Archive for December, 2012

 • ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းကုိ ဖိတ္မႏ ၱကမျပဳဘဲ မင္းေရာင္သြားခဲ့ရင္ တခ်ဳိ႕ကမင္းကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္။ တခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သိပ္ဝမ္းသာၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ . . . မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတဲ့မင္းကုိ အၿမဲထာဝရ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေနမည့္သူ တစ္ေယာက္တာ့ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အၿငိမ့္သား ထုိင္စားေနရင္ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ဆူဆဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ႏွင္ထုတ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ဆူဆဲျခင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အၿမဲေကၽြးေမြးေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းသူတုိ႔အေပၚ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ အန္ဖတ္ေတြ စြန္႔မိခဲ့ရင္ သူတုိ႔ရြံရွာၿပီး မင္းကုိ ပထုတ္ပစ္မွာပဲ သုိ႔ေသာ္ . . . […]

  တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္

  ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းကုိ ဖိတ္မႏ ၱကမျပဳဘဲ မင္းေရာင္သြားခဲ့ရင္ တခ်ဳိ႕ကမင္းကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္။ တခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သိပ္ဝမ္းသာၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ . . . မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတဲ့မင္းကုိ အၿမဲထာဝရ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေနမည့္သူ တစ္ေယာက္တာ့ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အၿငိမ့္သား ထုိင္စားေနရင္ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ဆူဆဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ႏွင္ထုတ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ဆူဆဲျခင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အၿမဲေကၽြးေမြးေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းသူတုိ႔အေပၚ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ အန္ဖတ္ေတြ စြန္႔မိခဲ့ရင္ သူတုိ႔ရြံရွာၿပီး မင္းကုိ ပထုတ္ပစ္မွာပဲ သုိ႔ေသာ္ . . . […]

  Continue Reading...

 • ပဋိညွာဥ္ခံယူျခင္း အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္တရားကုိ ဘုရားအျမတ္ဆုံးရတနာ တရားအျမတ္ဆုံးရတနာ သံဃာအျမတ္ဆုံးရတနာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔းအား အဇၥ်တၱဒါနအျဖစ္ သဒၶါျပဌာန္း နိဗၺာန္ရည္မွန္း၍ လွဴ ဒါန္းပါ၏ဘုရား။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘဆရာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႔အား ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံျဖင့္ မသင့္မေလ်ာ္ မေတာ္အမႈ ျပဳမိခဲ့မ်ား ျပစ္မွားမိေသာ္ ေကာ္ေရာ္အျပစ္ ေမတၱာစိတ္ထား ကရုဏာ ပြား၍ သနားၾကင္နာ ခြင့္လြတ္ပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္အား သူတစ္ပါးက ျပစ္မွားသည္ကုိလဲ စိတ္ထဲႏွလုံး ရႊင္ျပံဳး ၾကည္သာ ခြင့္လႊတ္ပါ၏ဘုရား။ ပစၥဳပၸန္ယခု အစျပဳကာ တစ္နာရီတုိင္တုိင္ တရားထုိင္မည္ အဓိ႒ာန္တည္လ်က္ တည္ၾကည္စကား ကတိထားၿပီး တရားအလုပ္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ အားထုတ္ေရွ႕တုိး အရုိးေၾကေၾက အေရခမ္းခမ္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။ […]

  ပဋိညာဥ္ ခံယူျခင္း (ဝိပႆနာရွင္းလင္းခ်က္)

  ပဋိညွာဥ္ခံယူျခင္း အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္တရားကုိ ဘုရားအျမတ္ဆုံးရတနာ တရားအျမတ္ဆုံးရတနာ သံဃာအျမတ္ဆုံးရတနာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔းအား အဇၥ်တၱဒါနအျဖစ္ သဒၶါျပဌာန္း နိဗၺာန္ရည္မွန္း၍ လွဴ ဒါန္းပါ၏ဘုရား။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘဆရာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႔အား ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံျဖင့္ မသင့္မေလ်ာ္ မေတာ္အမႈ ျပဳမိခဲ့မ်ား ျပစ္မွားမိေသာ္ ေကာ္ေရာ္အျပစ္ ေမတၱာစိတ္ထား ကရုဏာ ပြား၍ သနားၾကင္နာ ခြင့္လြတ္ပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္အား သူတစ္ပါးက ျပစ္မွားသည္ကုိလဲ စိတ္ထဲႏွလုံး ရႊင္ျပံဳး ၾကည္သာ ခြင့္လႊတ္ပါ၏ဘုရား။ ပစၥဳပၸန္ယခု အစျပဳကာ တစ္နာရီတုိင္တုိင္ တရားထုိင္မည္ အဓိ႒ာန္တည္လ်က္ တည္ၾကည္စကား ကတိထားၿပီး တရားအလုပ္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ အားထုတ္ေရွ႕တုိး အရုိးေၾကေၾက အေရခမ္းခမ္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။ […]

  Continue Reading...

 • 1932 July 3 ဝꨓ္း ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳပူꨀ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵေသ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤးလူင္ လုင္းꨅꨤမ္ꨲမူဝ္း ꨬလꨳ ပꨣꨳꨓꨤင္းထုꨓ္းယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳꨕꨤꨀ္ꨳꨅမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲသꨰင္၊ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲꨁမ္း၊ ꨓꨤင္းမူဝ္ငိုꨓ္း။ 1936-41 ꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ 1941-47 (ပꨤꨓ္ꨀ်ပꨤꨓ္ꨲ) ꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮးꨅုမ္း ‘‘ꨅုမ္းမꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨕူိꨀ္ꨲ’’ ꨡꨓ္ꨁူးေမꨣယꨣလူင္ ‘‘လုင္းပꨣꨵꨉꨤꨓ္ꨲ’’ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨬꨓတꨤင္း ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ၊ ꨓမ္ꨵလꨓ္ꨳ။ 1947-52 ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းေမꨣꨲꨑိꨓ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵꨬလꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ။ 1952-57 ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨵသိပ္းေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ (ယꨓ္ꨲꨀုင္ꨲ)။ မူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းမူိင္းတꨯးေသ သꨤꨓ္ꨁတ္း လြင္ꨳလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ ꨡꨤင္ꨳꨡꨤꨓ္းေတꨡဝ္ လိꨓ္ꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳမူိင္းတꨯး (ေꨡꨲꨀꨣꨵလꨤꨓ္ꨵꨓုိင္ꨳ) […]

  လုင္းꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲထုꨓ္း

  1932 July 3 ဝꨓ္း ꨀိူတ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨣꨳ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတꨣꨳပူꨀ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵေသ ပꨱꨓ္လုꨀ္ꨳꨅꨯꨤးလူင္ လုင္းꨅꨤမ္ꨲမူဝ္း ꨬလꨳ ပꨣꨳꨓꨤင္းထုꨓ္းယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳꨕꨤꨀ္ꨳꨅမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲသꨰင္၊ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨲꨁမ္း၊ ꨓꨤင္းမူဝ္ငိုꨓ္း။ 1936-41 ꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ 1941-47 (ပꨤꨓ္ꨀ်ပꨤꨓ္ꨲ) ꨁဝ္ꨳပꨣးꨓ္ꨮးꨅုမ္း ‘‘ꨅုမ္းမꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨕူိꨀ္ꨲ’’ ꨡꨓ္ꨁူးေမꨣယꨣလူင္ ‘‘လုင္းပꨣꨵꨉꨤꨓ္ꨲ’’ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨬꨓတꨤင္း ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲ တီꨳသီꨲေပꨣꨵ၊ ꨓမ္ꨵလꨓ္ꨳ။ 1947-52 ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းေမꨣꨲꨑိꨓ္ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵꨬလꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵသုင္၊ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ။ 1952-57 ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨵသိပ္းေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ တီꨳတꨣꨳꨀုင္ꨳ (ယꨓ္ꨲꨀုင္ꨲ)။ မူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းမူိင္းတꨯးေသ သꨤꨓ္ꨁတ္း လြင္ꨳလူင္ပြင္ꨅုိင္ꨳ မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ ꨡꨤင္ꨳꨡꨤꨓ္းေတꨡဝ္ လိꨓ္ꨕုꨀ္ꨲသြမ္ꨳမူိင္းတꨯး (ေꨡꨲꨀꨣꨵလꨤꨓ္ꨵꨓုိင္ꨳ) […]

  Continue Reading...

 • ကမၻာေပၚရိွ လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဒုကၡေပးတဲ့ေရာဂါအထဲမွာ ဆီးခ်ဳိလည္းပါပါတယ္။ အာယုေဗၺဒ ေဆးက်မ္းႀကီးမ်ားက ဆီးခ်ဳိေရာဂါကုိ “ေရာဂါဥကၠ႒ = ေရာဂါတုိ႔၏ အႀကီးအကဲ” လုိ႔ဆုိတယ္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါဟာ ေရာဂါတံခါးကုိ ဖြင့္ေပးတဲ့ ေရာဂါလုိ႔လဲ ဆုိႏုိင္တယ္။ ေဆးသိပၸံအဆုိအရ ပန္ကရိယလုိ႔ေခၚတဲ့ အူမႀကီးမွာ လုိအပ္တဲ့ အင္ဆူလင္ အရည္ေတြ အလံုအေလာက္ မထုတ္ေပးႏုိင္လုိ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လာတယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္။ ေခတ္သိပၸံေဆးေတြကေတာ့ ဆီးခ်ဳိေဝဒနာသည္ကုိ အင္ဆူလင္ေဆး ထုိးေပးၾကတယ္။ တုိင္းရင္းေဆးအရေရာ ေခတ္သိပၸံနည္းအရပါ ဆီးခ်ဳိဟာ အစားအေသာက္ မေရွာင္လုိ႔ပါ။ အခ်ဳိအဆိမ့္ေတြ အစားမ်ားလုိ႔ ျဖစ္ၾကရတာပါ။ ဆီးခ်ဳိရဲ႕ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ကေတာ့ . . . ဆီးခဏ ခဏ သြားမယ္။ ရင္ပူၿပီး ေရငတ္တယ္၊ အာလည္း ေျခာက္တယ္။ အိပ္ယာထဲပဲ ဇိမ္နဲ႔ ႏွပ္ခ်င္မယ္။ […]

  ဆီးခ်ဳိအတြက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

  ကမၻာေပၚရိွ လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဒုကၡေပးတဲ့ေရာဂါအထဲမွာ ဆီးခ်ဳိလည္းပါပါတယ္။ အာယုေဗၺဒ ေဆးက်မ္းႀကီးမ်ားက ဆီးခ်ဳိေရာဂါကုိ “ေရာဂါဥကၠ႒ = ေရာဂါတုိ႔၏ အႀကီးအကဲ” လုိ႔ဆုိတယ္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါဟာ ေရာဂါတံခါးကုိ ဖြင့္ေပးတဲ့ ေရာဂါလုိ႔လဲ ဆုိႏုိင္တယ္။ ေဆးသိပၸံအဆုိအရ ပန္ကရိယလုိ႔ေခၚတဲ့ အူမႀကီးမွာ လုိအပ္တဲ့ အင္ဆူလင္ အရည္ေတြ အလံုအေလာက္ မထုတ္ေပးႏုိင္လုိ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လာတယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္။ ေခတ္သိပၸံေဆးေတြကေတာ့ ဆီးခ်ဳိေဝဒနာသည္ကုိ အင္ဆူလင္ေဆး ထုိးေပးၾကတယ္။ တုိင္းရင္းေဆးအရေရာ ေခတ္သိပၸံနည္းအရပါ ဆီးခ်ဳိဟာ အစားအေသာက္ မေရွာင္လုိ႔ပါ။ အခ်ဳိအဆိမ့္ေတြ အစားမ်ားလုိ႔ ျဖစ္ၾကရတာပါ။ ဆီးခ်ဳိရဲ႕ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ကေတာ့ . . . ဆီးခဏ ခဏ သြားမယ္။ ရင္ပူၿပီး ေရငတ္တယ္၊ အာလည္း ေျခာက္တယ္။ အိပ္ယာထဲပဲ ဇိမ္နဲ႔ ႏွပ္ခ်င္မယ္။ […]

  Continue Reading...

 • (၁) မေဟာင္တတ္ေသာ ေခြးသည္ ကုိက္တတ္၏။ စကားမေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူသည္ မုိက္တတ္၏။ (၂) မကုိက္တတ္ေသာ ေခြးသည္ ေဟာင္၏။ ေငြမေခ်းသင့္ဘဲ ေခ်းေပးလ်င္ ဒူးေညာင္း၏။ (၃) ကန္ဖူးေသာ ျမင္းသည္ ကန္ခ်က္ကုိ မေမ့။ လူသည္လည္း အက်င္းပ်က္ကုိ မေမ့။ (၄) ထုိင္သည့္အခါ ေအာက္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ထသည့္အခါ အေပၚကုိ ၾကည့္ပါ။ (၅) မပုပ္ေသာ အသီးကုိ ပုိးမထုိး။ မရွိေသာသူကုိ သူခုိးမခုိး။ (၆) လက္ေျခတုိ႔သည္ ၀မ္းဗုိက္၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ် အလကားေခၚမေကၽြးႏုိင္။ (၇) ခေမာက္သည္ လူ၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ မကင္း၊ လူတုိင္းသည္ အခ်စ္ႏွင့္ မကင္း။ (၈) ႏႈတ္ခမ္းရြဲ႕သူသည္ ဆဲေရးတတ္၏၊ မာနႀကီးသူသည္ စကားက်ဲ၏။ (၉) […]

  ေရွးက်၍ ေခတ္မီေနေသာ ရွမ္းအဆုိအမိန္႔မ်ား

  (၁) မေဟာင္တတ္ေသာ ေခြးသည္ ကုိက္တတ္၏။ စကားမေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူသည္ မုိက္တတ္၏။ (၂) မကုိက္တတ္ေသာ ေခြးသည္ ေဟာင္၏။ ေငြမေခ်းသင့္ဘဲ ေခ်းေပးလ်င္ ဒူးေညာင္း၏။ (၃) ကန္ဖူးေသာ ျမင္းသည္ ကန္ခ်က္ကုိ မေမ့။ လူသည္လည္း အက်င္းပ်က္ကုိ မေမ့။ (၄) ထုိင္သည့္အခါ ေအာက္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ထသည့္အခါ အေပၚကုိ ၾကည့္ပါ။ (၅) မပုပ္ေသာ အသီးကုိ ပုိးမထုိး။ မရွိေသာသူကုိ သူခုိးမခုိး။ (၆) လက္ေျခတုိ႔သည္ ၀မ္းဗုိက္၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ် အလကားေခၚမေကၽြးႏုိင္။ (၇) ခေမာက္သည္ လူ၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ မကင္း၊ လူတုိင္းသည္ အခ်စ္ႏွင့္ မကင္း။ (၈) ႏႈတ္ခမ္းရြဲ႕သူသည္ ဆဲေရးတတ္၏၊ မာနႀကီးသူသည္ စကားက်ဲ၏။ (၉) […]

  Continue Reading...

 • အေမညႊန္႔ဆုိတာ စဝ္ဆုခမ္းရဲ႕ မိခင္ပါ။ မိခင္ႀကီးရဲ႕ (၈၃) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္မွာ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ အေမ့ကုိေက်းဇူးဆပ္ အေမ့ပံုရိပ္ေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းပါ။ ဘဝအစ စာေရးသူရဲ႕ ရဟန္းမယ္ေတာ္ႀကီးဟာ ၁၂၉၀ ျပည့္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၄) (၁၅၊၁၁၊၁၉၂၈)ရက္ေန႔မွာ အဘ  ဦးငင္းဆဲြ႕ (ေခၚ) ဖအိႏၵ၊ အမိႏုိင္းငင္းဆဲြ႕(ေခၚ) ႏုိင္းဆုိင္ဆာတုိ႔မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ေမြးခ်င္းေတြကေတာ့ နန္းရြက္ခမ္း၊ နန္းဟိန္း၊ နန္းၾကာ၊ နန္းေဆာ၊ ေမာင္ညႊန္႔၊ နန္းခမ္းဆုိင္တုိ႔ျဖစ္တယ္။ ေမြးခ်င္း (၅) ေယာက္အနက္ အေထြးဆံုးျဖစ္သလုိ အေခ်ာဆံုးလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ငယ္နာမည္ နန္းခမ္းဆုိင္ (ခမ္း=ေရႊ၊ ဆုိင္=ၾကည္လင္ျခင္း) ျဖစ္ကာ သူတုိ႔ေခတ္ သူတုိ႔အခါတံုးက နန္းခမ္းဆုိင္ဟာ ကြမ္းေတာင္ကုိင္ ပန္းေတာင္ကုိင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာနာမည္ကေတာ့ မညႊန္႔တဲ့။ ဒုတိယကမၻ ာစစ္နဲ႔လည္း ႀကံဳခဲ့တယ္။ […]

  အေမညႊန္႔

  အေမညႊန္႔ဆုိတာ စဝ္ဆုခမ္းရဲ႕ မိခင္ပါ။ မိခင္ႀကီးရဲ႕ (၈၃) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္မွာ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ အေမ့ကုိေက်းဇူးဆပ္ အေမ့ပံုရိပ္ေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းပါ။ ဘဝအစ စာေရးသူရဲ႕ ရဟန္းမယ္ေတာ္ႀကီးဟာ ၁၂၉၀ ျပည့္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၄) (၁၅၊၁၁၊၁၉၂၈)ရက္ေန႔မွာ အဘ  ဦးငင္းဆဲြ႕ (ေခၚ) ဖအိႏၵ၊ အမိႏုိင္းငင္းဆဲြ႕(ေခၚ) ႏုိင္းဆုိင္ဆာတုိ႔မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ေမြးခ်င္းေတြကေတာ့ နန္းရြက္ခမ္း၊ နန္းဟိန္း၊ နန္းၾကာ၊ နန္းေဆာ၊ ေမာင္ညႊန္႔၊ နန္းခမ္းဆုိင္တုိ႔ျဖစ္တယ္။ ေမြးခ်င္း (၅) ေယာက္အနက္ အေထြးဆံုးျဖစ္သလုိ အေခ်ာဆံုးလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ငယ္နာမည္ နန္းခမ္းဆုိင္ (ခမ္း=ေရႊ၊ ဆုိင္=ၾကည္လင္ျခင္း) ျဖစ္ကာ သူတုိ႔ေခတ္ သူတုိ႔အခါတံုးက နန္းခမ္းဆုိင္ဟာ ကြမ္းေတာင္ကုိင္ ပန္းေတာင္ကုိင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာနာမည္ကေတာ့ မညႊန္႔တဲ့။ ဒုတိယကမၻ ာစစ္နဲ႔လည္း ႀကံဳခဲ့တယ္။ […]

  Continue Reading...

 • ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္းꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨓ္ꨮးမိူင္းꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳမူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨓꨯꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္းꨡꨓ္ꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ယ္ꨮꨲ ဝꨱင္းꨓိုင္ꨳယူꨲ။ ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳသင္ေပꨣးဝꨣꨳꨓꨯ ꨀꨮꨤမ္းꨟဝ္းယꨤမ္ꨳဝꨣꨳဝꨯꨵ သꨤဝ္ꨟꨤင္ꨳလီသꨤဝ္သီꨲေပꨣꨵ ꨡမ္ꨲေꨁ်ꨣꨵသꨤဝ္ꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨯꨀꨯꨵꨡဝ္လꨤတ္ꨳယြꨀ္ꨲယဝ္ꨵꨀꨓ္ ꨓင္ꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅုိဝ္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨓ္ꨵꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟူꨵထိုင္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ထꨰင္ꨳပိူင္ꨓုိင္ꨳသမ္ꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္ꨡꨓ္တိတ္းꨅပ္းလꨰꨓ္လိꨓ္ မိူင္းꨬꨁꨲ၊ သမ္ꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္းꨟꨤင္ꨳလီꨡꨓ္မီးꨟိမ္းꨕင္ꨲꨓမ္ꨵမꨤဝ္းေသ ပꨱꨓ္ဝꨱင္းယ္ꨮꨲꨓ္ꨮးထုင္ꨵမꨤဝ္း ဝꨱင္းꨓိုင္ꨳဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵ။ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨓꨯꨵ ꨬတꨲတင္ꨳပꨱꨓ္ဝꨤꨓ္ꨳ မိူဝ္ꨳပီ ေꨀꨣးꨅꨣꨲ (1107) ꨓီꨳ၊ ပီꨁရိတ္ꨵ (1745) တမ္ꨳတီꨳꨟိမ္းꨕင္ꨲꨓမ္ꨵꨟြင္ꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨀꨣꨳꨀြꨓ္ꨲ တြꨓ္းꨡြꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္းေသ ꨕိူဝ္ꨲပꨱꨓ္ဝꨱင္းမꨣးꨅင္ꨲꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨟြင္ꨳꨓမ္ꨵꨡြꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨳပိူဝ္ꨳမီးꨁမ္းꨕြင္ေသ ꨬတꨲꨅꨱမ္မိူဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ ေတꨣꨲထိုင္ ယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းေသးꨁမ္းတိုꨀ္ꨵမီးယူꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ꨟြင္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨓမ္ꨵ ꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵꨕꨯꨤꨲꨅꨤꨓ္း လတ္းꨀꨤင္ဝꨱင္းေသꨅင္ꨲလꨯꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨓ္ꨮးꨓမ္ꨵမꨤဝ္းလူင္ယူꨲ။ ေတလꨯꨳဝꨣꨳ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯꨵ ꨕꨣꨲတတ္းꨁꨰꨓ္ꨳꨡဝ္ ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္း ပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲသြင္တြꨓ္ꨳ ꨕꨯꨤꨲ တ္ꨮꨳꨬလꨳ ꨕꨯꨤꨲꨓူိဝ္ꨓꨯယူꨲ။ […]

  ပုိꨓ္းၾꨕꨣးေꨀꨣꨲမူိင္း ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္း

  ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္းꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨓ္ꨮးမိူင္းꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳမူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨓꨯꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္းꨡꨓ္ꨅိုဝ္ꨳသꨱင္ယ္ꨮꨲ ဝꨱင္းꨓိုင္ꨳယူꨲ။ ယြꨓ္ꨵပိူဝ္ꨳသင္ေပꨣးဝꨣꨳꨓꨯ ꨀꨮꨤမ္းꨟဝ္းယꨤမ္ꨳဝꨣꨳဝꨯꨵ သꨤဝ္ꨟꨤင္ꨳလီသꨤဝ္သီꨲေပꨣꨵ ꨡမ္ꨲေꨁ်ꨣꨵသꨤဝ္ꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨯꨀꨯꨵꨡဝ္လꨤတ္ꨳယြꨀ္ꨲယဝ္ꨵꨀꨓ္ ꨓင္ꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅုိဝ္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨓ္ꨵꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨟူꨵထိုင္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ထꨰင္ꨳပိူင္ꨓုိင္ꨳသမ္ꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္ꨡꨓ္တိတ္းꨅပ္းလꨰꨓ္လိꨓ္ မိူင္းꨬꨁꨲ၊ သမ္ꨵပꨱꨓ္ဝꨱင္းꨟꨤင္ꨳလီꨡꨓ္မီးꨟိမ္းꨕင္ꨲꨓမ္ꨵမꨤဝ္းေသ ပꨱꨓ္ဝꨱင္းယ္ꨮꨲꨓ္ꨮးထုင္ꨵမꨤဝ္း ဝꨱင္းꨓိုင္ꨳဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵ။ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨓꨯꨵ ꨬတꨲတင္ꨳပꨱꨓ္ဝꨤꨓ္ꨳ မိူဝ္ꨳပီ ေꨀꨣးꨅꨣꨲ (1107) ꨓီꨳ၊ ပီꨁရိတ္ꨵ (1745) တမ္ꨳတီꨳꨟိမ္းꨕင္ꨲꨓမ္ꨵꨟြင္ꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨀꨣꨳꨀြꨓ္ꨲ တြꨓ္းꨡြꨓ္ꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ဝꨤꨓ္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္းေသ ꨕိူဝ္ꨲပꨱꨓ္ဝꨱင္းမꨣးꨅင္ꨲꨅိုဝ္ꨳဝꨣꨳ ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္း ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨟြင္ꨳꨓမ္ꨵꨡြꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨳပိူဝ္ꨳမီးꨁမ္းꨕြင္ေသ ꨬတꨲꨅꨱမ္မိူဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ ေတꨣꨲထိုင္ ယꨤမ္းလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းေသးꨁမ္းတိုꨀ္ꨵမီးယူꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ꨟြင္ꨳꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨓမ္ꨵ ꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵꨕꨯꨤꨲꨅꨤꨓ္း လတ္းꨀꨤင္ဝꨱင္းေသꨅင္ꨲလꨯꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨓ္ꨮးꨓမ္ꨵမꨤဝ္းလူင္ယူꨲ။ ေတလꨯꨳဝꨣꨳ ꨓမ္ꨵꨁမ္းꨕြင္ꨓꨯꨵ ꨕꨣꨲတတ္းꨁꨰꨓ္ꨳꨡဝ္ ဝꨱင္းꨓမ္ꨵꨁမ္း ပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲသြင္တြꨓ္ꨳ ꨕꨯꨤꨲ တ္ꨮꨳꨬလꨳ ꨕꨯꨤꨲꨓူိဝ္ꨓꨯယူꨲ။ […]

  Continue Reading...

 • မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ တမ္ꨳတီꨳမူိင္းပꨣꨲရꨓသီꨲꨓꨓ္ꨵ မီးသြင္ေꨀꨣꨵꨕူဝ္ေမး ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨁိင္းꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲ ꨓꨯꨤးꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲေသ ꨀꨤꨓ္ꨟꨣလꨱင္ꨵတြင္ꨵꨁꨣꨬတꨵ ꨟꨣမြꨀ္ꨲꨟꨣတြင္ꨓ္ꨮး ထူိꨓ္ꨲေသ မꨣးꨁꨯꨤယဝ္ꨵ။ ထုိင္ꨓင္ꨲဝꨓ္းꨓုိင္ꨳ ꨁꨣသြင္ေꨀꨣꨵꨕူဝ္ေမး ꨀꨮꨣꨲꨟꨣ မြꨀ္ꨲꨟꨣတြင္ꨓ္ꨮးထူိꨓ္ꨲတီꨳꨓုိင္ꨳ ေတꨁုိꨓ္း ပြꨀ္ꨳမꨣးမူိဝ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕꨰဝ္ꨟူိꨓ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨬလꨳ လꨯꨳꨓြꨓ္းꨓ္ꨮးထူိꨓ္ꨲ။ ထုိင္မꨣးꨀꨤင္ꨁုိꨓ္း ꨅဝ္ꨳꨁုꨓ္ ꨡိꨓ္းမꨣးꨁဝ္ꨲမꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳ လူင္လုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳေသ ꨡဝ္မꨣးဝꨯꨵ ꨟိမ္းꨁꨣꨓြꨓ္းလပ္းယူꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ထုိင္တီꨳမူိင္းလꨰင္း ꨁꨣꨓြꨓ္းတုိꨓ္ꨲလုꨀ္ꨵမꨣး လꨯꨳမꨣး ꨟꨓ္မꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳလူင္ ယ္ꨮꨲꨓꨣꨲꨬလꨳ လီꨡꨤမ္း ꨬတꨵꨬတꨵေသ ꨅင္ꨲꨟꨣꨡဝ္ꨅူိꨀ္ꨳꨁူိဝ္းမတ္ꨵလီလီ၊ ꨟူမ္ꨳꨀꨓ္ꨟꨤမ္မူိဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္းꨁꨣပူꨲꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵ။ ꨀူꨓ္းꨟိမ္းꨟူိꨓ္းꨁဝ္ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨓ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္မꨣးတူꨉ္းꨬလꨳ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းꨬꨕꨳꨅြတ္ꨲꨀꨮꨣꨲ ꨀူꨳတီꨳꨀူꨳတꨤင္း ꨀူꨓ္းမꨣးတူꨉ္းေꨀꨣꨳ ꨀꨯြꨳယူꨲꨀꨯြꨳꨓမ္ မꨣးတိꨀ္းတိꨀ္းေသ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ထုိင္ꨀꨮꨣꨲ တမ္ꨳတီꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣꨁမ္းလူင္ မူိင္းပꨣꨲရꨓသီꨲ ꨡꨓ္ꨟိꨀ္ꨳꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨅဝ္ꨳမꨟꨣꨲရꨣꨲꨅꨣꨲသီꨟပꨣꨲꨑꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ မꨓ္းꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူိꨓ္းꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲသြင္ꨕူဝ္ေမးေသ မꨣးလြမ္တူꨉ္း မꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳလူင္ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီꨡꨤမ္းꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲပူင္ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းဝꨣꨳ […]

  ꨓꨤင္းꨀိꨓ္ပူ

  မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲ တမ္ꨳတီꨳမူိင္းပꨣꨲရꨓသီꨲꨓꨓ္ꨵ မီးသြင္ေꨀꨣꨵꨕူဝ္ေမး ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨁိင္းꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲ ꨓꨯꨤးꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲေသ ꨀꨤꨓ္ꨟꨣလꨱင္ꨵတြင္ꨵꨁꨣꨬတꨵ ꨟꨣမြꨀ္ꨲꨟꨣတြင္ꨓ္ꨮး ထူိꨓ္ꨲေသ မꨣးꨁꨯꨤယဝ္ꨵ။ ထုိင္ꨓင္ꨲဝꨓ္းꨓုိင္ꨳ ꨁꨣသြင္ေꨀꨣꨵꨕူဝ္ေမး ꨀꨮꨣꨲꨟꨣ မြꨀ္ꨲꨟꨣတြင္ꨓ္ꨮးထူိꨓ္ꨲတီꨳꨓုိင္ꨳ ေတꨁုိꨓ္း ပြꨀ္ꨳမꨣးမူိဝ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕꨰဝ္ꨟူိꨓ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨬလꨳ လꨯꨳꨓြꨓ္းꨓ္ꨮးထူိꨓ္ꨲ။ ထုိင္မꨣးꨀꨤင္ꨁုိꨓ္း ꨅဝ္ꨳꨁုꨓ္ ꨡိꨓ္းမꨣးꨁဝ္ꨲမꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳ လူင္လုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳေသ ꨡဝ္မꨣးဝꨯꨵ ꨟိမ္းꨁꨣꨓြꨓ္းလပ္းယူꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ ထုိင္တီꨳမူိင္းလꨰင္း ꨁꨣꨓြꨓ္းတုိꨓ္ꨲလုꨀ္ꨵမꨣး လꨯꨳမꨣး ꨟꨓ္မꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳလူင္ ယ္ꨮꨲꨓꨣꨲꨬလꨳ လီꨡꨤမ္း ꨬတꨵꨬတꨵေသ ꨅင္ꨲꨟꨣꨡဝ္ꨅူိꨀ္ꨳꨁူိဝ္းမတ္ꨵလီလီ၊ ꨟူမ္ꨳꨀꨓ္ꨟꨤမ္မူိဝ္း တီꨳꨟူိꨓ္းꨁꨣပူꨲꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵ။ ꨀူꨓ္းꨟိမ္းꨟူိꨓ္းꨁဝ္ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨓ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္မꨣးတူꨉ္းꨬလꨳ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းꨬꨕꨳꨅြတ္ꨲꨀꨮꨣꨲ ꨀူꨳတီꨳꨀူꨳတꨤင္း ꨀူꨓ္းမꨣးတူꨉ္းေꨀꨣꨳ ꨀꨯြꨳယူꨲꨀꨯြꨳꨓမ္ မꨣးတိꨀ္းတိꨀ္းေသ ꨁꨤဝ္ꨲငꨤဝ္းꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ထုိင္ꨀꨮꨣꨲ တမ္ꨳတီꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣꨁမ္းလူင္ မူိင္းပꨣꨲရꨓသီꨲ ꨡꨓ္ꨟိꨀ္ꨳꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ꨅဝ္ꨳမꨟꨣꨲရꨣꨲꨅꨣꨲသီꨟပꨣꨲꨑꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ မꨓ္းꨅဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူိꨓ္းꨀုꨓ္ꨲတရꨣꨲသြင္ꨕူဝ္ေမးေသ မꨣးလြမ္တူꨉ္း မꨤꨀ္ꨲꨓမ္ꨵတဝ္ꨳလူင္ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီꨡꨤမ္းꨓꨣꨲꨬလꨳ ꨅင္ꨲပူင္ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းဝꨣꨳ […]

  Continue Reading...

 • လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨓꨯꨵ ꨅုိဝ္ꨳေပꨣꨳပꨱꨓ္ ေပꨣꨳသꨤင္ꨲတိ၊ ꨅုိဝ္ꨳꨬမꨳပꨱꨓ္ ပꨣꨳသꨤင္ꨲꨓုမ္ꨲေသ ꨀိူတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ပီ ꨼꨽ꩄ꨻ တꨱမ္၊ လူိꨓ္သꨤမ္လြင္ꨳ (꨽) ꨁမ္ꨳ (꨽ꩁꨵ꨼ꨵ꨼ꩄ꨽ꩄ) ဝꨓ္းသဝ္ တမ္တီꨳ ပြꨀ္ꨵ မꨯꨤ(꨼) ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ လြင္ꨳလꨤꨀ္ꨲလꨯꨤး မူိဝ္ꨳ ꨀူိတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨀူိတ္ꨲယꨤပ္ꨲꨬလꨳ ေပꨣးဝꨣꨳ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ေပꨣꨳ ꨁိုꨓ္ꨳယူꨲတီꨳသုင္ ꨡဝ္ꨅြင္ꨳꨀင္ꨳပꨓ္ေသ ꨅင္ꨲေတꨀူိတ္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳတြင္း မီးꨓြင္ꨵ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨅꨯꨤးသꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵ̒̒။ မူိဝ္ꨳꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꩂ ꨁူပ္ꨲ ေပꨣꨳꨬမꨳꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳ ꨟꨱꨓ္း ေတꨣꨲထုိင္ꨅꨓ္ꨵသီꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ တီꨳပꨤင္ လူင္ ꨀူꨉ္းမီး ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းပꨯꨤးပꨯꨲꨉꨣꨲꨡꨓ္လꨱဝ္ေသ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းတုိꨀ္ꨵမီး ꨼꨽ꩀ ေꨀꨣꨵꨀူꨉ္း။ ꨕြင္းꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꨼꨽ ꨁူပ္ꨲ […]

  လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီး

  လုင္းꨓꨓ္ꨲတထီးꨓꨯꨵ ꨅုိဝ္ꨳေပꨣꨳပꨱꨓ္ ေပꨣꨳသꨤင္ꨲတိ၊ ꨅုိဝ္ꨳꨬမꨳပꨱꨓ္ ပꨣꨳသꨤင္ꨲꨓုမ္ꨲေသ ꨀိူတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ပီ ꨼꨽ꩄ꨻ တꨱမ္၊ လူိꨓ္သꨤမ္လြင္ꨳ (꨽) ꨁမ္ꨳ (꨽ꩁꨵ꨼ꨵ꨼ꩄ꨽ꩄ) ဝꨓ္းသဝ္ တမ္တီꨳ ပြꨀ္ꨵ မꨯꨤ(꨼) ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။ လြင္ꨳလꨤꨀ္ꨲလꨯꨤး မူိဝ္ꨳ ꨀူိတ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨀူိတ္ꨲယꨤပ္ꨲꨬလꨳ ေပꨣးဝꨣꨳ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ေပꨣꨳ ꨁိုꨓ္ꨳယူꨲတီꨳသုင္ ꨡဝ္ꨅြင္ꨳꨀင္ꨳပꨓ္ေသ ꨅင္ꨲေတꨀူိတ္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟူမ္ꨳတြင္း မီးꨓြင္ꨵ ꨅꨯꨤးေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ ꨅုိဝ္ꨳဝꨣꨳ ̒̒ꨅꨯꨤးသꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵ̒̒။ မူိဝ္ꨳꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꩂ ꨁူပ္ꨲ ေပꨣꨳꨬမꨳꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ ဝꨯꨵတီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ၊ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ေသ သုိပ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳ ꨟꨱꨓ္း ေတꨣꨲထုိင္ꨅꨓ္ꨵသီꨲယဝ္ꨵ။ ꨕြင္းꨓꨓ္ꨵ တီꨳပꨤင္ လူင္ ꨀူꨉ္းမီး ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းပꨯꨤးပꨯꨲꨉꨣꨲꨡꨓ္လꨱဝ္ေသ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းတုိꨀ္ꨵမီး ꨼꨽ꩀ ေꨀꨣꨵꨀူꨉ္း။ ꨕြင္းꨡꨣꨲယုလꨯꨳ ꨼꨽ ꨁူပ္ꨲ […]

  Continue Reading...

 • MOTHER အေမဆုိတာ သားသမီးတုိ႔အတြက္ . . . M = MANYTHINGS က်န္းမာပညာ အရာမ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးသူ O = OLD အုိမင္းသည့္တုိင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်စ္ခင္လာသူ T = TEARS မ်ားစြာမ်က္ရည္ ေျဖမဆည္ႏုိင္ေအာင္ ေပးဆပ္ရသူ H = HEART အနက္ရိႈင္းဆံုး ႏွလံုးသားမွ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာရသူ E = EYES ကရုဏာ အၾကင္နာ မ်က္လံုးျဖင့္သာ ၾကည့္ျမင္သူ R = RIGHT အမွန္တရားမွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သူ ၁၃၇၃ နတ္ေတာ္လဆန္း (၄) ရက္ (29.11.2011) ဟာ အေမညႊန္႔ (ေခၚ) မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚညႊန္႔ အသက္ (၈၃) […]

  အေမ Mother

  MOTHER အေမဆုိတာ သားသမီးတုိ႔အတြက္ . . . M = MANYTHINGS က်န္းမာပညာ အရာမ်ားစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးသူ O = OLD အုိမင္းသည့္တုိင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်စ္ခင္လာသူ T = TEARS မ်ားစြာမ်က္ရည္ ေျဖမဆည္ႏုိင္ေအာင္ ေပးဆပ္ရသူ H = HEART အနက္ရိႈင္းဆံုး ႏွလံုးသားမွ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာရသူ E = EYES ကရုဏာ အၾကင္နာ မ်က္လံုးျဖင့္သာ ၾကည့္ျမင္သူ R = RIGHT အမွန္တရားမွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သူ ၁၃၇၃ နတ္ေတာ္လဆန္း (၄) ရက္ (29.11.2011) ဟာ အေမညႊန္႔ (ေခၚ) မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚညႊန္႔ အသက္ (၈၃) […]

  Continue Reading...