ပညာေပးေဆာင္းပါး Archive

  • ၇း၁း၁။ နတ္ေတာ္လ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ေကာက္သစ္စားပဲြေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းဆုိသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ သမုိင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “မူအန္ေမာ၀္” တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာတင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ ရွမ္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဇၥ်ႏိၱကမေထရ္တုိ႔က တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ မိန္းဆည္ဘုရင္၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခြန္ေဟာင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ေလးဦးႏွင့္အတူ အေနာက္ႏုိင္ငံ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေရးကူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ […]

    ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးအေၾကာင္း

    ၇း၁း၁။ နတ္ေတာ္လ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ေကာက္သစ္စားပဲြေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းဆုိသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ သမုိင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “မူအန္ေမာ၀္” တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာတင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ ရွမ္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဇၥ်ႏိၱကမေထရ္တုိ႔က တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ မိန္းဆည္ဘုရင္၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခြန္ေဟာင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ေလးဦးႏွင့္အတူ အေနာက္ႏုိင္ငံ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေရးကူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ […]

    Continue Reading...