Archive for March, 2013

 • ꨓ္ꨮးꨀꨣꨳ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ယ္ꨮꨲ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨟူဝ္လုိင္းေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨳပꨣးဝꨯꨵယဝ္ꨵ။ ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨟူဝ္လုိင္းꨓꨓ္ꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳ ̒̒ꨟူဝ္လိင္း̓̓ꨓꨯေသ ဝꨤꨯးမꨣး ေဝꨣးꨟꨣꨲရ လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨡြꨀ္ꨲသꨱင္ဝꨣꨳ ̒̒ꨟူဝ္လုိင္း̓̓။ ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္တꨯးꨟဝ္း ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ̓̓ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲတီꨳပြင္ꨲဝꨣꨳ ထꨤတ္ꨳꨀြင္းမူးꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းတုိꨓ္းမီးဝꨯꨵ ထꨤတ္ꨳꨀꨰဝ္ꨳမုꨓ္ꨁမ္းၾꨕꨣးꨓꨯယူꨲ။ တမ္ꨳတီꨳ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨓꨯꨵ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ မီးတင္းꨓမ္ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨟူဝ္လုိင္း၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းꨓြင္၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨀꨱင္းလူိꨓ္၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲလꨤꨯးꨁꨣꨳ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨀꨤတ္ꨲꨀူꨲ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းꨅိတ္ꨲ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းပꨤꨯး၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းေယꨣ ꨷ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းေꨀꨣꨲတင္ꨳ ယုမ္ꨲယမ္ꨓပ္ꨵထုိဝ္ဝꨯꨳသꨣမꨣးေသ လꨤꨯးေꨀꨣꨲတင္ꨳမꨓ္းꨬတꨵ ထꨤတ္ꨳꨡꨓ္ယ္ꨮꨲꨡꨓ္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ေတမီးꨓ္ꨮးꨀꨤင္မꨓ္းေသ ꨀြင္းမူးသꨰမ္း သမ္ꨵေတလြမ္ꨵꨟြပ္ꨳဝꨯꨵ။ ထꨤတ္ꨳလူင္ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨕူꨳယ္ꨮꨲꨀူꨓ္းလူင္ ꨁူိဝ္းꨅဝ္ꨳꨁူိဝ္းꨅြမ္ ꨡြꨓ္ꨬတꨲေသ ꨀြင္းမူးသꨰမ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨟူမ္ꨳꨬတꨲꨅြမ္းယဝ္ꨵ။ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨟူဝ္လုိင္းꨓꨯꨵ ꨓ္ꨮးꨬꨅꨳဝꨱင္းမူိင္းပꨱင္း […]

  မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨟူဝ္လုိင္း

  ꨓ္ꨮးꨀꨣꨳ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ယ္ꨮꨲ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨟူဝ္လုိင္းေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨳပꨣးဝꨯꨵယဝ္ꨵ။ ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨟူဝ္လုိင္းꨓꨓ္ꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳ ̒̒ꨟူဝ္လိင္း̓̓ꨓꨯေသ ဝꨤꨯးမꨣး ေဝꨣးꨟꨣꨲရ လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨡြꨀ္ꨲသꨱင္ဝꨣꨳ ̒̒ꨟူဝ္လုိင္း̓̓။ ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္တꨯးꨟဝ္း ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ̒̒မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ̓̓ꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲတီꨳပြင္ꨲဝꨣꨳ ထꨤတ္ꨳꨀြင္းမူးꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းတုိꨓ္းမီးဝꨯꨵ ထꨤတ္ꨳꨀꨰဝ္ꨳမုꨓ္ꨁမ္းၾꨕꨣးꨓꨯယူꨲ။ တမ္ꨳတီꨳ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨓꨯꨵ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ မီးတင္းꨓမ္ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨟူဝ္လုိင္း၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းꨓြင္၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨀꨱင္းလူိꨓ္၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲလꨤꨯးꨁꨣꨳ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲꨀꨤတ္ꨲꨀူꨲ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းꨅိတ္ꨲ၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းပꨤꨯး၊ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲမူိင္းေယꨣ ꨷ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းေꨀꨣꨲတင္ꨳ ယုမ္ꨲယမ္ꨓပ္ꨵထုိဝ္ဝꨯꨳသꨣမꨣးေသ လꨤꨯးေꨀꨣꨲတင္ꨳမꨓ္းꨬတꨵ ထꨤတ္ꨳꨡꨓ္ယ္ꨮꨲꨡꨓ္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ေတမီးꨓ္ꨮးꨀꨤင္မꨓ္းေသ ꨀြင္းမူးသꨰမ္း သမ္ꨵေတလြမ္ꨵꨟြပ္ꨳဝꨯꨵ။ ထꨤတ္ꨳလူင္ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨕူꨳယ္ꨮꨲꨀူꨓ္းလူင္ ꨁူိဝ္းꨅဝ္ꨳꨁူိဝ္းꨅြမ္ ꨡြꨓ္ꨬတꨲေသ ꨀြင္းမူးသꨰမ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨟူမ္ꨳꨬတꨲꨅြမ္းယဝ္ꨵ။ မူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ꨟူဝ္လုိင္းꨓꨯꨵ ꨓ္ꨮးꨬꨅꨳဝꨱင္းမူိင္းပꨱင္း […]

  Continue Reading...

 • ပုိꨓ္းဝꨓ္းလင္ သဝ္းထင္မီးမꨣး ပꨤꨓ္မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ ꨟုိင္လြꨓ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး မူိဝ္ꨳꨀူꨳ ပြꨀ္ꨳပြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳꨟိမ္းမူိင္းတꨱမ္(မူိဝ္ꨳလꨱဝ္မီꨳꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္̒̒မူိင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ဝꨱင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ ေꨀꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨱင္း ꨅြꨀ္ꨵꨓꨯꨵ မီးတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟီꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅူးမꨓ္း ꨁꨤမ္ꨳꨓမ္ꨵꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳꨁꨤမ္ꨳꨓꨣး ꨀꨮꨣꨲမꨣးပꨯယꨤပ္ꨲꨬလꨳ တီꨳဝꨱင္းꨓꨓ္ꨵမီးꨁုꨓ္ပꨣးꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨬတꨲတင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳေꨟꨣမꨓ္း တီꨳဝူင္ꨳ ꨀꨤင္̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲꨬလꨳꨓြင္လူင္̒̒ ꨡꨓ္မီး ပꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း ̒̒ꨓြင္မူဝ္̒̒ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္ပꨣးꨓꨯꨵ မီးလုꨀ္ꨳယိင္းသꨤမ္ꨓꨤင္း မꨓ္းဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ~ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္လုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သမ္ꨵေပꨣး ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵယꨤဝ္ ꨡꨱꨓ္ꨳꨓမ္ꨵလူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ေꨕး ꨁꨱꨓ္ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨕြင္းမူိင္းမꨓ္း ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ ꨓ္ꨮးေꨟꨣꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သꨤမ္ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨓꨯ။ ꨡမ္ꨲေပꨣးꨟုိင္ […]

  ပုိꨓ္းဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ

  ပုိꨓ္းဝꨓ္းလင္ သဝ္းထင္မီးမꨣး ပꨤꨓ္မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ ꨟုိင္လြꨓ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး မူိဝ္ꨳꨀူꨳ ပြꨀ္ꨳပြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳꨟိမ္းမူိင္းတꨱမ္(မူိဝ္ꨳလꨱဝ္မီꨳꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္̒̒မူိင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ဝꨱင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ ေꨀꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨱင္း ꨅြꨀ္ꨵꨓꨯꨵ မီးတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟီꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅူးမꨓ္း ꨁꨤမ္ꨳꨓမ္ꨵꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳꨁꨤမ္ꨳꨓꨣး ꨀꨮꨣꨲမꨣးပꨯယꨤပ္ꨲꨬလꨳ တီꨳဝꨱင္းꨓꨓ္ꨵမီးꨁုꨓ္ပꨣးꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨬတꨲတင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳေꨟꨣမꨓ္း တီꨳဝူင္ꨳ ꨀꨤင္̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲꨬလꨳꨓြင္လူင္̒̒ ꨡꨓ္မီး ပꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း ̒̒ꨓြင္မူဝ္̒̒ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္ပꨣးꨓꨯꨵ မီးလုꨀ္ꨳယိင္းသꨤမ္ꨓꨤင္း မꨓ္းဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ~ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္လုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သမ္ꨵေပꨣး ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵယꨤဝ္ ꨡꨱꨓ္ꨳꨓမ္ꨵလူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ေꨕး ꨁꨱꨓ္ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨕြင္းမူိင္းမꨓ္း ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ ꨓ္ꨮးေꨟꨣꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သꨤမ္ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨓꨯ။ ꨡမ္ꨲေပꨣးꨟုိင္ […]

  Continue Reading...

 • ပန္းအခူးခံရသူမ်ား ဒီလုိနဲ႔ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ဟာ . . . ခရီသြားရင္း တစ္ေန႔မွာေတာ့ လမ္းကေလးဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ . . .ပန္းခင္းႀကီးတစ္ခုထဲ ျဖစ္သြာတာကုိ ျမင္လုိက္ရတယ္ . . . ပန္းခင္းႀကီးဟာ . . . ျဖဴ နီ ျပာ ဝါ ပန္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္ . . .။ ေတာင္ေစာင္းေလးတစ္ခုေပၚက . . . က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လြင္ျပင္ထက္မွာ အလြန္သာယာတယ္ . . . ။ ေလေျပေလညွင္းေလးနဲ႔အတူ . . . ပန္းရနံ႔ေတြဟာလဲ ေမြးႀကိဳင္ေနတယ္။ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ဟာ . . . ပန္းရနံ႔သင္းတဲ့ ေလညွင္းေလးကုိ ႐ွဴ႐ွဴိက္ရင္း […]

  ပန္းအခူးခံရသူမ်ား

  ပန္းအခူးခံရသူမ်ား ဒီလုိနဲ႔ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ဟာ . . . ခရီသြားရင္း တစ္ေန႔မွာေတာ့ လမ္းကေလးဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ . . .ပန္းခင္းႀကီးတစ္ခုထဲ ျဖစ္သြာတာကုိ ျမင္လုိက္ရတယ္ . . . ပန္းခင္းႀကီးဟာ . . . ျဖဴ နီ ျပာ ဝါ ပန္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္ . . .။ ေတာင္ေစာင္းေလးတစ္ခုေပၚက . . . က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လြင္ျပင္ထက္မွာ အလြန္သာယာတယ္ . . . ။ ေလေျပေလညွင္းေလးနဲ႔အတူ . . . ပန္းရနံ႔ေတြဟာလဲ ေမြးႀကိဳင္ေနတယ္။ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ဟာ . . . ပန္းရနံ႔သင္းတဲ့ ေလညွင္းေလးကုိ ႐ွဴ႐ွဴိက္ရင္း […]

  Continue Reading...

 • ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ ရွမ္းေတြက (ေမြေတာ္ဟုိလိန္း) (မူရ၁္ေတဳ,၈ွဴဝ္လုိင္း)လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ဟုိလင္း (၈ွဴဝ္လိင္း) ေမ်ာက္ဦးေခါင္း ဆုိတဲ့ေဝါဟာရကေန ဆင္းသက္လာျခင္းပါ။ ကာလၾကာေတာ့ ေဝါဟာရေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ယခုအခါ ဟုိလိန္း (၈ွဴဝ္လုိင္း) ဟုေခၚၾကတယ္။ ေမြေတာ္ ေမြေတာ္လုိ႔ ရွမ္းေတြေခၚေဝၚျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္အစစ္ ကိန္းဝပ္တဲ့ ဘုရားမ်ားေစတီမ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တန္ခုိးႀကီး ေမြေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရတယ္။ ေမြေတာ္ဟုိလိန္း၊ ေမြေတာ္မုိင္းေနာင္၊ ေမြေတာ္က်ဳိင္းလိန္၊ ေမြေတာ္လုိင္းခ(လဲခ်ား)၊ ေမြေတာ္ ကကၠဴ၊ ေမြေတာ္မုိင္းစစ္၊ ေမြေတာ္မုိင္းေယာ္ စတာေတြဟာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ထားတဲ့ ဘုရားေတြျဖစ္ၿပီး ပင္မေစတီေတာ္ႀကီး ပတ္ပတ္လည္မွာ ေစတီရံငယ္ေတြ မ်ားစြာ ဝန္းရံတည္ထားတဲ့ ပံုစံေတြျဖစ္တယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ေစာ္ဘြားမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားက တည္ထားၿပီး က်န္သည့္ ေစတီရံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ားက […]

  ဟုိလိန္းေစတီေတာ္

  ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ ရွမ္းေတြက (ေမြေတာ္ဟုိလိန္း) (မူရ၁္ေတဳ,၈ွဴဝ္လုိင္း)လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ဟုိလင္း (၈ွဴဝ္လိင္း) ေမ်ာက္ဦးေခါင္း ဆုိတဲ့ေဝါဟာရကေန ဆင္းသက္လာျခင္းပါ။ ကာလၾကာေတာ့ ေဝါဟာရေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ယခုအခါ ဟုိလိန္း (၈ွဴဝ္လုိင္း) ဟုေခၚၾကတယ္။ ေမြေတာ္ ေမြေတာ္လုိ႔ ရွမ္းေတြေခၚေဝၚျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္အစစ္ ကိန္းဝပ္တဲ့ ဘုရားမ်ားေစတီမ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တန္ခုိးႀကီး ေမြေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရတယ္။ ေမြေတာ္ဟုိလိန္း၊ ေမြေတာ္မုိင္းေနာင္၊ ေမြေတာ္က်ဳိင္းလိန္၊ ေမြေတာ္လုိင္းခ(လဲခ်ား)၊ ေမြေတာ္ ကကၠဴ၊ ေမြေတာ္မုိင္းစစ္၊ ေမြေတာ္မုိင္းေယာ္ စတာေတြဟာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ထားတဲ့ ဘုရားေတြျဖစ္ၿပီး ပင္မေစတီေတာ္ႀကီး ပတ္ပတ္လည္မွာ ေစတီရံငယ္ေတြ မ်ားစြာ ဝန္းရံတည္ထားတဲ့ ပံုစံေတြျဖစ္တယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ေစာ္ဘြားမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားက တည္ထားၿပီး က်န္သည့္ ေစတီရံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ားက […]

  Continue Reading...

 • ဆရာ ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသုိလ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စာေရးသူက သာသနာ့တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ပါးအေနနဲ႔ ေဟာၾကားၿပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ညီေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အာစရိယဂုဏ ကထာမွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး “ဆရာ” ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေလာကီဆရာ၊ ေလာကုတၱရာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္းတုိ႔အား ဂါရဝျပဳလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕ဆရာ အရွင္မဟာရ႒သာရက “ေျခာက္ေသာင္းတပည့္၊ ၾကယ္သုိ႔ျပည့္လ်က္၊ လ၏ပမာ၊ ထြန္းလင္းစြာသည္၊ ဆရာပရေမ၊ ျဗဟၼာေဆြကား-” လုိ႔ ဆုိထားျခင္းဟာ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ ထက္တဲ့ တပည့္ေတြ အၾကားမွာ ဆရာဆုိတာဟာ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ေတြအၾကားက အေတာက္ပဆံုး လမင္းႀကီး တစ္ဆူလုိ တင့္တယ္ထည္ဝါေၾကာင္း […]

  ဆရာ

  ဆရာ ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသုိလ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စာေရးသူက သာသနာ့တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ပါးအေနနဲ႔ ေဟာၾကားၿပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ညီေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အာစရိယဂုဏ ကထာမွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး “ဆရာ” ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေလာကီဆရာ၊ ေလာကုတၱရာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္းတုိ႔အား ဂါရဝျပဳလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕ဆရာ အရွင္မဟာရ႒သာရက “ေျခာက္ေသာင္းတပည့္၊ ၾကယ္သုိ႔ျပည့္လ်က္၊ လ၏ပမာ၊ ထြန္းလင္းစြာသည္၊ ဆရာပရေမ၊ ျဗဟၼာေဆြကား-” လုိ႔ ဆုိထားျခင္းဟာ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ ထက္တဲ့ တပည့္ေတြ အၾကားမွာ ဆရာဆုိတာဟာ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ေတြအၾကားက အေတာက္ပဆံုး လမင္းႀကီး တစ္ဆူလုိ တင့္တယ္ထည္ဝါေၾကာင္း […]

  Continue Reading...

 • ̒ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ လꨯꨳဝꨣꨳပꨱꨓ္ ꨓမ္ꨵꨬမꨳယ္ꨮꨲလူင္ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္း ꨬမꨳꨓုိင္ꨳေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး ေပꨣးꨡဝ္ꨓ္ꨮးꨀမ္ꨲꨕꨣꨲဝꨣꨳꨅုိင္ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵလူင္ ꨡꨓ္ꨅꨱဝ္ꨳေသပိူꨓ္ꨳ၊ ပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵ ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီေသပိူꨓ္ꨳ ꨬမꨳꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ။ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္းတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡဝ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵꨁူင္း ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ တီꨳယꨓ္မꨓ္ꨳေသ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ တꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းမꨣး တင္းꨓမ္ယူꨲ။ ꨓမ္ꨵမꨤဝ္း ꨓမ္ꨵတꨱင္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨁဝ္ ꨡဝ္ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨀꨮꨤမ္းမꨤꨀ္ꨲꨕိင္ꨳꨬငꨳ ꨡိꨀ္ꨲတꨤင္းꨟꨀ္ꨵေသတꨣꨵ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨀမ္ꨵပꨣꨳꨓမ္ ပူိꨓ္ꨳꨀꨯꨵ ꨟꨱတ္းꨀꨮꨤမ္းမꨤꨀ္ꨲ ꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ꨡိꨀ္ꨲ ꨀꨤꨓ္ပꨯꨤးမူိင္းယဝ္ꨵ။ ꨓ္ꨮးꨀꨮꨤမ္းပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟူဝ္ꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵ သမ္ꨵဝꨣꨳဝꨯꨵ ̒̒ꨅြင္ꨲꨕ္ꨮꨟꨣꨟꨓ္လြင္ꨳပိုꨓ္းမꨓ္း မီးမꨣးꨟꨤꨓ္ꨵေတꨣꨲ ထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨁ္ꨮꨳတꨰမ္ꨳꨬꨓ လြင္ꨳပုိꨓ္းꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨓ္ꨵ ပြတ္းꨡြꨓ္ꨲတြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳယူꨲ။ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ ꨟူဝ္မꨓ္းꨬတꨲမꨣး တမ္ꨳတီꨳ လꨯြတꨤꨓ္ꨲꨀလꨣꨲ (လꨯြမူꨉ္) ꨡꨓ္မီး ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲ မူိင္းတိပꨰတ္ꨵေသ လုꨀ္ꨵꨕꨯꨤꨲတူꨀ္း လꨯꨀꨮꨣꨲꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵ။ သုိပ္ꨲလꨯꨁဝ္ꨳမꨣး ꨓ္ꨮးမူိင္းꨬꨁꨲ […]

  ꨓမ္ꨵꨁူင္း

  ̒ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ လꨯꨳဝꨣꨳပꨱꨓ္ ꨓမ္ꨵꨬမꨳယ္ꨮꨲလူင္ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္း ꨬမꨳꨓုိင္ꨳေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး ေပꨣးꨡဝ္ꨓ္ꨮးꨀမ္ꨲꨕꨣꨲဝꨣꨳꨅုိင္ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵလူင္ ꨡꨓ္ꨅꨱဝ္ꨳေသပိူꨓ္ꨳ၊ ပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵ ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီေသပိူꨓ္ꨳ ꨬမꨳꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ။ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္းတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡဝ္ꨬမꨳꨓမ္ꨵꨁူင္း ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ တီꨳယꨓ္မꨓ္ꨳေသ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ တꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းမꨣး တင္းꨓမ္ယူꨲ။ ꨓမ္ꨵမꨤဝ္း ꨓမ္ꨵတꨱင္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨁဝ္ ꨡဝ္ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨀꨮꨤမ္းမꨤꨀ္ꨲꨕိင္ꨳꨬငꨳ ꨡိꨀ္ꨲတꨤင္းꨟꨀ္ꨵေသတꨣꨵ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨀမ္ꨵပꨣꨳꨓမ္ ပူိꨓ္ꨳꨀꨯꨵ ꨟꨱတ္းꨀꨮꨤမ္းမꨤꨀ္ꨲ ꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ꨡိꨀ္ꨲ ꨀꨤꨓ္ပꨯꨤးမူိင္းယဝ္ꨵ။ ꨓ္ꨮးꨀꨮꨤမ္းပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟူဝ္ꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵ သမ္ꨵဝꨣꨳဝꨯꨵ ̒̒ꨅြင္ꨲꨕ္ꨮꨟꨣꨟꨓ္လြင္ꨳပိုꨓ္းမꨓ္း မီးမꨣးꨟꨤꨓ္ꨵေတꨣꨲ ထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨁ္ꨮꨳတꨰမ္ꨳꨬꨓ လြင္ꨳပုိꨓ္းꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨓ္ꨵ ပြတ္းꨡြꨓ္ꨲတြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳယူꨲ။ ꨓမ္ꨵꨁူင္းꨓꨯꨵ ꨟူဝ္မꨓ္းꨬတꨲမꨣး တမ္ꨳတီꨳ လꨯြတꨤꨓ္ꨲꨀလꨣꨲ (လꨯြမူꨉ္) ꨡꨓ္မီး ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲ မူိင္းတိပꨰတ္ꨵေသ လုꨀ္ꨵꨕꨯꨤꨲတူꨀ္း လꨯꨀꨮꨣꨲꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵ။ သုိပ္ꨲလꨯꨁဝ္ꨳမꨣး ꨓ္ꨮးမူိင္းꨬꨁꨲ […]

  Continue Reading...