Photos Gallery Archive

 • ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းကုိ ဖိတ္မႏ ၱကမျပဳဘဲ မင္းေရာင္သြားခဲ့ရင္ တခ်ဳိ႕ကမင္းကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္။ တခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သိပ္ဝမ္းသာၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ . . . မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတဲ့မင္းကုိ အၿမဲထာဝရ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေနမည့္သူ တစ္ေယာက္တာ့ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အၿငိမ့္သား ထုိင္စားေနရင္ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ဆူဆဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ႏွင္ထုတ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ဆူဆဲျခင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အၿမဲေကၽြးေမြးေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းသူတုိ႔အေပၚ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ အန္ဖတ္ေတြ စြန္႔မိခဲ့ရင္ သူတုိ႔ရြံရွာၿပီး မင္းကုိ ပထုတ္ပစ္မွာပဲ သုိ႔ေသာ္ . . . […]

  တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္

  ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းကုိ ဖိတ္မႏ ၱကမျပဳဘဲ မင္းေရာင္သြားခဲ့ရင္ တခ်ဳိ႕ကမင္းကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္။ တခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သိပ္ဝမ္းသာၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ . . . မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတဲ့မင္းကုိ အၿမဲထာဝရ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိေနမည့္သူ တစ္ေယာက္တာ့ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အၿငိမ့္သား ထုိင္စားေနရင္ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ဆူဆဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မင္းကုိ ႏွင္ထုတ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ . . . မင္းကုိ ဆူဆဲျခင္း ႏွင္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အၿမဲေကၽြးေမြးေနမည့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္သူ႔ထံမဆုိ မင္းသူတုိ႔အေပၚ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္နဲ႔ အန္ဖတ္ေတြ စြန္႔မိခဲ့ရင္ သူတုိ႔ရြံရွာၿပီး မင္းကုိ ပထုတ္ပစ္မွာပဲ သုိ႔ေသာ္ . . . […]

  Continue Reading...

 • ꨅꨣꨲတိငူိꨓ္ꨳꨁူိဝ္း ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨓꨤင္းꨓꨤင္း (ꨀꨱင္းတုင္)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳယိင္း လုင္းꨅꨯꨤးလꨰင္၊ ပꨣꨳꨓꨤင္းသꨰင္ေသ ꨀိူတ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨼꨾꨼ꩂ ꨓီꨳ လူိꨓ္ ꨼꨼ လြင္ꨳ(ꩁ)ꨁမ္ꨳ၊ (ꩁꨵ꨼꨼ꨵ꨼ꩄꩀꩀ)ဝꨓ္းꨡꨣးတိတ္ꨵ၊ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတိꨓ္ပ (ပꨣꨲလꨰင္)၊ꨀꨱင္းတုင္ယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨼꨼ ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨅꨯꨤးꨀꨰဝ္ꨳ (꨽) ꨓꨤင္းတိပ္ꨵ (꨾) ꨅꨯꨤးယီꨳ (꨿) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (ꩀ) ꨓꨤင္းပꨓ္ (ꩁ) ꨓꨤင္းသꨰင္ꨁမ္း (ꨓꨤင္းꨓꨤင္း) (ꩂ) ꨅꨯꨤးသꨯꨲ (ꩃ) ꨅꨯꨤးဝူး (ꩄ) ꨅꨯꨤးယြတ္ꨳ (꨼꨻) ꨅꨯꨤးသꨰင္လꨣꨳ (꨼꨼) ꨓꨤင္းꨀꨱင္ꨁမ္း   ꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨀꨣꨵ မူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ဝꨯꨵꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨓြင္ေယးေသ လꨯꨳꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ꨅꨓ္ꨵꨟူꨀ္းယဝ္ꨵ။ တီꨳတꨤင္းꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ […]

  ꨓꨤင္းꨓꨤင္း

  ꨅꨣꨲတိငူိꨓ္ꨳꨁူိဝ္း ꨕူꨳꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨓꨤင္းꨓꨤင္း (ꨀꨱင္းတုင္)ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳယိင္း လုင္းꨅꨯꨤးလꨰင္၊ ပꨣꨳꨓꨤင္းသꨰင္ေသ ꨀိူတ္ꨲ ꨟꨓ္ꨓꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨼꨾꨼ꩂ ꨓီꨳ လူိꨓ္ ꨼꨼ လြင္ꨳ(ꩁ)ꨁမ္ꨳ၊ (ꩁꨵ꨼꨼ꨵ꨼ꩄꩀꩀ)ဝꨓ္းꨡꨣးတိတ္ꨵ၊ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳတိꨓ္ပ (ပꨣꨲလꨰင္)၊ꨀꨱင္းတုင္ယဝ္ꨵ။ မီးပီꨳꨓြင္ꨵ ꨼꨼ ေꨀꨣꨵ- (꨼) ꨅꨯꨤးꨀꨰဝ္ꨳ (꨽) ꨓꨤင္းတိပ္ꨵ (꨾) ꨅꨯꨤးယီꨳ (꨿) ꨅꨯꨤးသꨤမ္ (ꩀ) ꨓꨤင္းပꨓ္ (ꩁ) ꨓꨤင္းသꨰင္ꨁမ္း (ꨓꨤင္းꨓꨤင္း) (ꩂ) ꨅꨯꨤးသꨯꨲ (ꩃ) ꨅꨯꨤးဝူး (ꩄ) ꨅꨯꨤးယြတ္ꨳ (꨼꨻) ꨅꨯꨤးသꨰင္လꨣꨳ (꨼꨼) ꨓꨤင္းꨀꨱင္ꨁမ္း   ꨁ္ꨮꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨀꨣꨵ မူိဝ္ꨳလꨱꨀ္ꨵ ေပꨣꨳꨬမꨳ ꨡဝ္ဝꨯꨵꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨓြင္ေယးေသ လꨯꨳꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ꨅꨓ္ꨵꨟူꨀ္းယဝ္ꨵ။ တီꨳတꨤင္းꨀꨮꨣꨲꨁုိꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ […]

  Continue Reading...