ဝြꨀ္း Archive

 • *** နိမ္ေဆာင္ဆမ္*** သခ်ၤာဂဏန္း ေရတြက္စမ္းကြဲ႕ ဒို႔ရွမ္းတေတြ ဘယ္လိုေရလဲ ယိေအဆန္းဆိ ဒို႔မသိဘူး ဝမ္းတူးသရီးလဲ ဒို႔မစြဲျဖစ္ တစ္ႏွစ္သံုးလို မဆိုမွန္ရိုး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္က ေရတြက္ေလသံ နိမ္ေဆာင္ဆမ္တဲ့ နိမ္ေဆာင္ဆမ္။ ရိုးရာဝတ္စံု အဖံုဖံုတို႔ ပံုစံမတူ ေနပါမူလည္း ဘူမိေနရာ လြန္ေဝးကြာလဲ ဘာသာအယူ သြင္မတူလဲ တမူေလသံ ကြဲလႊဲျပန္လဲ နိမ္ေဆာင္ဆမ္သာ ေရတြက္ပါက မွတ္ပါဒို႔ရွမ္း ကမၻာတဝွမ္းတည္း။ စဝ္ဆုခမ္း 30/3/2014 ### ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္ ### ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းပꨤꨯးꨓပ္ꨵ ꨡꨤꨓ္ꨲꨁပ္ꨵꨬꨓဝꨯး ꨟဝ္းတꨯးတင္းလꨤꨯ ꨟꨱတ္းꨟိုဝ္မꨤꨯꨡꨤꨓ္း ယိꨬꨡသꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲမီး ဝꨤꨓ္းထူးထရီးေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲလိတ္ꨵ တိတ္ꨵꨓိတ္ꨵတူင္းꨓꨯ ဝꨯꨵꨀꨯꨀꨯꨀြꨓ္ꨲ ပူꨲမြꨓ္ꨲꨓꨤꨯးယꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝꨣꨳပြင္ ꨓိုင္ꨳသြင္ꨬလꨳသꨤမ္ ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္။ ꨁူဝ္းꨓုင္ꨳတꨤင္းမꨯ ယူꨲꨀꨯꨬလꨳပိူင္ꨳ ꨟိူင္ꨳꨀိူင္းꨕꨣꨲသꨣꨲ ပꨰꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳလꨤꨯး သꨱင္ငꨤꨯးပိူင္ꨳꨀꨓ္ […]

  နိမ္ေဆာင္ဆမ္ (ခေုိင္;သြင္သ၊မ္)

  *** နိမ္ေဆာင္ဆမ္*** သခ်ၤာဂဏန္း ေရတြက္စမ္းကြဲ႕ ဒို႔ရွမ္းတေတြ ဘယ္လိုေရလဲ ယိေအဆန္းဆိ ဒို႔မသိဘူး ဝမ္းတူးသရီးလဲ ဒို႔မစြဲျဖစ္ တစ္ႏွစ္သံုးလို မဆိုမွန္ရိုး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အဆက္ဆက္က ေရတြက္ေလသံ နိမ္ေဆာင္ဆမ္တဲ့ နိမ္ေဆာင္ဆမ္။ ရိုးရာဝတ္စံု အဖံုဖံုတို႔ ပံုစံမတူ ေနပါမူလည္း ဘူမိေနရာ လြန္ေဝးကြာလဲ ဘာသာအယူ သြင္မတူလဲ တမူေလသံ ကြဲလႊဲျပန္လဲ နိမ္ေဆာင္ဆမ္သာ ေရတြက္ပါက မွတ္ပါဒို႔ရွမ္း ကမၻာတဝွမ္းတည္း။ စဝ္ဆုခမ္း 30/3/2014 ### ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္ ### ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းပꨤꨯးꨓပ္ꨵ ꨡꨤꨓ္ꨲꨁပ္ꨵꨬꨓဝꨯး ꨟဝ္းတꨯးတင္းလꨤꨯ ꨟꨱတ္းꨟိုဝ္မꨤꨯꨡꨤꨓ္း ယိꨬꨡသꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲမီး ဝꨤꨓ္းထူးထရီးေꨀꨣꨳ ꨟဝ္းေတꨣꨳꨡမ္ꨲလိတ္ꨵ တိတ္ꨵꨓိတ္ꨵတူင္းꨓꨯ ဝꨯꨵꨀꨯꨀꨯꨀြꨓ္ꨲ ပူꨲမြꨓ္ꨲꨓꨤꨯးယꨣꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝꨣꨳပြင္ ꨓိုင္ꨳသြင္ꨬလꨳသꨤမ္ ꨓိုင္ꨳသြင္သꨤမ္။ ꨁူဝ္းꨓုင္ꨳတꨤင္းမꨯ ယူꨲꨀꨯꨬလꨳပိူင္ꨳ ꨟိူင္ꨳꨀိူင္းꨕꨣꨲသꨣꨲ ပꨰꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳလꨤꨯး သꨱင္ငꨤꨯးပိူင္ꨳꨀꨓ္ […]

  Continue Reading...

 • တꨣꨲသꨱင္ထမ္းေတꨅꨰင္ꨳ တꨣꨲသꨱင္ထမ္းꨡမ္ꨲꨟꨰင္ꨳ တꨣꨲသꨱင္ထမ္းပꨱꨓ္တꨰင္ꨳ ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲထꨰင္ꨳ။ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨁိုꨀ္ꨵ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတလိုꨀ္ꨵ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨓိုꨀ္ꨵ ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိုꨀ္ꨵ။ တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳသိုပ္ꨲꨟူိင္း တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨅြတ္ꨲမိူင္း တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨀိူင္း ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိူင္း။ သိူဝ္ꨀြꨓ္းမိူင္း(ေꨀးသီး)

  သꨱင္မြꨓ္းထမ္း

  တꨣꨲသꨱင္ထမ္းေတꨅꨰင္ꨳ တꨣꨲသꨱင္ထမ္းꨡမ္ꨲꨟꨰင္ꨳ တꨣꨲသꨱင္ထမ္းပꨱꨓ္တꨰင္ꨳ ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲထꨰင္ꨳ။ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨁိုꨀ္ꨵ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတလိုꨀ္ꨵ တꨣꨲမြꨓ္းထမ္းေတꨓိုꨀ္ꨵ ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိုꨀ္ꨵ။ တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳသိုပ္ꨲꨟူိင္း တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨅြတ္ꨲမိူင္း တꨣꨲထမ္းꨅဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨀိူင္း ꨟဝ္းꨟူမ္ꨳꨟꨰင္းသိုပ္ꨲပိူင္း။ သိူဝ္ꨀြꨓ္းမိူင္း(ေꨀးသီး)

  Continue Reading...