ပီꨀြꨓ္းꨁမ္း ꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း Archive

 •           ထꨤမ္ – ၾꨕꨣးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨁꨣꨳတေပးꨁဝ္ မꨣးတုင္းသြမ္းꨅြမ္းꨓ္ꨮးဝꨱင္းပြꨀ္ꨵ တင္းꨅြꨀ္ꨵတီꨳꨓုိင္ꨳ ꨟꨓ္ပိူꨓ္ꨳ မတ္ꨵꨁိုင္ ꨀူꨓ္းသင္ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨓမ္ꨬတꨵတီꨳꨁꨣꨳ။ တြပ္ꨲ – ꨅဝ္ꨳရꨟꨤꨓ္းꨁဝ္ꨡူိꨉ္ꨵ ꨷ ꨡꨓ္ꨁုꨓ္ꨁဝ္မတ္ꨵ ꨅူိꨀ္ꨳꨟတ္ꨵꨬပꨳပိꨀ္ꨲ ꨡိꨀ္ꨲမꨰပ္းသ္ꨮꨲ ꨁြꨀ္ꨳ တꨓ္းလꨤꨯပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳပꨯꨲꨟိꨀ္ꨳꨟြင္ꨵ ꨀူꨓ္းꨁမ္ꨁြꨀ္ꨳ။ တီꨳꨬတꨵမꨓ္း ꨀူꨓ္းꨁမ္ꨁြꨀ္ꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳꨅမ္ꨵ ꨕူဝ္ေမး လုꨀ္ꨳလꨤင္း ꨟြမ္ꨳတꨤင္းꨡုꨀ္ꨵꨅꨣꨲ ေတꨲꨀꨮꨣꨲဝူꨓ္ꨵꨁြꨯꨳ တိတ္းꨟြꨯꨳတꨣꨲေသꨲ ꨀိေလꨲသꨣꨲမတ္ꨵ ꨁြတ္ꨲꨟတ္ꨵꨓꨯꨵယဝ္ꨵ၊ ꨁဝ္ꨳꨅုိဝ္ꨳꨅူိꨀ္ꨳꨁုိမ္း ꨀꨰꨓ္ꨲꨀိုမ္းꨅꨰတ္ꨳမꨤꨓ္ꨲ ꨡꨤꨓ္ꨲပꨤꨀ္ꨲꨟꨱင္ ပုꨓ္ꨳ ꨟုꨓ္ꨳတꨰꨀ္ꨲငြꨀ္ꨳငူင္း ပꨤꨓ္ꨁူင္းလူꨓ္းယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲမူိဝ္ꨳꨀိုꨀ္ꨵ ꨕူꨳꨁုိꨀ္ꨵမီးꨉꨤꨓ္ꨲ ေမꨣဝူꨓ္ꨵꨕꨤꨓ္ꨲေသ တꨣꨲေတꨡြꨀ္ꨲꨬဝꨳ ꨓ္ꨮးꨬꨀꨲတꨓ္ꨲꨟꨣꨲ ꨀိေလꨲသꨣꨲ ꨁုိမ္း(ꨓꨰင္ꨳ) ပꨰင္ꨳꨅ္ꨮယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱတ္းရꨟꨤꨓ္းမ်ꨤတ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨡိင္ꨓ္ꨮး – ပꨓ္ꨲထꨓꨣꨲꨀꨣꨲရꨅꨤတ္ꨳꨅဝ္ꨳ သꨤင္ꨲသုꨅိတ္ꨵတ (ꨁူိဝ္းꨓိမ္း) ꨅူဝ္ꨳꨁꨤဝ္းသြꨓ္ꨟꨱꨓ္းမူိင္းꨀꨯ။

  ꨅူိꨀ္ꨳꨁုိမ္း (ꨓꨰင္ꨳ)

            ထꨤမ္ – ၾꨕꨣးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨁꨣꨳတေပးꨁဝ္ မꨣးတုင္းသြမ္းꨅြမ္းꨓ္ꨮးဝꨱင္းပြꨀ္ꨵ တင္းꨅြꨀ္ꨵတီꨳꨓုိင္ꨳ ꨟꨓ္ပိူꨓ္ꨳ မတ္ꨵꨁိုင္ ꨀူꨓ္းသင္ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨓမ္ꨬတꨵတီꨳꨁꨣꨳ။ တြပ္ꨲ – ꨅဝ္ꨳရꨟꨤꨓ္းꨁဝ္ꨡူိꨉ္ꨵ ꨷ ꨡꨓ္ꨁုꨓ္ꨁဝ္မတ္ꨵ ꨅူိꨀ္ꨳꨟတ္ꨵꨬပꨳပိꨀ္ꨲ ꨡိꨀ္ꨲမꨰပ္းသ္ꨮꨲ ꨁြꨀ္ꨳ တꨓ္းလꨤꨯပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ ေတꨣꨳပꨯꨲꨟိꨀ္ꨳꨟြင္ꨵ ꨀူꨓ္းꨁမ္ꨁြꨀ္ꨳ။ တီꨳꨬတꨵမꨓ္း ꨀူꨓ္းꨁမ္ꨁြꨀ္ꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳꨅမ္ꨵ ꨕူဝ္ေမး လုꨀ္ꨳလꨤင္း ꨟြမ္ꨳတꨤင္းꨡုꨀ္ꨵꨅꨣꨲ ေတꨲꨀꨮꨣꨲဝူꨓ္ꨵꨁြꨯꨳ တိတ္းꨟြꨯꨳတꨣꨲေသꨲ ꨀိေလꨲသꨣꨲမတ္ꨵ ꨁြတ္ꨲꨟတ္ꨵꨓꨯꨵယဝ္ꨵ၊ ꨁဝ္ꨳꨅုိဝ္ꨳꨅူိꨀ္ꨳꨁုိမ္း ꨀꨰꨓ္ꨲꨀိုမ္းꨅꨰတ္ꨳမꨤꨓ္ꨲ ꨡꨤꨓ္ꨲပꨤꨀ္ꨲꨟꨱင္ ပုꨓ္ꨳ ꨟုꨓ္ꨳတꨰꨀ္ꨲငြꨀ္ꨳငူင္း ပꨤꨓ္ꨁူင္းလူꨓ္းယဝ္ꨵ။ မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲမူိဝ္ꨳꨀိုꨀ္ꨵ ꨕူꨳꨁုိꨀ္ꨵမီးꨉꨤꨓ္ꨲ ေမꨣဝူꨓ္ꨵꨕꨤꨓ္ꨲေသ တꨣꨲေတꨡြꨀ္ꨲꨬဝꨳ ꨓ္ꨮးꨬꨀꨲတꨓ္ꨲꨟꨣꨲ ꨀိေလꨲသꨣꨲ ꨁုိမ္း(ꨓꨰင္ꨳ) ပꨰင္ꨳꨅ္ꨮယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨁုိꨓ္ꨳꨟꨱတ္းရꨟꨤꨓ္းမ်ꨤတ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨡိင္ꨓ္ꨮး – ပꨓ္ꨲထꨓꨣꨲꨀꨣꨲရꨅꨤတ္ꨳꨅဝ္ꨳ သꨤင္ꨲသုꨅိတ္ꨵတ (ꨁူိဝ္းꨓိမ္း) ꨅူဝ္ꨳꨁꨤဝ္းသြꨓ္ꨟꨱꨓ္းမူိင္းꨀꨯ။

  Continue Reading...

 • ꨼ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨁူဝ္းပူꨉ္ꨳတီꨳေပꨣꨳꨬမꨳေသ ꨟꨀ္ꨵေပꨣꨳꨬမꨳ။ ꨽ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တီꨳယူꨲၾသꨣꨲေသ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ပꨓ္ၾသꨣꨲ။ ꨾ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းတုမ္ꨵတြပ္ꨲꨁြပ္ꨳꨁုိꨓ္းေသ ꨅြꨯꨳထꨰမ္ပူိꨓ္ꨳ။ ꨿ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨅုိဝ္ꨳသꨱင္သုꨓ္ꨲတူဝ္ တီꨳꨀူꨓ္းꨓမ္ေသ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း။ ꩀꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳသူးလꨤပ္ꨳတီꨳပူိꨓ္ꨳေသ ꨟꨀ္းလင္ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ။ ꩁꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲ တီꨳꨀူꨓ္းꨁဝ္ေသ ယူꨲသဝ္းꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ။ ꩂꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တꨤင္းပူိင္ꨲငမ္းꨓူိဝ္ပူိꨓ္ꨳတင္းသꨱင္ꨳေသ ယြမ္းꨟꨱတ္းလြင္ꨳꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ။ ꩃꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းသꨤꨀ္ꨳသꨣꨲလူမ္တြင္ꨵေသ ပိုင္ꨳꨡိင္ꨓပ္ꨵယမ္ꨕꨣꨲသꨣꨲၾတꨣး။ ꩄꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းမꨤꨀ္ꨳမီး တꨣꨲတူဝ္ꨀဝ္ꨲေသ ꨓုင္ꨳသꨤင္ꨲꨀꨤꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲ။ ꨼꨻ꨵ      ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵလုိမ္းတူဝ္လုိမ္းꨕဝေသ လိပ္းလီပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းယူꨲ။ ပီꨳလꨤဝ္လꨰင္း (မူိင္းယြꨓ္း) ꨅူဝ္ꨳꨁꨤဝ္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ။

  ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္

  ꨼ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨁူဝ္းပူꨉ္ꨳတီꨳေပꨣꨳꨬမꨳေသ ꨟꨀ္ꨵေပꨣꨳꨬမꨳ။ ꨽ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တီꨳယူꨲၾသꨣꨲေသ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ပꨓ္ၾသꨣꨲ။ ꨾ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းတုမ္ꨵတြပ္ꨲꨁြပ္ꨳꨁုိꨓ္းေသ ꨅြꨯꨳထꨰမ္ပူိꨓ္ꨳ။ ꨿ꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨅုိဝ္ꨳသꨱင္သုꨓ္ꨲတူဝ္ တီꨳꨀူꨓ္းꨓမ္ေသ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္း။ ꩀꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳသူးလꨤပ္ꨳတီꨳပူိꨓ္ꨳေသ ꨟꨀ္းလင္ꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ။ ꩁꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲ တီꨳꨀူꨓ္းꨁဝ္ေသ ယူꨲသဝ္းꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ။ ꩂꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တꨤင္းပူိင္ꨲငမ္းꨓူိဝ္ပူိꨓ္ꨳတင္းသꨱင္ꨳေသ ယြမ္းꨟꨱတ္းလြင္ꨳꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳ။ ꩃꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းသꨤꨀ္ꨳသꨣꨲလူမ္တြင္ꨵေသ ပိုင္ꨳꨡိင္ꨓပ္ꨵယမ္ꨕꨣꨲသꨣꨲၾတꨣး။ ꩄꨵ       ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ တင္းမꨤꨀ္ꨳမီး တꨣꨲတူဝ္ꨀဝ္ꨲေသ ꨓုင္ꨳသꨤင္ꨲꨀꨤꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲ။ ꨼꨻ꨵ      ယꨣꨲꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵလုိမ္းတူဝ္လုိမ္းꨕဝေသ လိပ္းလီပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းယူꨲ။ ပီꨳလꨤဝ္လꨰင္း (မူိင္းယြꨓ္း) ꨅူဝ္ꨳꨁꨤဝ္းလꨣꨳသꨱဝ္ꨳ။

  Continue Reading...