ခရီးသြားေဆာင္းပါး Archive

 • ပင္ပြꨯးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ ပရိယတ္တိသꨑ္ꨒမ္မပꨣလ ꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (55) (23.5.2013) ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꩂ မြင္းေတꨣꨲ ꨼꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼း꨾꨻ မြင္းေတꨣꨲ ꨾း꨾꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (ꩀꩀ) ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းေသ တမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳ၊ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ လြင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ (24.5.20313) ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼꨽ မြင္း တမ္ꨳတီꨳ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ တီꨳဝတ္ꨵမင္ꨲꨀလꨣꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ပꨤင္းꨡဝ္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨓꨣꨲယꨀꨁဝ္ ꨡိꨀ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ ေယꨣးꨁိင္း ꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ […]

  ၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပင္လံုစာျပန္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး

  ပင္ပြꨯးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ ပရိယတ္တိသꨑ္ꨒမ္မပꨣလ ꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (55) (23.5.2013) ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꩂ မြင္းေတꨣꨲ ꨼꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼း꨾꨻ မြင္းေတꨣꨲ ꨾း꨾꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (ꩀꩀ) ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းေသ တမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳ၊ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ လြင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ (24.5.20313) ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼꨽ မြင္း တမ္ꨳတီꨳ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ တီꨳဝတ္ꨵမင္ꨲꨀလꨣꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ပꨤင္းꨡဝ္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨓꨣꨲယꨀꨁဝ္ ꨡိꨀ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ ေယꨣးꨁိင္း ꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ […]

  Continue Reading...

 • 17.5.2013 နံနက္ အင္ေတာၿမိဳ႕ေန ထြက္လာၿပီး စုိင္းခမ္းလူ ေတာင္ႀကီး လြယ္ခံုးေသာက္ေရသန္႔အိမ္တြင္ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ခရီးထြက္လာခဲ့ရာ ညေန ၆ နာရီ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပင္လံုၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္လာျပန္တယ္။ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ (၅၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ စာျပန္ပဲြအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သံဃာေတာ္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ပုစၧကဆရာေတာ္မ်ား၊ စာစစ္ဆရာေတာ္၊ ဆင္ဆာဆရာေတာ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကုိ ည ၈း၃၀ အခ်ိန္မွာ အၿပီးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ 18.5.2013 ေန႔ဆြမ္းကပ္ၿပီးေနာက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ စာေျဖသံဃာေတာ္ (1111) ပါးတုိ႔က ပင္လံုုၿမိဳ႕ ပိဋကတ္ေက်ာင္းနဲ႔ ေမြေတာ္ေက်ာင္းမွာ ရွမ္္းဘာသာနဲ႔ သေဘာေရးေျဖ (၃) ရက္၊ အာဂံု […]

  ၅၅ ႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ ပင္လံု

  17.5.2013 နံနက္ အင္ေတာၿမိဳ႕ေန ထြက္လာၿပီး စုိင္းခမ္းလူ ေတာင္ႀကီး လြယ္ခံုးေသာက္ေရသန္႔အိမ္တြင္ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ခရီးထြက္လာခဲ့ရာ ညေန ၆ နာရီ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပင္လံုၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္လာျပန္တယ္။ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ (၅၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ စာျပန္ပဲြအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ သံဃာေတာ္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ပုစၧကဆရာေတာ္မ်ား၊ စာစစ္ဆရာေတာ္၊ ဆင္ဆာဆရာေတာ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကုိ ည ၈း၃၀ အခ်ိန္မွာ အၿပီးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ 18.5.2013 ေန႔ဆြမ္းကပ္ၿပီးေနာက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ စာေျဖသံဃာေတာ္ (1111) ပါးတုိ႔က ပင္လံုုၿမိဳ႕ ပိဋကတ္ေက်ာင္းနဲ႔ ေမြေတာ္ေက်ာင္းမွာ ရွမ္္းဘာသာနဲ႔ သေဘာေရးေျဖ (၃) ရက္၊ အာဂံု […]

  Continue Reading...

 • ဆရာ ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသုိလ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စာေရးသူက သာသနာ့တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ပါးအေနနဲ႔ ေဟာၾကားၿပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ညီေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အာစရိယဂုဏ ကထာမွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး “ဆရာ” ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေလာကီဆရာ၊ ေလာကုတၱရာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္းတုိ႔အား ဂါရဝျပဳလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕ဆရာ အရွင္မဟာရ႒သာရက “ေျခာက္ေသာင္းတပည့္၊ ၾကယ္သုိ႔ျပည့္လ်က္၊ လ၏ပမာ၊ ထြန္းလင္းစြာသည္၊ ဆရာပရေမ၊ ျဗဟၼာေဆြကား-” လုိ႔ ဆုိထားျခင္းဟာ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ ထက္တဲ့ တပည့္ေတြ အၾကားမွာ ဆရာဆုိတာဟာ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ေတြအၾကားက အေတာက္ပဆံုး လမင္းႀကီး တစ္ဆူလုိ တင့္တယ္ထည္ဝါေၾကာင္း […]

  ဆရာ

  ဆရာ ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသုိလ္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စာေရးသူက သာသနာ့တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ပါးအေနနဲ႔ ေဟာၾကားၿပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ညီေတာ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အာစရိယဂုဏ ကထာမွ ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး “ဆရာ” ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေလာကီဆရာ၊ ေလာကုတၱရာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္းတုိ႔အား ဂါရဝျပဳလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ကုိးခန္းပ်ဳိ႕ဆရာ အရွင္မဟာရ႒သာရက “ေျခာက္ေသာင္းတပည့္၊ ၾကယ္သုိ႔ျပည့္လ်က္၊ လ၏ပမာ၊ ထြန္းလင္းစြာသည္၊ ဆရာပရေမ၊ ျဗဟၼာေဆြကား-” လုိ႔ ဆုိထားျခင္းဟာ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ ထက္တဲ့ တပည့္ေတြ အၾကားမွာ ဆရာဆုိတာဟာ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ေတြအၾကားက အေတာက္ပဆံုး လမင္းႀကီး တစ္ဆူလုိ တင့္တယ္ထည္ဝါေၾကာင္း […]

  Continue Reading...

 • 31.12.2011 ႏွစ္ကုန္တဲ့ေန႔ စာေရးသူ ရန္ကုန္ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ လားရႈိးကုိ ေရာက္လာၿပီး ည ၇ နာရီ လားရႈိးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမွာ ျမန္မာလုိ ညတရားေဟာေပးခဲ့တယ္။ 1.1.2012 ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာေတာ့ နံနက္ ၇ နာရီေက်ာ္ လားရႈိးကေန ကားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးကုိ ခရီးထြက္ လာခဲ့ရာ ည ၈ နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ေတာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ 2.1.2012 မြန္းလဲႊ ၁  နာရီ အခ်ိန္ စုိင္းခမ္းႏြတ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းလံု (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းမြန္းခမ္း (လားရႈိး)နဲ႔ စာေရးသူတုိ႔ SIIT အတြက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ည ၇း၃၀ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေရြဂူစာသင္တုိက္ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပဲြအတြက္ ျမန္မာလုိ တရားေဟာ ေပးခဲ့ၿပီး 3.1.2012 ေန႔လည္ […]

  ကြမ္းလံု ဟုိပန္ ေလာက္ကုိင္ နဲ႔ တရုတ္ျပည္သာသနာျပဳ ခရီး 2012

  31.12.2011 ႏွစ္ကုန္တဲ့ေန႔ စာေရးသူ ရန္ကုန္ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ လားရႈိးကုိ ေရာက္လာၿပီး ည ၇ နာရီ လားရႈိးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမွာ ျမန္မာလုိ ညတရားေဟာေပးခဲ့တယ္။ 1.1.2012 ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္မွာေတာ့ နံနက္ ၇ နာရီေက်ာ္ လားရႈိးကေန ကားနဲ႔ ေတာင္ႀကီးကုိ ခရီးထြက္ လာခဲ့ရာ ည ၈ နာရီခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ေတာင္ႀကီးကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ 2.1.2012 မြန္းလဲႊ ၁  နာရီ အခ်ိန္ စုိင္းခမ္းႏြတ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းလံု (ေတာင္ႀကီး)၊ စုိင္းမြန္းခမ္း (လားရႈိး)နဲ႔ စာေရးသူတုိ႔ SIIT အတြက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ည ၇း၃၀ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေရြဂူစာသင္တုိက္ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပဲြအတြက္ ျမန္မာလုိ တရားေဟာ ေပးခဲ့ၿပီး 3.1.2012 ေန႔လည္ […]

  Continue Reading...

 • ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ေထာင္နန္းမွာယခု . . . . ဆရာေတာ္ကုိ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ (စ၀္ဆုခမ္း-တန္႔ယန္း)လုိ႔ လူသိမ်ားတယ္။   ဟုိနားခဏ ဒီနားခဏ ဦးသုခမိႏၵလုိ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ ေက်ာ္ရင္ျမင့္က တင္စားေခၚထားတယ္။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ သာသနာျပဳခရီးကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလုိလုိ ဟုိနားမွာ ခဏ ဒီနားမွာ ခဏ၊ တခ်ဳိ႕ေနရာလည္း တစ္ရက္၊ တစ္ည၊ သံုးေလးငါးည၊ ဆယ္ည စသျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အရ သာသနာျပဳ မာရသြန္ခရီး အၿမဲ တမ္းဆက္ေနေတာ့ တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကာၾကာေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မဟုတ္လုိ႔ပါ။   ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ၁၀ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀။ တနည္းေျပာရရင္ ၁၀ သံုးလံုးေန႔ပါ။ အဲဒီေန႔ရဲ႕ ထူးဆန္းမႈက ဒီလုိပါ . […]

  ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ေထာင္နန္းမွာ ယခု

  ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ေထာင္နန္းမွာယခု . . . . ဆရာေတာ္ကုိ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ (စ၀္ဆုခမ္း-တန္႔ယန္း)လုိ႔ လူသိမ်ားတယ္။   ဟုိနားခဏ ဒီနားခဏ ဦးသုခမိႏၵလုိ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ ေက်ာ္ရင္ျမင့္က တင္စားေခၚထားတယ္။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ သာသနာျပဳခရီးကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလုိလုိ ဟုိနားမွာ ခဏ ဒီနားမွာ ခဏ၊ တခ်ဳိ႕ေနရာလည္း တစ္ရက္၊ တစ္ည၊ သံုးေလးငါးည၊ ဆယ္ည စသျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္အရ သာသနာျပဳ မာရသြန္ခရီး အၿမဲ တမ္းဆက္ေနေတာ့ တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကာၾကာေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မဟုတ္လုိ႔ပါ။   ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ၁၀ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀။ တနည္းေျပာရရင္ ၁၀ သံုးလံုးေန႔ပါ။ အဲဒီေန႔ရဲ႕ ထူးဆန္းမႈက ဒီလုိပါ . […]

  Continue Reading...