꨳꨬꨓ တီꨳဝꨤင္းမꨤꨀ္ꨲꨓင္လꨯြလꨰမ္ ꨾ ꨁုိꨓ္း၊ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨀꨣꨳꨬꨓ ပꨯြးဝꨓ္းမူိင္းꨟူမ္ꨳတုမ္ꨀꨓ္ တီꨳꨓမ္ꨵꨅꨤင္ ꨾ ꨁုိꨓ္း၊ ꨁꨤဝ္းလူိꨓ္သီꨲ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲမူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပꨯြးမူꨉ္ꨲ ေတꨣꨲꨕီပ် ဝꨱင္းလꨯြလꨰမ္ ꩀ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩃ꨿ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ လိꨀ္ꨳလꨯꨤးတꨯး တီꨳꨟြင္ꨳꨅုမ္းယꨱꨓ္ꨲꨬငꨳတူိꨀ္ꨳတူꨉ္း လိꨀ္ꨳ တူꨓ္ꨳတီး ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ ေတꨡဝ္လိꨀ္ꨳတꨯးꨬလꨳ ꨅꨓ္ꨵလိꨀ္ꨳသ္ꨮꨲပꨓ္ ꨓ္ꨮးꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ပီ ꨓꨓ္ꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ေသ ꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲ ꨁꨰပ္းဝီꨲတီꨲယူဝ္ꨲ ꨁꨰပ္းꨓုိင္ꨳ ꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨟꨀ္ꨵပꨰꨀ္ꨲပူိင္ꨳ ꨓꨰင္ꨅ္ꨮ̒̒ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

ပီꨓꨓ္ꨵ တီꨳပꨤင္လူင္ သမ္ꨵပꨱꨓ္ပꨯြးပီꨀြꨓ္းငုိꨓ္း ပရိယတ္ꨵတိသတ္ꨵထမ္ꨲမပꨣꨲလꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ထူꨓ္ꨳထုိင္ ꨽ꩀ ꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨳ လꨯꨳ မီးပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း ꨀြꨓ္းꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ ̒̒ꨟူဝ္ပဝ္ꨳပꨤင္ပꨯြးꨁဝ္ꨳမ္ꨮꨲ ꨓမ္ꨵမ္ꨮꨲ ꨬလꨳ ယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨀုင္ꨲမုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁူးေမꨣ̒̒ေသ ꨅꨯြꨳထꨰမ္ပꨤင္ပꨯြးပီꨀြꨓ္းငုိꨓ္း ꨬတꨵꨬတꨵဝꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ လုင္းꨟꨱင္ꨓꨣꨲလိင္ꨲ မူိင္းသꨤတ္ꨲမꨣးꨕိတ္ꨳꨬလꨳ သမ္ꨵလꨯꨳ ꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨬꨓ ပꨯြးသꨤင္ꨲလြင္း မူိင္းသꨤတ္ꨲ ꩂ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꩀꨵ꨼ꨵ꨼ꩄꩃꩀ ꨬတꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨬꨓပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵ ꨅꨤမ္ꨀꨣး လꨯြꨅꨀꨯြ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ မူိဝ္ꨳ ꩂꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩃꩀ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨀꨣꨳꨬꨓ ပꨯြးဝꨓ္းမူိင္းတꨯး တီꨳလꨯꨤးꨁꨣꨳ၊ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲသုိပ္ꨲ ꨀꨣꨳထꨰင္ꨳ မူိင္းပꨓ္ꨲ၊ မူိင္းꨓꨯꨤး၊ ꨓမ္ꨵꨅꨰတ္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ထုိင္မꨣး လူိꨓ္ꨟူꨀ္းပꨯြးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲလိꨀ္ꨳ ꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ တီꨳပꨤင္လူင္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨀꨣꨳꨬꨓပꨓ္ယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩃꩁ လꨯꨳꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲမူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပꨯြးဝꨓ္းမူိင္း တꨯး တီꨳလꨯꨤးꨁꨣꨳ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳသုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲ ထꨰင္ꨳ ꨀုꨓ္ꨟိင္း၊ ပꨯြးဝꨤတ္ꨳꨀꨱင္းလူမ္း၊ ꨀꨱင္းလူမ္း၊ ပꨯြး သꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟိင္း၊ ပꨯြးꨁူဝ္လမ္၊ ပꨯြးလꨯြသꨰင္၊ ပꨯြးလူိꨓ္ သီꨲ ꨟူဝ္ပူင္း၊ ပꨯြးꨕုꨉ္ꨲꨟူင္းယꨣꨓမ္ꨵꨁူꨀ္ꨵ၊ ပꨯြးꨟꨣငုိꨓ္း ꨀြင္ꨀꨤင္ ဝꨤꨓ္ꨳယꨱꨓ္ꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။

ꩂꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩃꩂ ေတꨣꨲ ꨼꨽ꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩃꩂ ပꨯြးဝꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨬလꨳ ပꨯြးမူိင္းꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳ တီꨳꨀꨱင္းတုင္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲ ꨀꨣꨳထꨰင္ꨳေသ ပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းမုိတ္ꨳꨀꨓ္ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ ꨀꨓ္ꨅူမ္းသူိဝ္းꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳ ꨡြꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ꨅုမ္းလုင္း ꨓꨓ္ꨲတထီးꨁဝ္ꨬတꨵꨬတꨵယူꨲ။ ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ မူိဝ္းꨀꨣꨳ တီꨳ ပꨯြးမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ မူိင္းပꨱင္း ယြꨓ္ꨵပီꨳလꨯြေသꨣးꨅိင္ꨲ ꨀꨓ္ꨲတဝူင္း ꨕိတ္ꨳမြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩃꩃ ꨬတꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳꨬꨓတီꨳ မူိင္းꨓꨤင္း ယဝ္ꨵ။ တမ္ꨳတီꨳ ပꨯြးတꨤင္ꨲထီးမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨓꨤမ္ꨲမူိင္း ဝꨱင္းပꨤင္လူင္္ေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳလꨯꨳꨀꨣꨳꨬꨓမꨣးယူꨲ။ ပီꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ပီ ꩃꨵꩃꨵꩃꩃ (ပꨰတ္ꨲသီꨲတူဝ္)ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨕြမ္ꨵꨀꨓ္သꨤꨓ္ꨁတ္း ဝꨣꨲတသူဝ္ꨲꨬသ်ꨲလိတ္ꨵꨬလꨳ ꨓꨣꨳမူိင္းယုင္ꨳယꨤင္ꨳတင္းမူိင္းယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္မူိင္းေꨀꨣꨳ လꨰꨀ္ꨳ လꨯꨤꨳꨬလꨳ ပီꨓꨓ္ꨵ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးလꨯꨳꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨟူဝ္ပဝ္ꨳ ပြꨀ္ꨵမꨯꨤ ꨿ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩃꩄ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳ တီꨳမူꨲေꨅꨳေသ ꨕြင္းꨅမ္ ေတယဝ္ꨵ လူဝ္ꨲထꨰင္ꨳꨁုိꨓ္းꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ ꨟူဝ္ꨁမ္ꨳ ꨿ မြင္း ꨕꨯးမꨯꨳဝꨱင္းမူꨲေꨅꨳေသ ေတꨣꨲ ꩃ မြင္း ꨕꨯးꨅင္ꨲေတမြတ္ꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨕြင္း ပိူꨓ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨡဝ္ ꨁူဝ္းမူိင္းꨬꨁꨲ ꨬလꨲေတꨣꨵꨁꨯꨤထုိင္မူိင္းတꨯး မူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨀူꨳတီꨳꨬလꨳ ꨅုမ္းပꨤင္လူင္ေꨀꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲသုိဝ္ꨵဝꨯꨵ ꨁꨰပ္းတိꨓ္သြင္ပꨤꨀ္ꨲလူဝ္ေသ ꨕꨤꨀ္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨟူိꨓ္းပီꨳꨓြင္ꨵ မူꨲꨬꨅꨳယဝ္ꨵ။ ꨟူိꨓ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨕꨯးမꨯꨳပꨰတ္ꨳꨬလꨳ ꨁꨰပ္းတိꨓ္ꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ထꨤင္ꨲဝꨣꨳ ပꨣးꨀꨮꨣꨲꨓ္ꨮး ꨕꨯးꨓꨯယူꨲ။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵမူꨲေꨅꨳ ေတꨣꨵသ္ꨮꨲꨓိူဝ္ ꨀꨣးေသ ꨡဝ္ပꨯꨤꨳလြတ္ꨳꨕꨯးꨬလꨳ ꨁꨰပ္းတိꨓ္ꨁဝ္ꨅူိဝ္း ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨡမ္ꨲသုမ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ꨓ္ꨮးပပ္ꨵပိုꨓ္း လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးတꨰမ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မ၊ꨓ္းသ္ꨮꨲꨟူဝ္ေꨁꨣꨳဝꨯꨵ ဝꨣꨳ ̒̒မူꨲꨬꨅꨳꨬလꨳꨕꨯး ꨅꨤတ္ꨳတꨯးꨬလꨳꨁꨰပ္းတိꨓ္̒̒ ꨓꨯယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄ꨻ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳ ꨓမ္ꨵလꨓ္ꨳ(ꨕꨯꨤꨲꨟြင္ꨲ ꨀꨣလိ) ꩂ ꨁုိꨓ္း၊ တီꨳꨓမ္ꨵꨅꨤင္ ꨁꨤဝ္းလိူꨓ္ꨅꨱင္ေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး ပီꨳꨓြင္ꨵမူိင္းယꨤင္း(မူိင္းꨀꨣယꨤင္း၊ မူိင္းꨁꨤင္) ေꨀꨣꨳ မꨣးꨕိတ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨟ္ꨮꨳꨀꨮꨣꨲမူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပꨯြးသꨤင္ꨲလြင္း မူိင္းယꨤင္းꨓꨯꨬလꨳ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ ꩂ ꨁုိꨓ္း၊ တမ္ꨳတီꨳ ပꨯြးꨀိုꨓ္း ꨡꨓ္မီးသꨤင္ꨲလြင္း ꨾ꩀ꨻ ပꨣးꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။  ဝꨯꨤးပြꨀ္ꨳမူိင္းယꨤင္းမꨣးယဝ္ꨵ သမ္ꨵလꨯꨳမꨣးꨀꨣꨳပꨓ္ပꨯြးသꨤင္း ꨀ်ဴဝ္ꨲ မုꨓ္ꨅဝ္ꨳလြꨓ္ꨲ တီꨳꨓြင္မြꨓ္ မူိင္းတꨯးပြတ္း ꨅꨤꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄ꨼ ꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯး မꨯꨤꨓုိင္ꨳပꨤင္လူင္ လꨯꨳꨀꨣꨳပꨓ္ ပꨯြးꨁဝ္ꨳမ္ꨮꨲꨓမ္ꨵမ္ꨮꨲꨬလꨳ ပꨯြးယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨀုင္ꨲမုꨓ္ ꨅဝ္ꨳꨁူးေမꨣ တီꨳဝꨱင္းပꨤင္လူင္ယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ မူိဝ္းꨀꨣꨳပꨓ္ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳꨓꨣးꨀူင္း(လꨤင္းꨁူိဝ္း)၊ ꨓမ္ꨵ ꨅꨤင္ေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ထိုင္မꨣး ပꨯြးသꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲ ေတꨣꨲမူိင္းꨓြင္ ꨕတ္ꨵတꨓ္ꨲတပꨓ္တိတ တီꨳပꨤင္ လူင္ေꨀꨣꨳ ꨅုမ္းလုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨁဝ္ လꨯꨳမူꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳ ꨅ္ꨮပꨓ္ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄ꨽ ꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯးမꨯꨤꨓုိင္ꨳ ပꨤင္လူင္ လꨯꨳ မူိဝ္းꨀꨣꨳမူꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ တမ္ꨳတီꨳ မူိင္းꨕူင္း ꨁꨤဝ္း တꨤင္း ꨼꨻ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။ ေꨀꨣꨵမꨣးꨟပ္ꨵပꨤင္းꨬတꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးတိꨓ္ꨲလ ꨟပ္ꨵꨡဝ္ေꨁꨣꨳသင္ꨲ တီꨳꨅဝ္ꨳꨁူးဝꨣးဝုꨓ္း ꨅုမ္ꨵေသ မꨣးꨟပ္ꨵꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးꨀꨣꨳꨬꨓ တီꨳမူိင္းꨕူင္း ယဝ္ꨵ သုိပ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး ꨀꨣꨳꨬꨓထꨰင္ꨳ တီꨳမူိင္းꨕ်ꨤꨀ္ꨳ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ မူိင္းပꨱင္း ꨾ ꨁုိꨓ္းေသ ꨁုိꨓ္းပြꨀ္ꨳမꨣးပꨤင္လူင္ ယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄ꨾ တီꨳပꨯြးဝꨓ္းမူိင္းတꨯးꨬလꨳ ဝꨓ္းမူိင္း ꨟူမ္ꨳတုမ္ꨀꨓ္ တီꨳပꨤင္လူင္ေꨀꨣꨳ ꨅုမ္းလုင္းꨓꨓ္ꨲတ ထီးꨁဝ္ လꨯꨳꨀꨣꨳꨬꨓပꨓ္မꨣးယူꨲယဝ္ꨵ။ လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ (꨼ꩂꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩄ꨾) သမ္ꨵလꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳလꨯꨤးꨁꨣꨳ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ မူိဝ္ꨳ (꨽ꩀꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩄ꨾)ꨓꨓ္ꨵ သမ္ꨵလꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳ ပꨯြးꨅဝ္ꨳ ꨟꨯꨳꨅဝ္ꨳꨓꨣး တီꨳမူိင္းပြꨓ္ယဝ္ꨵ။ (꨾ꨵ꨾ꨵ꨼ꩄꩄ꨾) လꨯꨳ သုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳတီꨳ မူိင္းꨀꨤဝ္ (တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း) ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ ꨓမ္ꨵလဝ္း (တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း) ꩀ ꨁုိꨓ္းꨓင္ꨲꨀꨓ္ယဝ္ꨵ။ (꨽ꨵ꨿ꨵ꨼ꩄꩄ꨾) လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳ ပꨯြးသꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲ မုꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀြ်င္း ဝꨤꨓ္ꨳပꨤင္ꨲ ꨀုꨓ္ꨟိင္းယဝ္ꨵ။

မူိဝ္ꨳ (꨼꨻ꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩄ꨿) လꨯꨳꨀꨮꨣꨲမူꨓ္ꨳသူိဝ္းပꨓ္ ပꨯြး ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤတ္ꨲ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ (꨼ꩃꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩄ꨿) လꨯꨳသုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲ မူꨓ္ꨳသူိဝ္းပꨓ္ ပꨯြးꨀုꨓ္ꨟိင္း ꩀ ꨁုိꨓ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ သုိပ္ꨲ ꨓꨓ္ꨵ ꨁုိꨓ္းမꨣးꨀꨣꨳꨬꨓ တီꨳမူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨕီပ် ဝꨱင္း လꨯြလꨰမ္ထꨰင္ꨳ ꩀ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄꩀ မူိဝ္ꨳ (ꩂꨵ꨼ꨵ꨼ꩄꩄꩀ)ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳ ပꨓ္ပꨯြးသꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲꨀြ်င္းꨡုတ္ꨲလꨯꨤးꨁꨣꨳ  ꨽ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။ (꨽꨻ꨵ꨼ꨵ꨼꨻꨻ꩀ) သုိပ္ꨲမꨣးမူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပꨯြးꨁဝ္ꨳမ္ꨮꨲꨓမ္ꨵမ္ꨮꨲ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ ꨾ ꨁုိꨓ္း၊ (ꩂꨵ꨽ꨵ꨼ꩄꩄꩀ) လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ပꨯြးသꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲꨀြ်င္းဝꨣꨲသူဝ္ꨲ လꨯꨤးꨁꨣꨳ ꨅဝ္ꨳတူꨓ္ꨁူးလူင္ေတꨲဝိꨓ္ꨲတꨬလꨳ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ မူꨓ္ꨳပꨓ္ ꩀ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲပꨯြး သꨤင္းꨀ်ဴဝ္ꨲ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတြင္ꨲတလူင္း ꨬꨅꨳဝꨱင္းေမꨲမꨱဝ္ꨵ ေသ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ ꩀ ꨁုိꨓ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။

ပီ ꨼ꩄꩄꩁ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨀꨣꨳပꨯြးမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ထုင္ꨵပူင္း ꩀ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။ ပꨯြးဝꨤတ္ꨳမူိင္းပꨱင္း ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ ပꨯြးလူိꨓ္ သီꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းꨀုိင္ ꩃ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄꩂ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ မူꨓ္ꨳꨅ္ꨮပꨓ္ ပꨯြးလိူꨓ္သီꨲမူꨓ္း မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ဝꨤꨓ္ꨳꨓမ္ꨵတိုင္း (ꨕꨯꨤꨁုꨓ္ꨲ) ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꩀ ꨁုိꨓ္း ပꨱꨓ္ဝꨤꨓ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ။

(꨼ꨵ꨿ꨵ꨼ꩄꩄꩂ) ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨱင္းတုင္ ꨁုိꨓ္းမꨣးꨕိတ္ꨳ ꨬလꨳ ꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ ပꨯြးလူိꨓ္သီꨲ တီꨳမူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨓြင္ ꨕꨣ ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨼ꩄ ꨁုိꨓ္း၊ တီꨳပꨯြးꨀြ်င္းမြꨀ္ꨲမꨯꨲ(ꨀꨱင္းတုင္) သမ္ꨵ ꨼꨼ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ပီ ꨼ꩄꩄꩃ (꨽꨽ꨵ꨼꨻ꨵ꨼ꩄꩄꩃ)ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ ပꨯြးꨀုꨓ္ꨀြင္းမူး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ ꩃ ꨁုိꨓ္း။ မူိဝ္ꨳ (꨾ꨵ꨼꨼ꨵ ꨼ꩄꩄꩂ) လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨀꨣꨳပꨓ္ တီꨳꨀꨤတ္ꨲꨀူꨲ ꨀြင္းမူးသꨰမ္း ꨕြင္းပꨯြးလူိꨓ္သိပ္းသြင္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ဝꨯꨤးꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ထꨰင္ꨳ တꨣꨳꨁီꨳလꨱꨀ္း ꩂ ꨁုိꨓ္း၊ ပꨯြးသꨤင္ꨲလြင္း မူိင္းသꨤတ္ꨲ  ꩂ ꨁုိꨓ္း၊ ပꨯြးမူိင္းတူꨓ္ ꨿ ꨁုိꨓ္း၊ ပꨯြးသꨤင္ꨲလြင္း ပုင္ꨲပꨣꨲꨁꨰမ္ ꩀ ꨁုိꨓ္း၊ သုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲ သုိဝ္းလိုဝ္း ꨼꨻ ꨁုိꨓ္း၊ ꨀꨱင္းတုင္ ꨽꨻ ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵ။

ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡြꨓ္ ꨀꨓ္း ꨡဝ္ꨕိင္ꨳꨬငꨳသꨰင္းတꨯး လဝ္ꨲမူꨓ္ꨳတူꨓ္ꨳꨅ္ꨮ ပꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨀူꨳဝꨤꨓ္ꨳꨀူꨳမူိင္းꨓင္ꨲꨓꨯꨬလꨳ ထုိင္မꨣး ပီ ꨽꨻꨻꨼ ꨅုမ္းေꨀꨣလိꨀ္ꨳလꨯꨤးꨬလꨳ ꨕိင္ꨳꨬငးတꨯး ဝꨱင္း တꨣꨳꨀုင္ꨳ ꨅင္ꨲꨓြပ္ꨲယိုꨓ္ꨳပꨓ္ လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး ꨁꨰပ္းꨅုမ္ꨳꨁမ္း ̒̒သီရိဝတ္ꨵတꨓထမ္း̒̒ ꨡꨓ္ꨓမ္ꨵ ꨓꨀ္းꨁမ္း မီးꨓုိင္ꨳꨀ်ꨤပ္ꨳ ꨟူမ္ꨳလူꨉ္ꨳ ငိုꨓ္းသꨤမ္မုိꨓ္ꨲ ꨀ်ꨤပ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳပꨯြးပီမ္ꨮꨲတꨯး ꨀြ်င္းတꨯးꨀဝ္ꨳလꨀ္း ဝꨱင္း တꨣꨳꨀုင္ꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨟꨤပ္ꨲပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း သုိပ္ꨲꨀြꨓ္းꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ ꨅꨤတ္ꨳသꨰင္းတꨯးမꨯꨤꨓုိင္ꨳ ပꨤင္လူင္ မꨣး ပီယꨤဝ္းꨁꨤဝ္းꨟုိင္ေသ ꨟꨱတ္းꨟ္ꨮꨳ ꨕိင္ꨳꨬငꨳသꨰင္းတꨯး ꨟဝ္း ꨬꨕꨳꨅြတ္ꨲꨀူꨳတီꨳꨀူꨳတꨤင္း ꨡမ္ꨲꨟူိဝ္ꨵꨡမ္ꨲꨁꨤင္း သင္ꨬလꨳ ထုိင္မꨣး ပီ ꨽꨻꨻ꩃ ꨕြင္းပꨯြးပီꨀြꨓ္းꨁမ္း ပရိယတ္ꨵတိသတ္ꨵထမ္ꨲမပꨣꨲလꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္သင္ꨲꨁꨣꨲ ꨅုိင္ꨳတꨯး ꨅင္ꨲꨓြပ္ꨲယုိꨓ္ꨳပꨓ္ ꨁꨰပ္းꨀꨰဝ္ꨳ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤး မြꨓ္းတꨯး (ꨕꨯꨤꨲꨅꨤတ္ꨳသꨰင္း) မူိဝ္ꨳ ꨼ꩂꨵꩀꨵ꨽꨻꨻ꩃ ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ တူဝ္ေပꨣꨳထဝ္ꨳ ꨓꨓ္ꨲတထီးေꨀꨣꨵꨁုိꨓ္ꨳ ꨟပ္ꨵꨡဝ္ေသ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨁꨣꨳꨀꨮမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮꨀꨮꨣꨲယူꨲယဝ္ꨵ။

 

လုင္းတꨤင္းꨬꨀး ꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္တထီး

လုင္းတꨤင္းꨬꨀး ꨬလꨳ လုင္းꨓꨓ္တထီး

ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨲသြꨓ္ တြꨓ္ꨳ(꨼)

ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨲသြꨓ္ꨓူိဝ္ꨀြ်င္း ꨟ္ꨮꨳေမꨣတြင္းယꨱꨓ္ꨲꨬငꨳ

ၾသꨣꨲေပꨣꨳꨬမꨳယမ္ꨀူဝ္ ꨀꨮꨤမ္းသူဝ္ꨅꨤင္ꨳတူꨀ္းသြꨓ္ꨲ

ꨅꨤတ္ꨳꨀြꨓ္ꨲꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းဝꨯꨵ ꨅꨤတ္ꨳꨓꨯꨵꨅင္ꨲပꨱꨓ္ꨓꨯ

ꨅꨤတ္ꨳꨓꨯꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းထꨣꨳ ꨅꨤတ္ꨳꨓꨣꨳမꨣးꨁꨰꨓ္းꨓꨣꨲ

ꨟꨱတ္းသင္ꨡမ္ꨲထိုင္တီꨳ ꨡမ္ꨲꨀီꨳꨓꨣꨳတꨣလီ

ꨟꨱတ္းသင္ꨡမ္ꨲသꨤꨓ္းသီ တꨤမ္ꨲတုꨀ္ꨵꨁီထိꨁူိꨀ္ꨳ

ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းယꨣꨟꨱတ္းမူိꨀ္ꨳ ꨬဝꨳလူိꨀ္ꨳလြင္ꨳꨀူဝ္ꨡꨯꨤ

တူဝ္ꨕ္ꨮꨟ္ꨮꨳသူိဝ္းသꨣꨲ ꨉꨤꨓ္ꨲꨀꨰမ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းလီ

မူိင္းꨕီꨀမ္ꨵတꨤင္းလူꨲ တီꨳယူꨲꨀမ္ꨵꨟူဝ္ꨅ္ꨮ

ꨟꨱတ္းလြင္ꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳယꨣꨲ လူဝ္ꨲꨅ္ꨮꨀꨮꨣꨲꨅပ္းꨅꨯြး

ꨟꨱတ္းလꨯြးလꨯြးꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ ꨁꨯꨳလြꨯးလꨯြးꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္

ꨟ္ꨮꨳယꨱꨓ္လီသူိဝ္းသꨣꨲ ꨉꨤꨓ္ꨲꨀꨰမ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းမင္

ꨟꨱတ္းသင္ꨟ္ꨮꨳပꨣးꨉꨤꨓ္ꨲ ေယꨳလြင္ꨳတꨤꨓ္ꨲသꨰꨓ္ꨁမ္း

ꨟꨱတ္းတမ္းꨅ္ꨮꨉꨤꨓ္ꨲထꨰင္ꨳ ယꨣꨲꨟꨰင္ꨳꨀ်ꨤမ္ꨲထုိင္ꨅိꨀ္း

ꨡꨤꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳမီးꨟꨣꨳပူိင္ ꨉီꨲသူိင္ꨟူိင္ꨅင္ꨲလꨯꨳ

ꨡꨓ္ꨤလꨯꨳယဝ္ꨵသမ္ꨵပ်ꨤꨓ္ꨲ ပ်ꨤꨓ္ꨲလꨯꨳယဝ္ꨵသံꨵꨉꨤꨓ္ꨲ

ꨉꨤꨓ္ꨲလꨯꨳယဝ္ꨵသမ္ꨵတꨰမ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨰမ္ꨵတီꨳတူဝ္ꨟꨣး

လူဝ္ꨲꨀ်ဴဝ္းꨅꨣးꨅင္ꨲလꨯꨳ ꨓင္ꨲꨁꨯꨳလꨤတ္ꨳꨬꨓမꨣး

ေပꨣးတူဝ္ꨟꨣးꨟူꨵလိꨀ္ꨳ လူဝ္ꨲတꨓ္းသိꨀ္ꨳလꨯꨳꨅꨯြး

ꨅꨤင္ꨳꨁီꨲꨅိꨀ္းယꨯြးပူိꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ယိင္းꨅꨯꨤးꨁဝ္ꨡူိꨉ္း꨷

ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨲသြꨓ္ တြꨓ္ꨳ(꨽)

ꨟူꨵလိꨀ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨓ္လꨯꨤး ꨀူꨓ္းဝꨀ္ꨵဝꨯꨤးꨀꨤမ္ꨲꨓိꨀ္ꨳ

ꨟူꨵလꨯꨤးꨡမ္ꨲꨟꨓ္လိꨀ္ꨳ ꨓမိꨀ္ꨳꨡမ္ꨲမီးသင္

ꨀူꨓ္းꨟꨣမꨤင္ပိုင္ꨳꨀꨤမ္ꨲ လꨯꨳꨅꨤမ္ꨲꨅꨣးတီꨳꨟꨤင္ꨳ

ꨡသꨤꨀ္ꨳယူꨲလူꨉ္ꨳꨉꨤꨓ္ꨲ ꨡုꨀ္ꨵꨅꨣꨲꨕꨤꨓ္ꨲတꨤင္းꨟꨱတ္း

ꨀုသူဝ္ꨲတꨯြးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨟူꨵသုꨓ္ꨲမꨤꨓ္မူိဝ္းꨓꨣꨳ

ေပꨣးဝꨣꨳေမꨣလꨤတ္ꨳသꨣꨲ ေပ်ꨵꨅုင္ꨲယꨣꨲတင္းလူင္

ꨅꨤင္ꨳꨬꨁးꨟူင္ယူꨲဝꨣꨳ လꨯꨳတꨰꨀ္ꨲသꨣꨳမူိဝ္းပꨯꨤ

ယꨣꨲေပꨁꨤꨓ္ꨵသုမ္းလꨯꨤ ေတꨣꨲထုိင္တꨯꨤသြင္ꨲမ်ꨤတ္ꨳ

ဝꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨡမ္ꨲပ်ꨤတ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨀꨤတ္ꨳꨟူꨵမီးမꨣး

တူဝ္ꨟꨣးꨁꨯးတင္ꨓꨣꨲ လီꨀꨮꨣꨲသုꨀ္ꨳသီꨕ္ꨮး

ꨁူဝ္းလꨱင္းꨁꨯးꨀꨯꨵသꨯꨤ ꨟူဝ္လမ္ပꨯꨤꨀꨯꨵသီ

ꨅင္ꨲေတလီꨀꨮꨣꨲꨓꨣꨳ ၾသꨣꨲဝꨣꨳသြꨓ္ပꨓ္

ꨟ္ꨮꨳလꨰင္းꨟꨓ္ꨅင္ꨲပ်ဳ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨟူꨵထꨤမ္ꨀꨓ္

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨟꨓ္ မြꨀ္ꨲꨬꨓꨀꨓ္ꨅုိဝ္ꨳꨅ္ꨮꨳ

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨟူꨵ မꨓ္းꨅꨤင္ꨳသုꨟꨓ္လꨰင္း

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡꨓ္ပြင္ꨲ ꨅꨤင္ꨳေꨀ်ꨣꨲꨁြင္ꨲꨟူင္ꨟꨤင္း

ꨓꨤင္းယိင္းꨅꨯꨤးတင္းလꨯꨤ ꨡဝ္ꨅꨯြꨳမꨯꨤꨀꨮꨣꨲꨓꨣꨳ

ꨓင္ꨲꨟꨣးဝꨣꨳꨬꨓမꨣး ꨟ္ꨮꨳတြင္းꨅꨣးꨉꨤꨓ္ꨲꨅꨯြꨳꨡဝ္တ။

ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨲသြꨓ္ တြꨓ္ꨳ (꨾)

ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵꨟ္ꨮꨳသုꨀ္ꨳꨟူ ꨟꨱတ္းသင္ꨟ္ꨮꨳလူပိူꨓ္ꨳ

ꨟꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨳꨟ္ꨮꨳꨡဝ္ ꨟꨓ္ပူိꨓ္ꨳမဝ္ꨟ္ꨮꨳပꨰတ္ꨳ

ꨀူꨓ္းꨓင္ꨳတꨰတ္ꨳꨡုပ္ꨲလူင္ ေပꨣးꨀꨯꨵꨟူင္ꨅူꨀ္းထြင္းꨀူꨓ္း ငူိဝ္ꨳ ယꨣꨲေပပုိတ္ꨲသူိဝ္ꨳ ပူိꨓ္ꨳꨟꨓ္လင္

ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵမီးꨕိုꨓ္ꨓင္ ေꨀꨣꨵꨅင္းမီးꨕုိꨓ္သꨤတ္ꨲ

ꨁဝ္ꨳꨟူꨀူꨓ္းထြမ္ꨲယꨤꨀ္ꨳ ꨟဝ္းꨅင္ꨲပꨤꨀ္ꨳꨬꨓပꨓ္

မီးသူပ္းꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨤတ္ꨳ လိꨓ္ꨵꨀြတ္ꨲပꨤတ္ꨳထူိဝ္ေꨁꨣး

လꨤတ္ꨳꨬꨓေꨟꨣးꨟ္ꨮꨳပြင္ꨲ လြင္ꨳꨡမ္ꨲပြင္ꨲထꨤမ္ꨀꨓ္

ေပꨣးꨟꨓ္ꨟ္ꨮꨳꨟူꨵꨅꨰင္ꨳ မꨓ္းꨅင္ꨲထꨰင္ꨳတꨤင္းလီ

ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳꨅယꨣꨲꨀုိင္ꨵꨀꨤင္ꨵꨁီ ပူိꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳလီ

ယꨣꨲꨀုိင္ꨵꨀꨤင္ꨵယုမ္ꨲ

ꨟ္ꨮꨳꨀုမ္ꨲလုမ္ꨲꨅꨱꨓ္းꨅꨣး မြꨀ္ꨲꨬꨓပ်ꨣးꨟ္ꨮꨳသု

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟု ပꨣးꨀꨓ္လုတင္းမူတ္း

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨓ္ ပꨣးꨀꨓ္တꨓ္တင္းသꨱင္ꨳ

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲပြင္ꨲ ပꨣးꨀꨓ္ယြင္ꨲလူးလꨣး

ꨟꨱတ္းေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းသမ္ꨲꨀြ်ꨣး ပꨣးꨀꨓ္မꨣးꨕိတ္းပူိင္ꨳ

လီငူိင္ꨵꨀꨮꨣꨲꨀꨤင္းꨀꨯ ယိင္းꨅꨯꨤးလ္ꨮꨡမ္ꨲဝꨣꨳ

တူꨉ္းꨀꨮꨣꨲꨓꨣꨳတြင္းꨡဝ္ ယꨣꨲဝꨤင္းမဝ္ꨅုင္ꨲသꨱင္ꨳ

ꨓင္ꨲꨟဝ္းတꨱင္ꨳꨬꨓမꨣး သုတ္းꨁ်ꨣးဝꨯꨵတီꨳꨓꨯꨳ

လူဝ္ꨲသ္ꨮꨲသꨯꨳꨅꨀ္းꨡဝ္ ꨓꨯꨵယဝ္ꨵယိင္းꨅꨯꨤးꨁဝ္ꨡူိꨉ္း။

ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ

ꨟꨰင္းသူိဝ္ꨁꨰင္(တꨤင္ꨵယꨤꨓ္း)

About laisaitai