Archive for December, 2012

 • ပုိꨓ္းဝꨓ္းလင္ သဝ္းထင္မီးမꨣး ပꨤꨓ္မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ ꨟုိင္လြꨓ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး မူိဝ္ꨳꨀူꨳ ပြꨀ္ꨳပြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳꨟိမ္းမူိင္းတꨱမ္(မူိဝ္ꨳလꨱဝ္မီꨳꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္̒̒မူိင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ဝꨱင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ ေꨀꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨱင္း ꨅြꨀ္ꨵꨓꨯꨵ မီးတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟီꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅူးမꨓ္း ꨁꨤမ္ꨳꨓမ္ꨵꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳꨁꨤမ္ꨳꨓꨣး ꨀꨮꨣꨲမꨣးပꨯယꨤပ္ꨲꨬလꨳ တီꨳဝꨱင္းꨓꨓ္ꨵမီးꨁုꨓ္ပꨣးꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨬတꨲတင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳေꨟꨣမꨓ္း တီꨳဝူင္ꨳ ꨀꨤင္̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲꨬလꨳꨓြင္လူင္̒̒ ꨡꨓ္မီး ပꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း ̒̒ꨓြင္မူဝ္̒̒ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္ပꨣးꨓꨯꨵ မီးလုꨀ္ꨳယိင္းသꨤမ္ꨓꨤင္း မꨓ္းဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ~ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္လုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သမ္ꨵေပꨣး ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵယꨤဝ္ ꨡꨱꨓ္ꨳꨓမ္ꨵလူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ေꨕး ꨁꨱꨓ္ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨕြင္းမူိင္းမꨓ္း ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ ꨓ္ꨮးေꨟꨣꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သꨤမ္ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨓꨯ။ ꨡမ္ꨲေပꨣးꨟုိင္ […]

  ပုိꨓ္းဝꨱင္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ

  ပုိꨓ္းဝꨓ္းလင္ သဝ္းထင္မီးမꨣး ပꨤꨓ္မုိꨓ္ꨵသုိꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ ꨟုိင္လြꨓ္ꨲပူꨓ္ꨵမꨣး မူိဝ္ꨳꨀူꨳ ပြꨀ္ꨳပြꨀ္ꨳꨓꨓ္ꨵ တီꨳꨟိမ္းမူိင္းတꨱမ္(မူိဝ္ꨳလꨱဝ္မီꨳꨕꨯꨤꨲꨡြꨀ္ꨲ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳ)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္̒̒မူိင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ဝꨣꨳꨓꨯ၊ ꨀြပ္ꨳပူိဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ဝꨱင္းꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨲဝꨣꨳ̒̒ဝꨱင္းꨅြꨀ္ꨵ̒̒ ေꨀꨣꨳဝꨣꨳယဝ္ꨵ။ ဝꨱင္း ꨅြꨀ္ꨵꨓꨯꨵ မီးတီꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀုꨓ္ꨟီꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳတꨤင္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅူးမꨓ္း ꨁꨤမ္ꨳꨓမ္ꨵꨁꨤမ္ꨳတꨣꨳꨁꨤမ္ꨳꨓꨣး ꨀꨮꨣꨲမꨣးပꨯယꨤပ္ꨲꨬလꨳ တီꨳဝꨱင္းꨓꨓ္ꨵမီးꨁုꨓ္ပꨣးꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္း ꨅဝ္ꨳ ꨅင္ꨲꨁꨯꨤꨵꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨬတꨲတင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳေꨟꨣမꨓ္း တီꨳဝူင္ꨳ ꨀꨤင္̒̒ꨓြင္သꨰဝ္ꨲꨬလꨳꨓြင္လူင္̒̒ ꨡꨓ္မီး ပꨣꨳဝꨓ္းတူꨀ္း ̒̒ꨓြင္မူဝ္̒̒ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨁုꨓ္ပꨣးꨓꨯꨵ မီးလုꨀ္ꨳယိင္းသꨤမ္ꨓꨤင္း မꨓ္းဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ~ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္လုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သမ္ꨵေပꨣး ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨮꨣꨲ ꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵယꨤဝ္ ꨡꨱꨓ္ꨳꨓမ္ꨵလူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ပꨱꨓ္ေꨕး ꨁꨱꨓ္ ဝꨣꨳꨓꨯေသꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨕြင္းမူိင္းမꨓ္း ꨕူꨳꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ ꨓ္ꨮးေꨟꨣꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းတီꨳလꨱꨓ္ꨳ တီꨳꨡꨤပ္ꨲꨓမ္ꨵ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲလုꨀ္ꨳယိင္းမꨓ္း သꨤမ္ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨓꨯ။ ꨡမ္ꨲေပꨣးꨟုိင္ […]

  Continue Reading...

 • 31.12.2011 ႏွစ္ကုန္တဲ့ေန႔ စာေရးသူ ရန္ကုန္ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ လားရႈိးကုိ ေရာက္လာၿပီး ည ၇ နာရီ လားရႈိးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမွာ ျမန္မာလုိ ညတရားေဟာေပးခဲ့တယ္။ 1.1.2012 ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာေတာ့ နံနက္ ၇ နာရီေက်ာ္ လားရႈိးကေန ကားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးကုိ ခရီးထြက္ လာခဲ့ရာ ည ၈ နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ေတာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ 2.1.2012 မြန္းလဲႊ ၁  နာရီ အခ်ိန္ စုိင္းခမ္းႏြတ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းလံု (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းမြန္းခမ္း (လားရႈိး)နဲ႔ စာေရးသူတုိ႔ SIIT အတြက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ည ၇း၃၀ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေရြဂူစာသင္တုိက္ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပဲြအတြက္ ျမန္မာလုိ တရားေဟာ ေပးခဲ့ၿပီး 3.1.2012 ေန႔လည္ […]

  ကြမ္းလံု ဟုိပန္ ေလာက္ကုိင္ နဲ႔ တရုတ္ျပည္သာသနာျပဳ ခရီး 2012

  31.12.2011 ႏွစ္ကုန္တဲ့ေန႔ စာေရးသူ ရန္ကုန္ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ လားရႈိးကုိ ေရာက္လာၿပီး ည ၇ နာရီ လားရႈိးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမွာ ျမန္မာလုိ ညတရားေဟာေပးခဲ့တယ္။ 1.1.2012 ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာေတာ့ နံနက္ ၇ နာရီေက်ာ္ လားရႈိးကေန ကားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးကုိ ခရီးထြက္ လာခဲ့ရာ ည ၈ နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ေတာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ 2.1.2012 မြန္းလဲႊ ၁  နာရီ အခ်ိန္ စုိင္းခမ္းႏြတ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းလံု (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းမြန္းခမ္း (လားရႈိး)နဲ႔ စာေရးသူတုိ႔ SIIT အတြက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ည ၇း၃၀ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေရြဂူစာသင္တုိက္ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပဲြအတြက္ ျမန္မာလုိ တရားေဟာ ေပးခဲ့ၿပီး 3.1.2012 ေန႔လည္ […]

  Continue Reading...

 • San Hom ꨅဝ္ꨳꨟဝ္ꨳꨁဳꨳ ꨀꨤꨓ္တီꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ ꨅူိဝ္းယူꨲတꨤင္းလင္ ꨟꨰꨓ္းသြမ္းလူꨲပꨓ္ꨬမꨳထဝ္ꨳ ေပဳꨳꨅဝ္ꨳ ꨡꨓ္မီးꨀုင္ꨲမုꨓ္ယ္ꨮꨲꨓဳꨲ ꨡꨓ္လꨯꨳသꨱင္ꨳꨀꨤမ္ꨲꨀꨮဳꨲꨓꨓ္ꨵ   လꨯꨳငိꨓ္းꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳဝဳꨳ ꨀုသူဝ္ꨲတꨤင္းလီမꨓ္း ꨡမ္ꨲထုိင္ꨁဝ္လꨯꨳယဝ္ꨵ။ ꨟဝ္းꨟꨰꨓ္းလူꨲေꨀဳꨳ လꨯꨳတဳꨲꨟဝ္းꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ꨁဝ္လꨯꨳꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ   ꨟꨓ္ထုိင္ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ ꨅြꨯꨳတြပ္ꨲပꨓ္ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ Sao Su Kham ေတလꨯꨳ တြပ္ꨲဝꨣꨳ ꨡꨓ္တꨯꨤꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳ ꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ မꨤင္ꨅူိဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳꨓꨯယူꨲ။ ꨅူိဝ္းꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳꨅမ္ꨵ- (꨼) သင္ꨀꨮꨣꨲတူꨀ္းငရꨯꨤး – ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳ ꨡꨀုသူဝ္ꨲ ထူမ္ꨳꨟူဝ္ꨁဝ္ဝꨯꨵယဝ္ꨵꨬလꨳ တီꨳမူိင္းꨀူꨓ္း ꨟꨰꨓ္းလူꨲပꨓ္ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟြင္ꨵသꨣꨲထု ꨟူမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ (꨽) သင္ꨀꨮꨣꨲပꨱꨓ္ တိရတ္ꨵသꨤꨓ္ꨲ – ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းꨬလꨳ ꨟꨱꨓ္းလူꨲ ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕꨀုသူဝ္ꨲပꨓ္ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟူꨵ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟြင္ꨵသꨣꨲထု ꨟူမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ (꨾) […]

  လူꨲပꨓ္ꨀူꨓ္းတꨤꨯ ꨅြင္ꨲꨁဝ္လꨯꨳ

  San Hom ꨅဝ္ꨳꨟဝ္ꨳꨁဳꨳ ꨀꨤꨓ္တီꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ ꨅူိဝ္းယူꨲတꨤင္းလင္ ꨟꨰꨓ္းသြမ္းလူꨲပꨓ္ꨬမꨳထဝ္ꨳ ေပဳꨳꨅဝ္ꨳ ꨡꨓ္မီးꨀုင္ꨲမုꨓ္ယ္ꨮꨲꨓဳꨲ ꨡꨓ္လꨯꨳသꨱင္ꨳꨀꨤမ္ꨲꨀꨮဳꨲꨓꨓ္ꨵ   လꨯꨳငိꨓ္းꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳဝဳꨳ ꨀုသူဝ္ꨲတꨤင္းလီမꨓ္း ꨡမ္ꨲထုိင္ꨁဝ္လꨯꨳယဝ္ꨵ။ ꨟဝ္းꨟꨰꨓ္းလူꨲေꨀဳꨳ လꨯꨳတဳꨲꨟဝ္းꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ꨁဝ္လꨯꨳꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ   ꨟꨓ္ထုိင္ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ ꨅြꨯꨳတြပ္ꨲပꨓ္ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ Sao Su Kham ေတလꨯꨳ တြပ္ꨲဝꨣꨳ ꨡꨓ္တꨯꨤꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀꨣꨳ ꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ မꨤင္ꨅူိဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳꨓꨯယူꨲ။ ꨅူိဝ္းꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳꨅမ္ꨵ- (꨼) သင္ꨀꨮꨣꨲတူꨀ္းငရꨯꨤး – ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳ ꨡꨀုသူဝ္ꨲ ထူမ္ꨳꨟူဝ္ꨁဝ္ဝꨯꨵယဝ္ꨵꨬလꨳ တီꨳမူိင္းꨀူꨓ္း ꨟꨰꨓ္းလူꨲပꨓ္ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟြင္ꨵသꨣꨲထု ꨟူမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ (꨽) သင္ꨀꨮꨣꨲပꨱꨓ္ တိရတ္ꨵသꨤꨓ္ꨲ – ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းꨬလꨳ ꨟꨱꨓ္းလူꨲ ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕꨀုသူဝ္ꨲပꨓ္ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟူꨵ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟြင္ꨵသꨣꨲထု ꨟူမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨯꨳ။ (꨾) […]

  Continue Reading...

 • San Hom အရွင္ဘုရား ေသတဲ့သူကုိ ရည္စူးၿပီး ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေဝေပးတာ ေသဆံုးသြားတဲ့သူ ရႏုိင္ မရနုိင္ သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေျပာတယ္ ေသသြားတဲ့သူေတြ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အလွဴအတန္းလုပ္တဲ့သူေတြပဲ ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ Sao Su Kham ေသဆံုးသြားတဲ့သူေတြ တခ်ဳိ႕ရႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖရပါမယ္။ မရနုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့- (၁) ငရဲက်သြားသူ- အကုသုိလ္ ဆုိးက်ဳိးေပးခံေနရသူျဖစ္လုိ႔ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြလုပ္၊ အမွ်အတမ္းေပး ေဝေသာ္လည္း မသိႏုိင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ (၂) တိရစၦာန္ဘဝ ေရာက္သြားသူ- တိရစၦာန္ဆုိတာ လူ႔စကား နားမလည္ေတာ့ဘူး။ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ေပးေသာ္လည္း မသိႏိုင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ […]

  ေသဆံုးၿပီးသူ ရည္စူးလွဴ ေသသူရမရ

  San Hom အရွင္ဘုရား ေသတဲ့သူကုိ ရည္စူးၿပီး ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေဝေပးတာ ေသဆံုးသြားတဲ့သူ ရႏုိင္ မရနုိင္ သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေျပာတယ္ ေသသြားတဲ့သူေတြ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အလွဴအတန္းလုပ္တဲ့သူေတြပဲ ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ Sao Su Kham ေသဆံုးသြားတဲ့သူေတြ တခ်ဳိ႕ရႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖရပါမယ္။ မရနုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့- (၁) ငရဲက်သြားသူ- အကုသုိလ္ ဆုိးက်ဳိးေပးခံေနရသူျဖစ္လုိ႔ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြလုပ္၊ အမွ်အတမ္းေပး ေဝေသာ္လည္း မသိႏုိင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ (၂) တိရစၦာန္ဘဝ ေရာက္သြားသူ- တိရစၦာန္ဆုိတာ လူ႔စကား နားမလည္ေတာ့ဘူး။ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ေပးေသာ္လည္း မသိႏိုင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ […]

  Continue Reading...

 • မူိဝ္ꨳ ꨽ꩁꨵ꨾ꨵ꨽꨻꨼꨼ ဝꨯꨤးꨡဝ္သြမ္းဝꨓ္းယဝ္ꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳသုိပ္ꨲ ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨡြꨀ္ꨲမꨣးဝꨱင္းလူိဝ္ꨲေသ ꨟူဝ္ꨁမ္ꨳ ꩂး꨻꨻ မြင္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲလီငꨤမ္း။ မꨣး လုိဝ္ꨳသဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္း လုင္းꨅꨤꨯးꨡꨤꨯꨳꨕူင္း ပꨣꨳꨓꨤင္းꨡီꨲ သꨤဝ္ꨟဝ္း ꨡꨓ္မီးꨓူိဝ္ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨾ꩀ ꨟိမ္းလုမ္း ꨁꨰꨀ္ꨲ လီပꨤင္ꨅꨣꨵ ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯး ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ ꨁုိꨓ္းꨓုိင္ꨳ။ ယြꨓ္ꨵ ပူိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓꨤင္းေꨡလူꨲ လုꨀ္ꨳယိင္းေပꨣꨳꨡြꨀ္ꨲလူင္ လုင္းꨅꨤꨯးꨡꨯꨤꨳꨕူင္း ေꨀꨣꨵꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨅင္ꨳတꨣꨲꨓ တꨣꨲꨕူꨳ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ေတꨀꨮꨣꨲꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲ ဝꨱင္းပူꨲတ္ꨮး(ပူꨲတꨣꨲꨡူဝ္ꨲ)။ ꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္း ꨡꨓ္ဝꨣꨳ ̒̒ပူꨲတ္ꨮး̒̒ꨓꨯ ꨟူꨡင္းꨀိတ္းꨁဝ္ ထြမ္ꨲေသ ꨁဝ္တꨰမ္ꨳဝꨣꨳ ꨟ္ꨮꨀꨡေဝ ယဝ္ꨵ။ မꨤꨓ္ꨳသမ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲသꨱင္ဝꨣꨳ ̒̒ပူꨲတꨣꨲꨡူဝ္ꨲ̒̒။ လြင္ꨳပိုꨓ္းမꨓ္း မီး ꨓင္ꨲꨓꨯ။ မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ မီးပူꨲထဝ္ꨳတꨯး ꨅ္ꨮလီေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ […]

  ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ပူꨲတ္ꨮး

  မူိဝ္ꨳ ꨽ꩁꨵ꨾ꨵ꨽꨻꨼꨼ ဝꨯꨤးꨡဝ္သြမ္းဝꨓ္းယဝ္ꨵ လုꨀ္ꨵတီꨳ လꨣꨳသꨱဝ္ꨳသုိပ္ꨲ ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨡြꨀ္ꨲမꨣးဝꨱင္းလူိဝ္ꨲေသ ꨟူဝ္ꨁမ္ꨳ ꩂး꨻꨻ မြင္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲလီငꨤမ္း။ မꨣး လုိဝ္ꨳသဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္း လုင္းꨅꨤꨯးꨡꨤꨯꨳꨕူင္း ပꨣꨳꨓꨤင္းꨡီꨲ သꨤဝ္ꨟဝ္း ꨡꨓ္မီးꨓူိဝ္ သꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨾ꩀ ꨟိမ္းလုမ္း ꨁꨰꨀ္ꨲ လီပꨤင္ꨅꨣꨵ ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯး ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ ꨁုိꨓ္းꨓုိင္ꨳ။ ယြꨓ္ꨵ ပူိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓꨤင္းေꨡလူꨲ လုꨀ္ꨳယိင္းေပꨣꨳꨡြꨀ္ꨲလူင္ လုင္းꨅꨤꨯးꨡꨯꨤꨳꨕူင္း ေꨀꨣꨵꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ꨅင္ꨳတꨣꨲꨓ တꨣꨲꨕူꨳ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ေတꨀꨮꨣꨲꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲ ဝꨱင္းပူꨲတ္ꨮး(ပူꨲတꨣꨲꨡူဝ္ꨲ)။ ꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨟဝ္း ꨡꨓ္ဝꨣꨳ ̒̒ပူꨲတ္ꨮး̒̒ꨓꨯ ꨟူꨡင္းꨀိတ္းꨁဝ္ ထြမ္ꨲေသ ꨁဝ္တꨰမ္ꨳဝꨣꨳ ꨟ္ꨮꨀꨡေဝ ယဝ္ꨵ။ မꨤꨓ္ꨳသမ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲသꨱင္ဝꨣꨳ ̒̒ပူꨲတꨣꨲꨡူဝ္ꨲ̒̒။ လြင္ꨳပိုꨓ္းမꨓ္း မီး ꨓင္ꨲꨓꨯ။ မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ မီးပူꨲထဝ္ꨳတꨯး ꨅ္ꨮလီေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ […]

  Continue Reading...

 • ၇း၁း၁။ နတ္ေတာ္လ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ေကာက္သစ္စားပဲြေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းဆုိသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ သမုိင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “မူအန္ေမာ၀္” တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာတင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ ရွမ္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဇၥ်ႏိၱကမေထရ္တုိ႔က တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ မိန္းဆည္ဘုရင္၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခြန္ေဟာင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ေလးဦးႏွင့္အတူ အေနာက္ႏုိင္ငံ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေရးကူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ […]

  ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးအေၾကာင္း

  ၇း၁း၁။ နတ္ေတာ္လ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ေကာက္သစ္စားပဲြေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းဆုိသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ သမုိင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “မူအန္ေမာ၀္” တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာတင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ ရွမ္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဇၥ်ႏိၱကမေထရ္တုိ႔က တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ မိန္းဆည္ဘုရင္၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခြန္ေဟာင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ေလးဦးႏွင့္အတူ အေနာက္ႏုိင္ငံ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေရးကူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ […]

  Continue Reading...

 • ꨅꨣꨲတိငူိꨓ္ꨳꨁူိဝ္း ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨓꨤင္းꨓꨤင္း (ꨀꨱင္းတုင္)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳယိင္း လုင္းꨅꨯꨤးလꨰင္၊ ပꨣꨳꨓꨤင္းသꨰင္ေသ ꨀိူတ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨼꨾꨼ꩂ ꨓီꨳ လူိꨓ္ ꨼꨼ လြင္ꨳ(ꩁ)ꨁမ္ꨳ၊ (ꩁꨵ꨼꨼ꨵ꨼ꩄꩀꩀ)ဝꨓ္းꨡꨣးတိတ္ꨵ၊ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတိꨓ္ပ (ပꨣꨲလꨰင္)၊ꨀꨱင္းတုင္ယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨼꨼ ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨅꨯꨤးꨀꨰဝ္ꨳ (꨽) ꨓꨤင္းတိပ္ꨵ (꨾) ꨅꨯꨤးယီꨳ (꨿) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (ꩀ) ꨓꨤင္းပꨓ္ (ꩁ) ꨓꨤင္းသꨰင္ꨁမ္း (ꨓꨤင္းꨓꨤင္း) (ꩂ) ꨅꨯꨤးသꨯꨲ (ꩃ) ꨅꨯꨤးဝူး (ꩄ) ꨅꨯꨤးယြတ္ꨳ (꨼꨻) ꨅꨯꨤးသꨰင္လꨣꨳ (꨼꨼) ꨓꨤင္းꨀꨱင္ꨁမ္း   ꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨀꨣꨵ မူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ဝꨯꨵꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨓြင္ေယးေသ လꨯꨳꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ꨅꨓ္ꨵꨟူꨀ္းယဝ္ꨵ။ တီꨳတꨤင္းꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ […]

  ꨓꨤင္းꨓꨤင္း

  ꨅꨣꨲတိငူိꨓ္ꨳꨁူိဝ္း ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨓꨤင္းꨓꨤင္း (ꨀꨱင္းတုင္)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳယိင္း လုင္းꨅꨯꨤးလꨰင္၊ ပꨣꨳꨓꨤင္းသꨰင္ေသ ꨀိူတ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨼꨾꨼ꩂ ꨓီꨳ လူိꨓ္ ꨼꨼ လြင္ꨳ(ꩁ)ꨁမ္ꨳ၊ (ꩁꨵ꨼꨼ꨵ꨼ꩄꩀꩀ)ဝꨓ္းꨡꨣးတိတ္ꨵ၊ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတိꨓ္ပ (ပꨣꨲလꨰင္)၊ꨀꨱင္းတုင္ယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨼꨼ ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨅꨯꨤးꨀꨰဝ္ꨳ (꨽) ꨓꨤင္းတိပ္ꨵ (꨾) ꨅꨯꨤးယီꨳ (꨿) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (ꩀ) ꨓꨤင္းပꨓ္ (ꩁ) ꨓꨤင္းသꨰင္ꨁမ္း (ꨓꨤင္းꨓꨤင္း) (ꩂ) ꨅꨯꨤးသꨯꨲ (ꩃ) ꨅꨯꨤးဝူး (ꩄ) ꨅꨯꨤးယြတ္ꨳ (꨼꨻) ꨅꨯꨤးသꨰင္လꨣꨳ (꨼꨼) ꨓꨤင္းꨀꨱင္ꨁမ္း   ꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨀꨣꨵ မူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ဝꨯꨵꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨓြင္ေယးေသ လꨯꨳꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ꨅꨓ္ꨵꨟူꨀ္းယဝ္ꨵ။ တီꨳတꨤင္းꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ […]

  Continue Reading...

 • ꨓꨤင္းꨓုမ္ꨲမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳယိင္း ꨁိင္းပꨟꨤꨓ္ꨲ ꨓꨯꨤးယြတ္ꨳꨁမ္းမုင္ꨲေသ ꨀူိတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳမူိဝ္ꨳ ꨼ꩄꩀꩁ လူိꨓ္ေမꨲ ꨼ ဝꨓ္း၊ တမ္ꨳတီꨳ ပြꨀ္ꨵꨅꨤꨓ္း ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨳ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳတြင္ꨵ မီးသီꨲေꨀꨣꨵ ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨁပ္ꨵမꨯꨤတꨤမ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ (꨼) ꨓꨤင္းသူꨉ္ꨲ (꨽) ꨓꨤင္းပုꨓ္ꨵꨅိင္ꨲ (꨾) ꨓꨤင္းꨅꨤမ္ꨲယိင္း (ꨓုမ္ꨲမꨤဝ္း) (꨿) ꨅꨯꨤးꨡꨯꨤꨳꨅꨯꨤး ပီ ꨼ꩄꩁ꨽ ေတꨣꨲထုိင္ ꨼ꩄꩁꩂ ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲဝꨯꨵတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္ ဝꨱင္းမူꨲꨬꨅꨳယဝ္ꨵ။ ꨼ꩄꩁꩃ ေတꨣꨲ ꨼ꩄꩂ꨻ ꨬတꨵ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ တီꨳမူꨲꨬꨅꨳꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ ပꨤꨓ္သꨤဝ္ သိꨀ္ꨵꨟိꨀ္ꨵꨓုမ္ꨲꨡြꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း တုိꨓ္းမီးဝꨯꨵ ꨅူိဝ္ꨵꨕꨓ္းပꨯꨤးမြꨓ္းေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး သမ္ꨵမီးပꨣး ꨅ္ꨮꨳꨟတ္းꨟꨤꨓ္ မီးပꨣးꨅ္ꨮငꨤꨓ္ꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨕုိꨀ္း […]

  ꨓꨤင္းꨓုမ္ꨲမꨤဝ္း

  ꨓꨤင္းꨓုမ္ꨲမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳယိင္း ꨁိင္းပꨟꨤꨓ္ꨲ ꨓꨯꨤးယြတ္ꨳꨁမ္းမုင္ꨲေသ ꨀူိတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳမူိဝ္ꨳ ꨼ꩄꩀꩁ လူိꨓ္ေမꨲ ꨼ ဝꨓ္း၊ တမ္ꨳတီꨳ ပြꨀ္ꨵꨅꨤꨓ္း ဝꨱင္းမူꨲေꨅꨳ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳတြင္ꨵ မီးသီꨲေꨀꨣꨵ ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨁပ္ꨵမꨯꨤတꨤမ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။ (꨼) ꨓꨤင္းသူꨉ္ꨲ (꨽) ꨓꨤင္းပုꨓ္ꨵꨅိင္ꨲ (꨾) ꨓꨤင္းꨅꨤမ္ꨲယိင္း (ꨓုမ္ꨲမꨤဝ္း) (꨿) ꨅꨯꨤးꨡꨯꨤꨳꨅꨯꨤး ပီ ꨼ꩄꩁ꨽ ေတꨣꨲထုိင္ ꨼ꩄꩁꩂ ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲဝꨯꨵတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္ ဝꨱင္းမူꨲꨬꨅꨳယဝ္ꨵ။ ꨼ꩄꩁꩃ ေတꨣꨲ ꨼ꩄꩂ꨻ ꨬတꨵ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ တီꨳမူꨲꨬꨅꨳꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္ ပꨤꨓ္သꨤဝ္ သိꨀ္ꨵꨟိꨀ္ꨵꨓုမ္ꨲꨡြꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ မꨓ္းꨓꨤင္း တုိꨓ္းမီးဝꨯꨵ ꨅူိဝ္ꨵꨕꨓ္းပꨯꨤးမြꨓ္းေသ ꨡမ္ꨲꨀꨣး သမ္ꨵမီးပꨣး ꨅ္ꨮꨳꨟတ္းꨟꨤꨓ္ မီးပꨣးꨅ္ꨮငꨤꨓ္ꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨕုိꨀ္း […]

  Continue Reading...

 • ေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨓမ္ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨓ္ꨮးေလꨣးꨀꨓꨯꨵ ေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨓမ္ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵ မီး သꨤမ္ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သꨣꨲသꨓꨣꨲ (꨽) ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုိꨀ္း (꨾) ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္း ̒̒ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း̒̒ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုိꨀ္း ꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲတꨤင္းလ္ꨮပꨯတꨤင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨀူꨓ္းမုိꨓ္ꨲလꨤꨓ္ꨵ ပꨤꨓ္ꨵသꨰꨓ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨟပ္ꨵꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳ၊ ꨀူꨓ္း ꨁြꨓ္ꨳꨀူꨓ္းꨀုိꨓ္း သမ္ꨵေပꨣးသꨤꨓ္ꨳꨕုိꨓ္းꨕုိꨓ္း တုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨁဝ္သြင္ေꨀꨣꨵꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨡဝ္ေလꨣးꨀ တုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕိတ္း။ မူိꨓ္ꨓꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း ꨓꨯေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨟြင္ꨵꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းတီꨳလ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္ ယြꨓ္ꨳꨅ္ꨮေသ မꨣးꨁြꨓ္ꨳတီꨳမꨓ္းယူꨲ ယဝ္ꨵ။ မꨓ္းေꨀꨣꨵလꨱဝ္ မီးꨡꨱꨓ္ꨟꨰင္း ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨡꨣꨲ ရူင္ꨲပိူꨓ္ꨳꨬတꨵꨬတꨵ။ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္းတꨯးꨟဝ္း ꨅꨯꨤးထီး သꨰင္ေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨓင္ꨲꨓꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨅꨯꨤးထီးသꨰင္ꨓꨯꨵတုိꨓ္းပꨰꨀ္ꨲပူိင္ꨳပူိꨓ္ꨳေသ ပꨱꨓ္ဝꨯꨵ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨟင္းေꨁꨣမꨓ္းယူꨲ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ သꨱင္ မꨓ္းꨅꨯꨤး ဝꨤꨓ္ꨓꨣꨲေသတ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္သမ္ꨵꨟꨤင္ꨳꨅ […]

  ꨅꨤꨯးထီးသꨰင္

  ေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨓမ္ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨓ္ꨮးေလꨣးꨀꨓꨯꨵ ေꨀꨣꨵꨀူꨓ္းꨓမ္ꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵ မီး သꨤမ္ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သꨣꨲသꨓꨣꨲ (꨽) ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုိꨀ္း (꨾) ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္း ̒̒ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း̒̒ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုိꨀ္း ꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲတꨤင္းလ္ꨮပꨯတꨤင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨀူꨓ္းမုိꨓ္ꨲလꨤꨓ္ꨵ ပꨤꨓ္ꨵသꨰꨓ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨟပ္ꨵꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳ၊ ꨀူꨓ္း ꨁြꨓ္ꨳꨀူꨓ္းꨀုိꨓ္း သမ္ꨵေပꨣးသꨤꨓ္ꨳꨕုိꨓ္းꨕုိꨓ္း တုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨁဝ္သြင္ေꨀꨣꨵꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨡဝ္ေလꨣးꨀ တုိꨓ္ꨲတꨱꨓ္ꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕိတ္း။ မူိꨓ္ꨓꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း ꨓꨯေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨟြင္ꨵꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းတီꨳလ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္ ယြꨓ္ꨳꨅ္ꨮေသ မꨣးꨁြꨓ္ꨳတီꨳမꨓ္းယူꨲ ယဝ္ꨵ။ မꨓ္းေꨀꨣꨵလꨱဝ္ မီးꨡꨱꨓ္ꨟꨰင္း ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨡꨣꨲ ရူင္ꨲပိူꨓ္ꨳꨬတꨵꨬတꨵ။ ꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္းတꨯးꨟဝ္း ꨅꨯꨤးထီး သꨰင္ေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳꨓင္ꨲꨓꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ။ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨅꨯꨤးထီးသꨰင္ꨓꨯꨵတုိꨓ္းပꨰꨀ္ꨲပူိင္ꨳပူိꨓ္ꨳေသ ပꨱꨓ္ဝꨯꨵ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨟင္းေꨁꨣမꨓ္းယူꨲ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ သꨱင္ မꨓ္းꨅꨯꨤး ဝꨤꨓ္ꨓꨣꨲေသတ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္သမ္ꨵꨟꨤင္ꨳꨅ […]

  Continue Reading...

 • ꨅူိဝ္ꨵပꨯꨤးမြꨓ္း ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤး လုင္ꨵပꨁꨰင္ꨲ ꨓꨤင္းေꨡးꨅိင္ꨲေသ ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳမူိဝ္ꨳ ꨼ꩄ꨿ꩄ လူိꨓ္ေꨕꨲ ေꨕꨣꨲဝရီꨲ ꨼ꩃ ဝꨓ္း၊ တမ္ꨳတီꨳ ဝꨱင္းမူꨲꨬꨅꨳယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨟူမ္ꨳတြင္ꨵꨀꨓ္ꨟူꨀ္းေꨀꨣꨵ ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ꨀပ္း တꨤမ္းဝꨯꨵꨓꨯꨵယူꨲ။ (꨼) ꨅꨯꨤးေꨀ်ꨣꨲꨅꨤမ္ꨲ ̒̒ꨡꨯꨤꨳ̒̒ (ꨅꨯꨤးလꨤဝ္သ္ꨮ) (꨽) ꨅꨯꨤးသူꨉ္ꨲလ̒̒ယီꨳ̒̒ (ꨅꨯꨤးလူိꨓ္ꨁမ္း) (꨾) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (꨿) ꨅꨯꨤးꨉုꨓ္ꨵမြင္ꨲ ̒̒သꨯꨤꨲ̒̒ (ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္း) (ꩀ) ꨅꨯꨤးတꨣး (ꨅꨯꨤးလꨰင္းသ္ꨮ) (ꩁ) ꨓꨤင္းတꨱင္းꨟꨤꨓ္ꨲ ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းေꨀꨣꨵꨡꨓ္ပꨣးဝꨣꨲသꨓꨓꨣꨲ ပꨯꨤးမြꨓ္းမꨣး ꨅꨱမ္လꨱꨀ္ꨵေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ။ ေပꨣးဝꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲ ꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲလꨱꨓ္ꨳ ꨅြမ္းလꨯြꨅြမ္းꨀုင္းꨓꨯ မꨓ္းꨀꨯꨵေလꨲ ꨡူꨉ္ꨵသꨱင္ေသ ꨟြင္ꨵသꨱင္ꨀꨮꨤမ္း ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨀꨮꨤမ္း လꨱꨓ္ꨳယူꨲꨀူꨉ္းမꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳဝꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨅူိဝ္ꨵပꨯꨤးမြꨓ္းꨡြꨓ္ꨲမꨓ္းꨓꨯယူꨲꨟုိဝ္။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ထုိင္မꨣး ꨡꨣꨲယုမြꨀ္ꨳ ꨼꨿ […]

  ꨅꨤꨯးသꨤꨯမꨤဝ္း

  ꨅူိဝ္ꨵပꨯꨤးမြꨓ္း ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤး လုင္ꨵပꨁꨰင္ꨲ ꨓꨤင္းေꨡးꨅိင္ꨲေသ ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳမူိဝ္ꨳ ꨼ꩄ꨿ꩄ လူိꨓ္ေꨕꨲ ေꨕꨣꨲဝရီꨲ ꨼ꩃ ဝꨓ္း၊ တမ္ꨳတီꨳ ဝꨱင္းမူꨲꨬꨅꨳယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨟူမ္ꨳတြင္ꨵꨀꨓ္ꨟူꨀ္းေꨀꨣꨵ ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ꨀပ္း တꨤမ္းဝꨯꨵꨓꨯꨵယူꨲ။ (꨼) ꨅꨯꨤးေꨀ်ꨣꨲꨅꨤမ္ꨲ ̒̒ꨡꨯꨤꨳ̒̒ (ꨅꨯꨤးလꨤဝ္သ္ꨮ) (꨽) ꨅꨯꨤးသူꨉ္ꨲလ̒̒ယီꨳ̒̒ (ꨅꨯꨤးလူိꨓ္ꨁမ္း) (꨾) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (꨿) ꨅꨯꨤးꨉုꨓ္ꨵမြင္ꨲ ̒̒သꨯꨤꨲ̒̒ (ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္း) (ꩀ) ꨅꨯꨤးတꨣး (ꨅꨯꨤးလꨰင္းသ္ꨮ) (ꩁ) ꨓꨤင္းတꨱင္းꨟꨤꨓ္ꨲ ꨅꨯꨤးသꨯꨤမꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းေꨀꨣꨵꨡꨓ္ပꨣးဝꨣꨲသꨓꨓꨣꨲ ပꨯꨤးမြꨓ္းမꨣး ꨅꨱမ္လꨱꨀ္ꨵေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ။ ေပꨣးဝꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲ ꨡꨰဝ္ꨲꨬလꨲလꨱꨓ္ꨳ ꨅြမ္းလꨯြꨅြမ္းꨀုင္းꨓꨯ မꨓ္းꨀꨯꨵေလꨲ ꨡူꨉ္ꨵသꨱင္ေသ ꨟြင္ꨵသꨱင္ꨀꨮꨤမ္း ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨀꨮꨤမ္း လꨱꨓ္ꨳယူꨲꨀူꨉ္းမꨓ္းယဝ္ꨵ။ ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳဝꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨅူိဝ္ꨵပꨯꨤးမြꨓ္းꨡြꨓ္ꨲမꨓ္းꨓꨯယူꨲꨟုိဝ္။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ထုိင္မꨣး ꨡꨣꨲယုမြꨀ္ꨳ ꨼꨿ […]

  Continue Reading...